Solrosuppropet

Räcker det inte nu?

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2011 14:42 CEST

Kritiken mot de nya sjukreglerna har varit massiv ända sedan reglerna trädde i kraft. I pressmeddelandet får ni se kritik från fackförbund, patientorganisationer och hjälporganisationer. Se uttalanden och varningar från TCO, Vårförbundet, läkare, kyrkor, HSO och många fler. Många av varningarna är från detta år.

Exempel på fackförbund och patientorganisationer som riktat skarp kritik mot sjukreglerna:

TCO 2011:
"TCO:s ordförande Sture Nordh uppmanar regeringen: Sluta experimentera med långvarigt sjuka [...] - Sjuka har under över ett år blivit ovärdigt behandlade i sjukförsäkringen genom havererade privatekonomier, att tvingas till socialtjänst för stöd och av att inte bli trodda av myndigheterna, säger Sture Nordh, ordförande i TCO. Nu visar det sig också att medborgarnas tilltro till att få trygghet vid långvarig sjukdom är alldeles för låg." Länk
("TCO är en centralorganisation för 15 olika fackförbund och samlar omkring 1,2 miljoner människor.")

Debattartikel från maj 2011 av Sture Nordh (TCO) och Anna-Karin Eklund (TCO / Vårdförbundet):
"Regeringen äventyrar socialförsäkringsutredningen [...] Våra farhågor från remissomgången har tyvärr besannats. De stora bristerna i försäkringen medför löpande att de som når sjukförsäkringens gräns på 450 dagar åker ur systemet utan individuell prövning om hur arbetsförmågan ser ut. Nu har också diakonerna i svenska kyrkan engagerat sig för att försöka en ändring till stånd. [...] Regeringen säger sig ha lyssnat på kritiken och kom nyligen med förslag som skulle möta kritiken. TCO välkomnar en del av förändringarna. Men de är långtifrån tillräckliga. Det är framförallt två besked som det finns skäl att kritisera." Länk

LO 2011: "
-Vad som nu krävs är ett omedelbart stopp på de uppenbart orimliga och rättsosäkra utförsäkringarna i avvaktan på att de allvarliga systemfelen åtgärdats [...] -Allt för många människor utsätts i dag för en omänsklig och rättsvidrig behandling. Därför måste det göras genomgripande förändringar i regelverket så snart som möjligt, säger Ulla Lindqvist." Länk
("LO är ett samarbete mellan fjorton svenska fackförbund. [...] Totalt är vi drygt 1,5 miljoner människor.")

HSO 2011:
"Människor som inte kan arbeta på grund av sjukdom, blir dagligen utförsäkrade och saknar därmed sin försörjning. Regeringen har själv konstaterat att det skett missar i de stora förändringar som gjorts, men har inte haft förmåga att snabbt korrigera misstagen på ett acceptabelt sätt [...] I avvaktan på en bredare politisk lösning för mer hållbara socialförsäkringar i framtiden, måste de mest akuta problemen åtgärdas omedelbart. De tre konkreta åtgärder som oppositionspartierna föreslår idag på Svenska Dagbladets Brännpunkt, berör det fåtal som är värst drabbade och ligger helt i linje med de förslag som Handikappförbunden framfört till regeringen." Länk
("Handikappförbunden är en organisation som består av en rad rikstäckande funktionshindersförbund. [...] Idag är 39 av landets funktionshindersförbund medlemmar i Handikappförbunden.")

HSO.s styrelse och 28(!) medlemsförbund 2011:
"Vi stödjer Påskuppropets arbete med att stoppa utförsäkringarna. [...] Regeringen har under senaste tiden redovisat hur de avser att mildra några av de orimliga konsekvenserna av utförsäkringarna. Dessvärre innebär inte förslagen någon lättnad för människor som idag hotas av utförsäkring. Vad som behövs nu är ett temporärt stopp av utförsäkringarna. Detta i avvaktan på tydliga förslag som säkrar människors rätt till en rimlig försörjning och rehabilitering under perioder när deras arbetsförmåga är nedsatt." Länk

Läkare i upprop 2011:
"Förra året väckte det uppseende i massmedierna när en grupp onkologer beskrev hur Försäkringskassan tvingar deras patienter att avbryta cancerbehandling för att delta i arbetsträning. Från psykiatriska kliniker rapporteras om fall av självmord, där beskedet om utförsäkring blivit det slag som fått personen att definitivt tappa livsviljan." Länk (108 läkare undertecknade)

DHR 2011:
"Vi framförde kritiska synpunkter på den så kallade rehabiliteringskedjan med dess fasta tidsgränser och de stora svårigheter det innebär för den som har nedsatt rörelseförmåga att kunna ta vilket arbete som helst och över hela landet inom sex månader för att inte riskera utförsäkring [...] Vi framhöll, att människor inte passar in i de fyrkantiga mallar som sjukersättningen bygger på [...] Vi påtalade vidare, att många ”faller mellan stolarna” då de av försäkringskassan bedöms vara för friska för att få sjukpenning/sjukersättning medan Arbetsförmedlingen anser samma personer vara för sjuka för att kunna arbeta." Länk
("DHR är en organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga. [...] Vi verkar genom våra 21 distrikt och våra ca 170 avdelningar. Totalt har vi cirka 16 000 medlemmar.")

LO och HSO i gemensamt uttalande 2011:
"Utförsäkringarna från sjukförsäkringen måste stoppas omedelbart [...] Många långtidssjuka lever i ständig oro vilket försvårar deras rehabilitering. De som inte kan återvända till arbetsmarknaden har rätt till ekonomisk trygghet och ett värdigt liv." Länk

Lokala företrädare Borås för SKTF, Kommunal, SACO, SSR m.fl. 2011:
"Man ställs inför att förlora en ganska stor del av sin inkomst och har att välja på att jobba heltid trots ohälsa eller att förlora den del av inkomsten som tidigare täckts av sjukförsäkringen. De läkarintyg som uppvisas ifrågasätts eller bortses ifrån.
Den som hamnar i den situationen möts av rigida tidsgränser, invecklade regler, ifrågasättanden, bedömningar mot jobb som inte existerar eller som i varje fall för tillfället inte finns att tillgå.
Vi möter dessa människor även i våra yrkesroller som sjuksköterskor som får möta patienters oro och som socialarbetare där vi får hjälpa klienterna att överklaga och försöka hävda sin rätt. " LÄNK

