Länsstyrelsen i Norrbottens län

Rånefjärden – sällsynt opåverkad

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2006 17:17 CEST

Visste du att tillståndet i Norrbottens kustvatten analyseras flera gånger om året? Och att Rånefjärden är strategiskt viktig för den miljöövervakning som bedrivs i Bottenviken? Området är relativt opåverkat av stora industrier, samhällen och stora älvar, vilket är sällsynt längs Sveriges kust idag.

När det nu gått nästan tio år sedan miljöövervakningen startade har länsstyrelsen låtit utvärdera de vattenkemiska analyserna, som görs på tre stationer i området. Att vi väntat så länge med en djupare utvärdering beror på att natur och väderlek beter sig olika från år till år och det krävs ett antal år för att upptäcka trender som kan bero på mänsklig påverkan.

Inga såna trender kom dock fram i utvärderingen. Näringssituationen är stabil och längst in i fjärden beror vattenkvaliteten i hög grad av Råneälvens vattenkvalitet, vilket betonar vikten av att vårda våra vatten även i inlandet för att garantera ett gott miljötillstånd i skärgården.

Resultaten från utvärderingen stämmer väl överens med den generella bild av god vattenkvalitet vi har av Norrbottens kustvatten.

Nya frågtecken väcktes däremot i utvärderingen som: Vart tar näringsämnet fosfor vägen som naturligt finns i älvvattnet? Den återfinns utanför mynningen men sen sjunker halterna snabbt mot öppna havet. Det är naturliga processer som utspädning och sedimentation tillsammans med järn, partiklar eller upptagning i djur och växter, som står bakom. Men sambanden är inte helt klara enligt Johan Wikner på Umeå Marina Forskningscentrum som gjort utvärderingen på uppdrag av länsstyrelsen. Det är komplicerade ekologiska processer och i kustnära vatten borde dessa undersökas ytterligare.

Naturligt tillstånd
För att upptäcka effekter i vattenmiljön av mänsklig påverkan och kunna vidta nödvändiga åtgärder behövs en uppfattning om vad som är det naturliga tillståndet. Vad är då naturligt idag? Alla våra vatten är mer eller mindre påverkade av människans existens. Ur ett norrbottniskt perspektiv är Rånefjärden ett av de minst påverkade skärgårdsområdena och fungerar idag som regionalt referensområde.

I Rånefjärden analyseras vattenkvaliteten, bottendjur, fiskbestånd och miljögifter enligt ett miljöövervakningsprogram som länsstyrelsen ansvarar för. Provtagning och analys utförs av Umeå Marina Forskningscentrum, Fiskeriverket och Naturhistoriska Riksmuséet.

Syftet med miljöövervakningen är att upptäcka storskaliga trender till följd av exempelvis klimatförändringar eller förändrad belastning av miljögifter. Resultaten fungerar också som jämförelse när man kontrollerar tillståndet i påverkade områden utanför samhällen och industrier.

Regelbundna analyser
Undersökningarna i området beskriver ett typiskt kustnära vatten längs Norrbottenskusten som är sötvattenspåverkat men inte ligger direkt utanför en stor älvmynning eller industri. Vattnets näringssituation och årstidsvariationer i salthalt och temperatur analyseras sex gånger om året sedan 1997. Likaså tittar vi på bottendjur och fiskbestånd i området varje år. Tungmetaller och organiska miljögifter som PCB och dioxiner analyseras i strömming. Ett antal inventeringar av vattenväxter i de grunda havsvikarna har också gjorts i området.

- Det är lyckosamt att ha ett kustnära och skärgårdspräglat område som ändå är så relativt opåverkat. Det är sällsynt längs Sveriges kuster idag, konstaterar Malin Kronholm, programansvarig för miljöövervakningen i Rånefjärden.


Utvärderingen av miljödata från Rånefjärden 1997-2004 finns att hämta på http://www.bd.lst.se/publishedObjects/10000872/8_2005.pdf.

För ytterligare information, kontakta
Malin Kronholm, Miljöanalysenheten vid länsstyrelsen, tel 0920-961 94 eller mobiltel 070 30 961 94.
Johan Wikner, Umeå Marina Forskningscentrum, tel 090-786 79 80 eller mobiltel 070-342 7782
Caj Norén, pressekreterare, tel 0920-96054.