Vårdförbundet 2010 (med ett 30 tal undertecknare):
"Vi vädjar till de riksdagsledamöter i Allianspartierna som har gjort uppror mot den omänskliga sjukförsäkringspolitiken - visa att ni menar allvar. Rösta den 16 december för den motion som skyndsamt vill stoppa alla utförsäkringar enligt fasta tidsgränser och i stället göra individuella bedömningar [...] Felet sitter inte i detaljer eller i att enstaka individer har kommit i kläm, som regeringen gör gällande. Felet sitter i själva systemet, som grundar sig på tron att så gott som alla sjuka klarar någon form av arbete." Länk ( Undertecknare bla: Vårdförbundet, Riksföreningen för ME-patienter, Töres Theorell, (Professor emeritus och stressforskare
,) Mun- & Halscancerförbundet, Stefan Sturesson (KD), Kamratföreningen Vänkraft, Förbundet Blödarsjuka i Sverige, Föreningen Stopp, Handikappföreningarna i Västmanland, Elisabeth Petersson (C), Inger Efraimsson (fd ordförande Försäkringskassan)
, Thord Carlsson (KD) med flera)

Läkare och kurator på onkologkliniken på Karolinska 2010: 
"Läkare: Dödssjuka tar sms-lån för att ha råd med medicin [...] Vid en prövning ställs ofta den cancersjukas arbetsförmåga mot alla de arbetsuppgifter som finns på hela arbetsmarknaden, också arbetsuppgifter som kommer ifråga vid lönebidrag eller arbete på Samhall, från Treriksröset till Smygehuk. Enligt de cancersjuka anser Försäkringskassan nästan alltid att det finns en arbetsförmåga. Problemet är bara att det inte finns några jobb för sjuka människor på arbetsmarknaden, ens med lönebidrag eller på Samhall. Det rör sig ju oftast om äldre personer med starkt nedsatt arbetsförmåga. Det blir en låtsasprövning"

"Hela den här ruljansen är kränkande för de sjuka och strider mot allt sunt förnuft. Den strider också mot bilden av Sverige som en välfärdsstat. Människor som drabbas av cancer skall inte tvingas ut i arbetslöshet och misär. Vad som är särskilt upprörande är att om de här personerna bara fick lite mer tid på sig för att bli friska och arbetsföra skulle de i stort sett alltid kunna komma igen på de arbeten de hade före insjuknandet. Med deltidslösningar där arbetstiden trappas upp allteftersom patientens arbetsförmåga tilltar skulle de besparas mycket onödigt och långvarigt lidande, och samhällets resurser användas på ett klokare sätt." Länk (debatt Aftonbladet 17/9-10)

ST 2010:
"Sjukförsäkringsreformen – ett fiasko [...] – Resultaten är alarmerande och visar att långt fler av de utförsäkrade än vad regeringen bedömt är så sjuka att de behöver vård i första hand. Dessutom är regelverk och insatser inte anpassade efter behoven, säger Annette Carnhede, ordförande ST" Länk "Arbetsförmedlingens utvärdering visar att många utförsäkrade är för sjuka för att delta i Arbetsförmedlingens program, att insatserna inte är utformade efter behoven, att den sänkta ersättningen försvårar återgången till tillfrisknande och arbete. Resultatet är att bara 2 procent av de utförsäkrade är i arbete trots de anställdas engagemang och hårda arbete. Därmed har vi svårt att se reformen som lyckad, ur något perspektiv." Länk
("Fackförbundet ST har cirka 90 000 medlemmar och det finns drygt 90 avdelningar där varje avdelning oftast motsvarar en myndighet eller ett statligt bolag.")

TCO, SKTF, ST, Unionen och Vårdförbundet 2009:
"Nya sjukförsäkringen är ett riktigt hastverk [...] I dag drivs socialförsäkringen som en experimentverkstad där man söker lösningar längs med vägen, och där man experimenterar på människor i utsatta situationer. Personer flyttas runt mellan olika aktörer och myndigheter. Sverige kommer allt längre bort från ett långsiktigt hållbart system av försäkringar som skapar trygghet, förutsägbarhet och rättssäkerhet för medborgarna.[....] Risken är att denna alltför snabbt och slarvigt hopsatta reform leder till att många snart återkommer till sjukförsäkringen, tilltufsade och med ännu sämre förutsättningar att ta sig tillbaka i jobb." (Undertecknad av Sture Nordh, Cecilia Fahlberg, Anna-Karin Eklund, Annette Carnhede, Eva Nordmark) Länk

TCO 2009:
"Sjukreglerna cyniskt spel med de sjuka [...] Kritiken mot de nya reglerna har varit samstämmig från läkare, patientorganisationer och ansvariga myndigheter. De nya reglerna har fortfarande så många oklarheter att det för den enskilde som berörs är omöjligt att få klarhet i vilka ekonomiska och rehabiliteringsmässiga förutsättningar som kommer att gälla efter årsskiftet." Länk till GP debatten

Unionen, SKTF 2008: "Fackförbunden Unionen och SKTF saknar förändringar, som fokuserar på att förbättra den sjukskrivnes möjligheter till återgång till arbete. [...] Man riskerar att förlora sitt arbete och sin ekonomiska trygghet. Istället för att få igång en rehabiliteringskedja leder förslagen till en utfasningskedja. Förslagen har varit ute på remiss och remissinstanserna riktar stark kritik mot förslagen. [...] Förslagen riskerar att leda till ökat utanförskap och fler i sjuk- och aktivitetsersättning eller i behov av försörjningsstöd. De är därmed kontraproduktiva. I många fall försvåras rehabiliteringsprocessen. Den redan idag starka press som Försäkringskassan riktar mot långtidssjukskrivna kommer att öka. [...] Om dessa förslag genomförs – även med de senaste ändringarna kommer kommunerna att få ökade kostnader för socialbidrag. Med regeringens förslag straffas individen för systemets brister." Länk


Hjälporganisationer och kyrkan upplever sjukreglernas konsekvenser:

Ny Gemenskap med flera 2010:
"Utförsäkrade tvingas till härbärgen [...]  I dag har trycket ökat dramatiskt och vi tar emot helt nya grupper, som kommer till oss för att få ett mål mat, kläder eller en säng att vila i. Till Kammakargatan kommer i dag arbetskraftsinvandrare från Östeuropa sida vid sida med arbetslösa, människor som utförsäkrats från sjukförsäkringen och psykiskt långtidssjuka med mycket låga pensioner. Många av dem har det gemensamt att de inte har råd med mat för dagen" Länk

Missionskyrkan 2011:
"Vi har i media och i mötet med enskilda människor kunnat följa människors förtvivlade livssituationer. Många drabbade har sökt hjälp och stöd hos församlingar. Sveriges Kristna Råds styrelse skrev i mars ett öppet brev till regeringen med krav på förändringar av regler för att undvika att enskilda och familjer drabbas av ekonomisk och social utsatthet [...] Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens ställer sig bakom Sveriges Kristna Råds öppna brev till regeringen den 10 mars 2011 gällande konsekvenserna av sjukförsäkringsreformen och vill härmed än en gång poängtera vikten av individuella bedömningar och ett sjukförsäkringssystem som inte leder till utslagning och ökade klyftor i samhället.." Länk

Sveriges Kristna Råd 2011:
"Det är inte rimligt att så många människor drabbas av systemet med utförsäkring, inte värdigt att inte bli respekterad i sin utsatthet och inte heller rimligt med den barnfattigdom som följer i spåren av att föräldrar blir utförsäkrade." Länk

SVT Rapport rapporterar i december 2010: "Utförsäkrade och fattiga från Europa nya inslag i alternativt julfirande [...] När frivilligorganisationerna ordnar alternativt julfirande i år är det också nya grupper av fattiga som kommer, utförsäkrade och fattiga människor från andra länder i Europa." Länk

Frälsningsarmén 2011: Det handlar mycket om att det allvarliga i när tilltron till systemet sviktar. Det blir inget bra möte med läkare, personal från försäkringskassan och övriga inblandade när man har känslan av att man möter en fiende, någon som vill mig illa, någon som är styrd av ett strängt regelverk och inte har rätt att ta ett sunt beslut [...] Frälsningsarmén och många andra organisationer med anställda och frivilliga är gärna ett komplement till samhällets trygghetsstrukturer men det är samhället som måste ge den ekonomiska grunden för att kunna betala hyran, få sina mediciner och andra basbehov tillfredsställda. Samhället – det är ju också vi." Länk

Cancerhjälpen 2011: "- Det är viktigt att den stora massan vågar protestera och påtala att dagens sjukförsäkringssystem är helt fel. Jag tror egentligen inte allmänheten ställer upp på att sjuka behandlas på det ovärdiga sätt som de behandlas idag. Människor som får en cancerdiagnos blir väldigt förvånade, närmast chockade, när de förstår hur illa sjukförsäkringen fungerar idag, säger Ywonne Jacobsson [...] - Vi får flera ibland upp till tio ansökningar per dag från cancersjuka som behöver ekonomisk hjälp. Många söker hjälp för att få pengar till matinköp, mediciner eller pengar till att betala hyra. Vi har flera fall där cancersjuka tvingats sälja sina barns leksaker. I vintras hade vi en cancersjuk man som bodde ett par mil från närmaste tätort och som tvingades sälja sin bil och börja cykla för att hämta ut sina mediciner eller åka till vårdcentralen, säger Ywonne Jacobsson." Länk (Pressmeddelande från 11 april 2011)

"-Cancerhjälpen har funnits sedan 1993. Idag är 90% av ansökningarna omkostnadsbidrag för att klara de vardagliga behoven. Före regeländringarna handlade ansökningarna om att få finansiell hjälp till någon rehabiliteringsvistelse eller spabehandling. Det är en dramatisk skillnad nu mot före regeländringarna. Före 2008 var det mycket sällsynt att cancersjuka behövde hjälp till matpengar och hyra. Idag är läget alarmerande, säger Ywonne Jacobsson." Länk

Kyrkan 2011: "Vad diakoner och andra församlingsarbetare ser är hur hårt de nya reglerna om utförsäkring slår mot människor som anses för friska för att vara sjukskrivna, men för sjuka för att i praktiken kunna förvärvsarbeta. Utan a-kassa eller sjukersättning är de i stället hänvisade till försörjningsstöd, det som tidigare kallades socialbidrag." Länk

"Det är de frivilliga organisationerna som till allt större del får ta hand om de många utförsäkrade i Sverige och på Gotland. Det har varit förutsägbart och nu står bland annat ALLA Sveriges 28 kristna organisationer bakom protester mot hur det har blivit [...] Marie Larsson är diakonen som dragit i gång ett nationellt upprop mot utförsäkringar och hon berättade i dag vid "Finsams frukostmöte om frivillighet" att diakonarbetet blivit allt tyngre. Diakonerna har märkt att framförallt ensamstående mödrar med handikappade barn har av någon anledning råkat värre ut än andra." Länk

Fler länkar angående kyrkans erfarenheter finns i slutet


Upprop 2009 med 105.486 namnunderskrifter: "Vi kräver en humanare sjukförsäkring [...] Men eftersom läkarnas sjukskrivningar i allt högre utsträckning överprövas blir sjukskrivningstiden istället en tid av ekonomisk otrygghet. Räkningarna ska ju betalas oavsett om man får sjukskrivningen beviljad eller inte. Konsekvenserna av dagens politik innebär förlängt lidande, ökat lidande och ökad ohälsa." Länk


Kommunernas socialtjänst 2011:

”- Eftersom socialbidragen ökar dramatiskt och mer än vi hade trott så har vi ringt runt till ett tiotal kommuner och frågat hur det ser ut hos dom. Och det ser likadant ut överallt. Förklaringen är att effekterna av utförsäkringar dramatiskt ökar”. Detta berättade Shujaat Noormohamed, förvaltningschef på Ludvika kommun, till tidningen Dalademokraten den 29 april 2011. LÄNK

”En femtedel av alla socialbidrag går till personer som är sjuka, men saknar inkomst, enligt en ny kartläggning av Sveriges kommuner och landsting (SKL). SKL ser också att allt fler utförsäkrade söker socialbidrag”. Detta rapporterade TT den 29 april 2011. LÄNK

”En av tio som hittills har utförsäkrats från sjukförsäkringen har sökt och fått socialbidrag”. Detta rapporterade Sveriges Radio Ekot den 29 april 2011. LÄNK

"Många av dem som har blivit utförsäkrade enligt de nya sjukförsäkringsreglerna har satt sig i skuld, enligt föreningen Insolvens som hjälper skuldsatta." Länk


Exempel på organisationer och fackförbund som offentligt stöttade Påskuppropet 2011 (exkl kyrkan):

Handikappförbundens styrelse, Afasiförbundet i Sverige, Astma- och Allergiförbundet, Autism- och Aspergerförbundet, DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, Dyslexiförbundet FMLS, FUB För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, Förbundet Blödarsjuka i Sverige (FBIS),Hiv-Sverige, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Hjärtebarnsförbundet, ILCO Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade, Mun- & Halscancerförbundet (MHCF), Njurförbundet, Personskadeförbundet RTP, Psoriasisförbundet, Riksförbundet Attention, Riksförbundet Cystisk Fibros, Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB), Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka (RMT), Riksförbundet för Mental och Social Hälsa, Schizofreniförbundet, Stamningsförbundet, STROKE-Riksförbundet, Svenska Celiakiförbundet, Svenska Diabetesförbundet , Svenska OCD-förbundet Ananke, Sveriges Fibromyalgiförbund, Tandvårdsskadeförbundet, SALO, Cancerhjälpen LO med flera.

Uttalande av IF Metall angående Påskuppropet
(Från IF Metalls Nyheter): "Förbundet har inte fått någon förfrågan från det landsomfattande påskuppropet mot utförsäkringarna om deltagande. IF Metalls förbundsstyrelse har därför inte behandlat frågan om att officiellt ställa sig bakom manifestationerna [...] - För oss är det naturligtvis ändå självklart att stödja alla krav på en bättre sjukförsäkring och ett stopp för utförsäkringarna, säger Veli-Pekka Säikkälä." Länk 


Fakta som sågar några myter i sjukförsäkringen:

2003:
"Den svenska sjukfrånvaron är inte alls högst i Europa. – Svenskar är inte sjukast, men ärligast. Här redovisas sjukfall som pågår upp till sju år. Det gör inte andra länder. Det omöjliggör jämförelser, säger Paula Liukkonen, docent i företagsekonomi vid Stockholms universitet [...]Hela debatten om sjukfrånvaron i Sverige bygger på felaktiga internationella jämförelser, enligt Paula Liukkonen. Den svenska sjukfrånvaron är till exempel inte högre än den finska." Länk

2010: Diskussionen om sjukfrånvaron har mer med makt- och intressekamp att göra än med dess faktiska orsaker. Mediernas myter har påverkat flera regeringars agerande [...] Politiken är direkt kontraproduktiv och kommer att öka antalet sjukskrivna, skriver Björn Johnson [...] Rehabiliteringskedjan har inte gjort något för att lösa de verkliga problemen, alltså det havererade rehabiliteringssystemet. Tvärtom framstår reformen som direkt kontraproduktiv, eftersom den kommer att öka antalet sjukskrivna som förlorar sina anställningar och dessutom leda till att tiotusentals långtidssjukskrivna utförsäkras. Länk

2011: "Nyligen påstod Ulf Kristersson att det främsta syftet med sjukförsäkringsreformen har uppnåtts: ”Hälften så många är borta från jobbet hälften så länge jämfört med tidigare” (Svenska Dagbladet 1 april 2011). Vad han inte nämnde var att den största delen av minskningen skedde redan innan regeringens reformer trädde i kraft. I det följande diagrammet redovisas sjuktalet 1999–2010, det vill säga utvecklingen av det genomsnittliga antalet sjukpenningdagar per person och år." Länk

2011: "
Själva rehabkedjan har minskat sjukskrivningstiden med i snitt 0,35 dagar på sjukfall upp till ett halvår. – Det handlar om timmar, medan vi gått från ett ohälsotal från 40 dagar till 27. Det förefaller som att införandet av rehabkedjan inte direkt har påverkat statistiken." (GP) Länk


NYTT! Pressmeddelande med kritik mot regeringens förslag på förbättringar


Påskuppropets 10 förslag till förbättringar i sjukförsäkringen

Påskuppropets pressmeddelande "Skrämmande varningar före de nya sjukreglerna röstades igenom"

Påskuppropets pressmeddelande "Vädjan till Kristdemokraterna och Centerpartiet: Rösta för ett stopp av utförsäkringarna!" (innehåller fakta om utförsäkringarna)

Intervju med Cancerhjälpens ordförande från 11/4-11

Intervju med diakon och kontraktsprost från Malmö från 4/4-11

Intervju med kristdemokrat om Påskuppropet från 22/3-11

Intervju med centerpartist om Påskuppropet från 3/4-11


NYTT! Påskuppropets serie om utförsäkrade, med start 12/9-11:

1. Utförsäkrade Yvonne från Göteborg höll på att bli hemlös med sin son på åtta årNågra länkar:
http://www.vk.se/Article.jsp?article=504763
http://www.corren.se/asikter/ordet-fritt/?articleId=5883625&date=&menuids=

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=4872387
http://hd.se/landskrona/2011/12/20/hoppas-pa-en-attitydforandring/
http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna_varmland?title=sjukskriven_tvingades_leva_pa_lan&videoid=2125489
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=4866380
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=4844475
http://hd.se/landskrona/2011/12/18/inga-pengar-pa-fyra-manader/
http://helahalsingland.se/soderhamn/soderhamnc/1.4116339-multisjuk-tvingas-jobba
http://svt.se/2.33919/1.2596016/har_parkinsons_-_tvingas_jobba_heltid
http://www.dt.se/nyheter/falun/1.4068342--frisk-efter-tolv-ars-sjukskrivning
http://svt.se/2.106391/1.2498135/njursjuke_filip_tvingas_ga_till_socialen
http://www.dt.se/nyheter/ludvika/1.3872270-blev-utforsakrad-utan-sin-vetskap
http://hd.se/landskrona/2011/11/01/mer-debatt-pa-samma-tema/*
http://www.dt.se/nyheter/gagnef/1.3697841-han-har-levt-med-smartan-i-nastan-30-ar
http://vlt.se/nyheter/hallstasura/1.1435700-fobisk-man-far-ingen-sjukpenning
http://hd.se/hoganas/2011/11/06/forsakringskassan-vill-inte-betala/
http://www.ifmetall.se/ifmetall/home/content.nsf
/aget?open&key=utforsakringarna_maste_stoppas_1303374931209
http://svtplay.se/v/2469054/rapport/jill_blev_utforsakrad
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/blir-jag-vraekt-aer-det-vael-kanske-paa-parkbaenken-jag-hamnar-699383
http://www.ostran.se/nyheter/kalmar/doed_man_faar_raett_mot_foersaekringskassan
http://www.folkbladet.nu/271731/2011/10/21/viktig-dom-ger-asa-hoppet-tillbaka
http://www.dt.se/nyheter/falun/1.4068338-389-manniskor-kan-fa-vanta-over-ett-ar-pa-besked
http://www.dn.se/nyheter/sverige/sloseri-med-tid-och-pengar
http://svtplay.se/v/2561399/tander_ljus_for_utforsakrade
http://www.nyhetskanalen.se/1.2005728/2011/02/06/tvingas_salja_barnens_saker
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8671704.ab
http://na.se/nyheter/2.2503/1.969844-par-kan-inte-jobba-skickas-and...
http://www.expressen.se/nyheter/1.2164330/margareta-59-kunde-inte-lasa-brevet-fran-arbetsformedlingen
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/utfoersaekrade-yvonne-fraan-goeteborg-hoell-paa-att-bli-hemloes-med-sin-son-paa-aatta-aar-680133

http://www.youtube.com/watch?v=db1KIf9YYns
http://www.dt.se/nyheter/borlange/1.3110197-sjuka-tvingas-leva-pa-socialbidrag-utanforskapet-okarhttp://www.nsd.se/nyheter/boden/artikel.aspx?ArticleId=5603364
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7926928.ab
http://op.se/ettan/lokalt/1.2402632-kraftig-okning-av-overklaganden-mot-forsakringskassans-beslut http://www.youtube.com/watch?v=iPDEvm6AQLA
http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna_sundsvall?title=utforsakrad_hotas_av_vrakning&videoid=1071068
http://www.youtube.com/watch?v=UMghJapc5A0
http://www.kallasverige.se/BREVET-FRAN-MIN-KUSIN
http://www.youtube.com/watch?v=sfQ3d2YfILk
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=3993234
http://www.kallasverige.se/Berattelser?TagValueId=2339B8D3-6BE9-47F8-BC8A-D248F31C15E4 http://www.arbetaren.se/articles/inrikes20100917-2
http://gt.expressen.se/nyheter/1.2024159/liza-knackt-av-de-harda-sjukreglerna
http://www.vf.se/node/31232
http://www.sydsvenskan.se/sverige/article307191/Ohalsan-kvar-trots-...
http://helahalsingland.se/soderhamn/1.2101736-hans-ake-utan-sjukpen...
http://hallandsposten.se/asikter/hplasaren/1.727429-pa-vag-ut-ur-sj...
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7269824.ab
http://www.fasanforum.se/hemsidan/easynews1/easynews.php?id=1292343414&page=1
http://www.nsd.se/nyheter/lulea/artikel.aspx?ArticleId=5061170
http://www.kallasverige.se/Mer-deprimerande-dag-for-dag
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel...
http://arbetarbladet.se/nyheter/gavle/1.2202553-lars-forvantades-leva-pa-3-300-kronor http://www.expressen.se/ekonomi/1.1825915/hot-om-sjalvmord-efter-ny...
http://www.fasanforum.se/hemsidan/easynews1/easynews.php?id=1292343337&page=1
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4449969
http://www.dt.se/nyheter/ludvika/article558769.ece
http://katolskakyrkan.blogspot.com/2011/04/me-ar-inte-heller-ett-undantag-fran_21.html
http://www.fasanforum.se/hemsidan/easynews1/easynews.php?id=1292528087&page=1
http://www.youtube.com/watch?v=I2BUlH_4uZw
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4480563

http://arbetarbladet.se/nyheter/alvkarleby/1.1829475-unga-i-alvkarleby-tvingas-leva-pa-socialbidrag http://www.youtube.com/watch?v=dwqWKHtgOqc
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hoggravid-nekas-havandeskapspenning_5456231.svd http://www.flamman.se/forsakringskassan-har-blivit-var-fiende
http://www.youtube.com/watch?v=ZkmXFHsGaYM
http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/samhalle/article8565983.ab
http://www.fasanforum.se/hemsidan/easynews1/easynews.php?id=1292528169&page=1
http://katolskakyrkan.blogspot.com/2011/03/utforsakringen-holl-pa-att-ta-mitt-liv.html
http://www.vf.se/asikter/debatt/att-leva-utanfor-utanforskapet
http://www.fasanforum.se/hemsidan/easynews1/easynews.php?id=1292528444&page=1
http://www.dn.se/nyheter/sverige/tog-sitt-liv-efter-besked-fran-forsakringskassan-1.1184292 http://karlskoga-kuriren.se/nyheter/karlskoga/1.696652-tvingas-soka-nytt-jobb-trots-diskbrack
http://www.nyhetskanalen.se/webb_tv?videoId=1.1847451
http://www.vf.se/node/65411
http://www.youtube.com/watch?v=FyPuF1s0XgE
http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=5071208
http://katolskakyrkan.blogspot.com/2011/04/amandas-berattelse-det-svaraste-ar.html
http://hn.se/nyheter/varberg/1.923852-for-sjuk-for-arbete-for-frisk-for-sjukpenning
http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=5144589
http://www.kallasverige.se/jag-ar-forsakringskassans-guld-gruva
http://www.youtube.com/watch?v=_Zgsuq4Oo7M
http://www.fasanforum.se/hemsidan/easynews1/easynews.php?id=1292528581&page=1
http://karlskoga-kuriren.se/nyheter/karlskoga/1.739269-trots-sjukdom-forsakringskassan-kraver-att-han-ska-jobba
http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/244488-konsekvensen-av-de-nya-s...
http://svt.se/2.82111/1.1818561/utforsakrad_fran_forsakringskassan?...
http://www.tv4play.se/nyheter/nyhetskanalen?videoId=1.1385650
http://katolskakyrkan.blogspot.com/2011/04/ytterligare-ett-enskilt-fall.html
http://katolskakyrkan.blogspot.com/2011/03/ulf-kristersson-tar-livet-av-min-mor.html
http://mobil.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=33874&a=1037156
http://www.kollega.se/index.cfm?c=12246
http://www.expressen.se/Nyheter/1.1847159/parkinsonsjuke-jan-thimel...
http://www.nsd.se/opinion/ledare/artikel.aspx?ArticleId=5245862
http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.1114393-kyrkan-i-uppror
http://st.nu/start/sundsvall/1.1730402-michael-ar-svart-sjuk-och-ut...
http://www.bolagsfakta.se/pressreleaser/visa/pressrelease/119532/
http://gt.expressen.se/nyheter/1.2024159/liza-knackt-av-de-harda-sj...
http://www.ka.se/index.cfm?c=91100
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4290545

http://hn.se/nyheter/varberg/1.656950-elin-kommer-bli-utforsakrad-efter-nyar
http://www.skl.se/web/Ekonomiska_bistandet_skonk_1_1.aspx
http://katolskakyrkan.blogspot.com/2011/03/att-vara-sjuk-i-sverige-2011.html
http://www.fasanforum.se/hemsidan/easynews1/easynews.php?id=1292528760&page=1
http://www.sydsvenskan.se/sverige/article634843/Lakare-Sjuka-pressa...
http://www.nyhetskanalen.se/webb_tv?videoId=1.1756748
http://katolskakyrkan.blogspot.com/2011/04/annu-ett-enskilt-fall-utforsakrad-och.html
http://www.fasanforum.se/hemsidan/easynews1/easynews.php?id=1292528918&page=1
http://gd.se/nyheter/gavle/1.1404627-nu-tvingas-kent-61-bo-hos-sin-...
http://www.unt.se/uppsala/utforsakrad-lever-pa-makaroner-986250.aspx
http://www.varldenidag.se/nyhet/kristna-varlden/2011/02/25/Bon-for-landets-sjukskrivna-i-Sveriges-radios-direktsandning/
http://hallandsposten.se/asikter/hplasaren/1.727429-pa-vag-ut-ur-sjukforsakringssystemet http://www.stpress.se/zino.aspx?articleID=16180
http://gt.expressen.se/nyheter/1.1739400/marina-blast-pa-sjukpenningen
http://www.nsd.se/opinion/debatt/artikel.aspx?ArticleId=5060593
http://folket.se/nyheter/inrikes/1.556048
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=3470261

http://www.fasanforum.se/hemsidan/easynews1/easynews.php?id=1292529028&page=1
http://katolskakyrkan.blogspot.com/2011/03/utforsakrad-sambo.html

http://www.fasanforum.se/hemsidan/easynews1/easynews.php?id=1292529100&page=1
http://ltz.se/nyheter/stromsund/1.2218713-lakarna-har-fel-enligt-fo...
http://www.nytid.se/default.aspx?page=3&nyhetnytid=140
http://www.arbetaren.se/articles/inrikes20100616-18
http://folket.se/asikter/debatt/1.600707
http://www.fasanforum.se/hemsidan/easynews1/easynews.php?id=1292529320&page=1
http://www.arbetaren.se/articles/inrikes20100714-13
http://www.aftonbladet.se/nyheter/valet2010/article7726053.ab
http://lotidningen.se/2010/09/17/%E2%80%9Ddet-ar-en-mardrom%E2%80%9D/ http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article7675910.ab
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=3476567

http://www.kallasverige.se/BREVET-FRAN-MIN-KUSIN
http://www.aftonbladet.se/nyheter/valet2010/article7725836.ab
http://www.dalademokraten.se/sida/id/134933/
http://katolskakyrkan.blogspot.com/2011/03/ett-brev-ur-verkliga-livet.html

http://gd.se/nyheter/gavle/1.2799164-paskuppror-for-alla-som-utforsakrats
http://www.dt.se/nyheter/borlange/article728708.ece
http://www.nytid.se/default.aspx?page=3&nyhetnytid=134
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7787175.ab
http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/samhalle/article652611...
http://www.nsd.se/opinion/ledare/artikel.aspx?ArticleId=5387375
http://www.skr.org/arkiv/pressarkiv/oppetbrevfranskrsstyrelsetillregeringenomdeutforsakradessituation.5.57a5b5b812e52e4174680009208.html
http://www.aftonbladet.se/nyheter/valet2010/article7641197.ab
http://www.aftonbladet.se/debatt/article7776405.ab
http://www.vf.se/asikter/insandare/forsakringskassan-gor-mig-snarare-sjukare
http://www.youtube.com/watch?v=uIatrYUnvbg
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12865912.ab
http://hd.se/kultur/2011/06/22/skam-over-sverige/

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=4152414

http://dagensarena.se/nyheter/if-metall-jo-anmaler-f-kassans-overdi...
http://svtplay.se/v/2157213/abc/annica_overklagar_f-kasseavslag
http://www.aftonbladet.se/ledare/article13211385.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7878854.ab
http://folket.se/nyheter/eskilstuna/1.780723
http://www.fasanforum.se/hemsidan/easynews1/easynews.php?id=1292343210&page=1
http://www.sydostran.se/index.89495---1.html
http://www.dalademokraten.se/sida/id/138366/
http://hn.se/nyheter/varberg/1.923852-for-sjuk-for-arbete-for-frisk...
http://www.sydsvenskan.se/sverige/article410550/Handlaggaren-snart-...
http://www.sydostran.se/index.88947---1.html
http://www.kallasverige.se/Berattelser?TagValueId=2339B8D3-6BE9-47F...
http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/samhalle/article594330...
http://www.fasanforum.se/hemsidan/easynews1/easynews.php?id=1292343210&page=1
http://www.sydostran.se/index.89557---1.html
http://www.vk.se/Article.jsp?article=319034
http://www.expressen.se/nyheter/1.2398511/lisbeth-om-nya-sjukforsakringen-kanner-obehag
http://hrifrnochvidare.blogspot.com/2011/04/jag-har-skickat-ett-oppet-brev-till-ulf.html
http://www.etc.se/24446/myten-om-de-dyra-sjuka/
http://www.fasanforum.se/hemsidan/easynews1/easynews.php?id=1292529320&page=1
http://www.webfinanser.com/nyheter/1688559/sjukforsakringsreformen-...
http://www.nyhetsverket.se/nyhet/9226/Utf%C3%B6rs%C3%A4krade-f%C3%B...
http://www.expressen.se/kronikorer/lottagroning/1.1816544/lotta-gro... http://utforsakrad.blogspot.com/2010/10/utforsakring-kan-driva-mann...
http://www.unt.se/uppsala/nekades-sjukpenning---trots-intyg-987228....
http://www.fasanforum.se/hemsidan/easynews1/easynews.php?id=1292529500&page=1
http://www.folkbladet.nu/180546/2010/09/06/%E2%80%9Ddubbelt-utanfor... http://www.aftonbladet.se/ledare/article6880488.ab
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/regeringen-varnades-for-sjalvmord...
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.268844-sjukreglerna-cyniskt-spel-...
http://www.fasanforum.se/hemsidan/easynews1/easynews.php?id=1292343002&page=1
http://gt.expressen.se/nyheter/1.1910960/f-kassan-pressar-svart-can...
http://www.vf.se/nyheter/arvika/ulf-blev-ett-offer-kassakaoset
http://www.presskontakt.se/pressreleaser/visa/pressrelease/176898/d...
http://op.se/ettan/lokalt/1.1518491-regeringens-utredare-svenska-re...
http://www.fasanforum.se/hemsidan/easynews1/easynews.php?id=1292529691&page=1
http://www.sydostran.se/index.81413---1.html
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel...
http://stockholm.etc.se/30498/skadades-pa-jobbet-hotas-med-avsked/
http://www.fasanforum.se/hemsidan/easynews1/easynews.php?id=1292343002&page=1
http://www.etc.se/19643/tiotusentals-riskerar-bli-av-med-sin-sjukpe...
http://efterarbetet.etc.se/29534/osaekert-foer-utfoersaekrade/
http://www.youtube.com/watch?v=HZ1-IhzWmqQ
http://www.youtube.com/watch?v=hRdXmw7zLyY
http://www.fasanforum.se/hemsidan/easynews1/easynews.php?id=1292529992&page=1
http://www.sydostran.se/index.89765---1.html
http://www.vf.se/node/39943
http://www.fasanforum.se/hemsidan/easynews1/easynews.php?id=1292529905&page=1
http://www.youtube.com/watch?v=CRfJGIC-Y3Y
http://www.newsmill.se/artikel/2010/09/13/jag-och-min-man-r-tr-tta-...
http://mobil.svt.se/2.22577/1.2018756/ett_sloseri_med_resurser?lid...
http://lotidningen.se/2011/02/25/offer-for-varldens-hardaste-sjukre...
http://www.unt.se/uppsala/sjuka-tvingas-att-soka-socialbidrag-12458...
http://www.ka.se/index.cfm?c=96020
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8562385.ab
http://www.fasanforum.se/hemsidan/easynews1/easynews.php?id=1292325439&page=1
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=246993
http://svt.se/2.55868/1.1430658/diakoner_protesterar_mot_sjukskrivn...
http://www.nyhetskanalen.se/1.2005728/2011/02/06/tvingas_salja_barn... http://www.nyhetskanalen.se/1.2005258/2011/02/05/forsakringskassan_...
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8506425.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8507836.ab
http://www.fasanforum.se/hemsidan/easynews1/easynews.php?id=1292530094&page=1
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8506425.ab
http://www.barometern.se/reagera/debatt/article2264487.ece
http://www.sourze.se/F%C3%B6rs%C3%A4kringskassan_nekar_mig_ett_dr%C... http://www.sydostran.se/index.90674---1.html
http://www.nwt.se/arvika/article733484.ece
http://allehanda.se/start/harnosand/1.2520809-ann-charlotte-forlora...
http://www.aftonbladet.se/debatt/article317091.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7926928.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7928314.ab
http://www.dn.se/nyheter/sverige/tog-sitt-liv-efter-besked-fran-for...
http://www.bt.se/nyheter/boras/ryggskadad-och-psyksjuk-br-nekas-ers...
http://www.bt.se/nyheter/boras/ryggskadad-och-psyksjuk-br-nekas-ers...
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7926908.ab
http://www.aftonbladet.se/wendela/article7908495.ab
http://www.tv4play.se/nyheter/nyhetskanalen?videoId=1.1847451
http://www.expressen.se/nyheter/1.2164330/margareta-59-kunde-inte-l...
http://hn.se/nyheter/varberg/1.656950-elin-kommer-bli-utforsakrad-e...
http://www.etc.se/25053/-jag-vill-ha-upprattelse-/ http://www.vf.se/node/54218 http://www.newsmill.se/artikel/2009/09/03/sjukforsakringen-behover-...
http://www.bolagsfakta.se/pressreleaser/visa/pressrelease/119532/
http://www.tv4play.se/nyheter/lokala_nyheter/sundsvall?videoId=1.18...
http://www.vt.se/debatt/fritt/artikel.aspx?articleid=5515486 http://www.youtube.com/watch?v=rJlz4iVkJVc
http://www.youtube.com/watch?v=x03Qaxy9MFU http://www.vf.se/node/56392
http://www.vt.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=5591488
http://www.vk.se/Article.jsp?article=388938&categorylist=10,4,6...
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel...
http://www.sydostran.se/index.89765---1.html
http://www.fasanforum.se/hemsidan/easynews1/easynews.php?id=1292530218&page=1
http://st.nu/lokalt/sundsvall/1.2437341-misstrodd-patient-tog-sitt-liv
http://allehanda.se/start/kramfors/1.570575-linda-utan-sjukpenning-...
http://dagbladet.se/nyheter/ange/1.1127260--du-kan-sakert-jobba-som...
http://www.protestera.org/sanningen/images/forkltack.jpg
http://www.fasanforum.se/hemsidan/easynews1/easynews.php?id=1292325352&page=1
http://www.nt.se/norrkoping/artikel.aspx?articleid=5231422
http://www.protestera.org/sanningen/images/dghmsp6q_361d6rw6pfm_b.jpg
http://www.rosasgarden.se/page12.php
http://www.fasanforum.se/hemsidan/easynews1/easynews.php?id=1292530290&page=1
http://utforsakrad.blogspot.com/2010/03/utforsakrad-utkastad-forned...
http://utforsakrad.blogspot.com/2010/03/orkar-inte-mer-att-kampa.html
http://www.protestera.org/sanningen/images/dghmsp6q_2168tr25ng3_b.jpg
http://utforsakrad.blogspot.com/2010/08/bankrutt-sjuk-och-utan-bost...
http://utforsakrad.blogspot.com/2010/06/den-helt-vansinniga-sjukfor...
http://www.transport.se/home/trp2/tidn/home.nsf/pages/CCED92F882959...
http://www.transport.se/home/trp2/tidn/home.nsf/pages/CCED92F882959...
http://utforsakrad.blogspot.com/2010/02/sjukskriven-lika-med-parasi...
http://www.fasanforum.se/hemsidan/easynews1/easynews.php?id=1292325282&page=1
http://www.folkbladet.nu/181931/2010/09/17/%E2%80%9Dman-ska-tydlige...
http://kurtlundgren.webblogg.se/2005/december/forsakringskassan-dre...
http://gd.se/nyheter/gavle/1.52286-for-frisk-for-personlig-assistent
http://www.protestera.org/sanningen/images/jagorkar.jpg
https://www.sktf.se/Templates/Page____36083.aspx
http://nlt.se/startsidan/essunga/1.885704-rullatorbunden-nekas-sjuk...
http://svtplay.se/v/2011942/rapport/afghanistan-soldater_nekades_er...
http://lotidningen.se/2009/08/28/symptom-och-deras-tolkning/
http://lotidningen.se/2010/03/26/var-ar-alla-forbannade/
http://www.fasanforum.se/hemsidan/easynews1/easynews.php?id=1292530290&page=1
http://www.protestera.org/sanningen/images/dghmsp6q_38437x6rdhd_b.jpg
http://lotidningen.se/2006/04/05/nya-fall-trots-avtalet-som-skulle-...
http://www.sourze.se/default.asp?itemId=10464362
http://www.blaskan.nu/blaskan/Nummer70/Insandare/utforsakringen_maj...
http://www.kallasverige.se/Jane-tvingas-jobba-trots-pagaende-cancer...
http://www.dt.se/nyheter/borlange/article728708.ece?pageNavType=all
http://www.protestera.org/sanningen/images/22.png
http://alvskimmer.zoomin.se/blogg/permalink-20100805-357110.html
http://www.nytid.se/default.aspx?page=3&nyhetnytid=55
http://www.fasanforum.se/hemsidan/easynews1/easynews.php?id=1292530290&page=1
http://www.nwt.se/article47093.ece
http://www.protestera.org/sanningen/images/1%20%287%29.jpg
http://utforsakrad.blogspot.com/2010/01/att-fortrycka-ett-folk-pa-e...
http://utforsakrad.blogspot.com/2010/01/att-tillfredstalla-myndighe...
http://www.protestera.org/sanningen/images/dotterhjalpa.jpg
http://utforsakrad.blogspot.com/2010/01/meddelande-till-bloggen.html
http://www.protestera.org/sanningen/images/dotter3.jpg
http://utforsakrad.blogspot.com/2009/12/ska-jag-kampa-eller-kapitul...
http://utforsakrad.blogspot.com/2009/12/livskris.html
http://www.fasanforum.se/hemsidan/easynews1/easynews.php?id=1292325282&page=1
http://www.protestera.org/sanningen/images/1%20%2813%29.jpg
http://www.protestera.org/sanningen/images/1%20%2815%29.jpg
http://www.dn.se/nyheter/sverige/cancersjuk-for-frisk-for-ersattnin...
http://2007.vt.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleID=2352000
http://svt.se/2.123623/1.1824178/miste_sjukpengen_-_tog_sitt_liv?li...
http://aftonbladet.se/debatt/debattamnen/samhalle/article6431136.ab
http://www.expressen.se/ekonomi/1.1820551/arne-62-ansags-vara-frisk...
http://www.bt.se/debatt/fk-agnar-mer-och-mer-tid-at-att-forklara-sj...
http://www.fasanforum.se/hemsidan/easynews1/easynews.php?id=1292530389&page=1
http://www.nyhetsverket.se/nyhet/9078/Sjuka-och-utsatta-k%C3%A4mpar...
http://lotidningen.se/2010/09/17/%E2%80%9Ddet-ar-en-mardrom%E2%80%9D/
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/sjukfoersaekringen-g...
http://nlt.se/startsidan/lidkoping/1.972708-tvingas-leva-utan-inkom...
http://www.protestera.org/sanningen/sida1.html
http://www.dt.se/nyheter/dalarna/article721114.ece
http://munderbar.wordpress.com/2010/04/13/fagelholkar-eller-histori...
http://gt.expressen.se/ledare/1.2089466/debatt-konsekvenserna-maste...
http://www.newsmill.se/artikel/2010/08/18/tack-s-v-ldigt-mycket-reg...
http://gt.expressen.se/nyheter/1.2151214
http://www.fasanforum.se/hemsidan/easynews1/easynews.php?id=1292530468&page=1
http://www.aftonbladet.se/nyheter/valet2010/article7725838.ab
http://klamydiabrevet.blogspot.com/2010/09/sveket.html
http://www.aftonbladet.se/nyheter/valet2010/article7725836.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7787175.ab
http://allehanda.se/start/harnosand/1.2354738-utforsakrad-och-snart...
http://www.dt.se/nyheter/borlange/article728708.ece
http://utforsakrad.blogspot.com/2010/04/man-far-vara-glad-for-det-l...
http://utforsakrad.blogspot.com/2010/04/lampliga-handlaggningstider...
http://arbetarbladet.se/nyheter/gavle/1.207874-deprimerade-ann-risk...
http://utforsakrad.blogspot.com/2010/03/att-rasa-samman.html
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6501866.ab
http://utforsakrad.blogspot.com/2010/02/sjukskriven-lika-med-parasi...
http://utforsakrad.blogspot.com/2010/02/livets-skola-fran-syrien-ti...
http://www.dalademokraten.se/sida/id/27762/
http://www.fasanforum.se/hemsidan/easynews1/easynews.php?id=1292325218&page=1
http://svt.se/2.33831/1.1678409/eva_blir_utforsakrad_till_arsskifte...
http://utforsakrad.blogspot.com/2010/02/simsalabim-sa-forsakringska...
http://utforsakrad.blogspot.com/2010/02/nu-blommar-loken.html
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7510504.ab
http://www.fasanforum.se/hemsidan/easynews1/easynews.php?id=1292324729&page=1
http://www.sydsvenskan.se/sverige/article626367/Sjuka-i-klam-nar-po...
http://ltz.se/nyheter/stromsund/1.2218713-lakarna-har-fel-enligt-fo...
http://www.arbetaren.se/articles/inrikes20100714-13
http://www.dt.se/nyheter/borlange/article510767.ece
http://www.fasanforum.se/hemsidan/easynews1/easynews.php?id=1292324544&page=1
http://www.dalademokraten.se/sida/id/132644/
http://www.protestera.org/sanningen/images/dghmsp6q_207fxtd4zx8_b.jpg
http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/article917303.ece
http://www.protestera.org/sanningen/images/dghmsp6q_210hqjgjtcp_b.jpg
http://www.unt.se/uppsala/utforsakrad-lever-pa-makaroner-986250.aspx
http://www.fasanforum.se/hemsidan/easynews1/easynews.php?id=1292530569&page=1
http://helahalsingland.se/soderhamn/1.2101736-hans-ake-utan-sjukpen...
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7269824.ab
http://www.protestera.org/sanningen/images/ny.jpg
http://svt.se/2.55755/1.1804697/asa_blir_utforsakrad&from=rss?u...
http://nwt.se/karlskoga/article656635.ece
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel...
http://www.dalademokraten.se/sida/id/17813/
http://hd.se/helsingborg/2010/02/27/fran-10-000-till-7-000-efter/
http://www.expressen.se/ekonomi/1.1821156/ulla-52-nu-maste-jag-ga-t...
http://www.fasanforum.se/hemsidan/easynews1/easynews.php?id=1292324425&page=1
http://bit.ly/drxnuC
http://utforsakrad.blogspot.com/2010/06/pisal-berattar-vidare-del-4...
http://svt.se/2.82111/1.1818561/utforsakrad_fran_forsakringskassan&...
http://nwt.se/arvika/article733484.ece
http://www.fasanforum.se/hemsidan/easynews1/easynews.php?id=1292530670&page=1
http://utforsakrad.blogspot.com/2010/02/status-med-forsakringskasse...
http://utforsakrad.blogspot.com/2010/01/50-aktivitetsstod.html
http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/samhalle/article643113...
http://www.dalademokraten.se/sida/id/133335/
http://utforsakrad.blogspot.com/2009/12/att-ta-sikte-pa-det-friska....
http://utforsakrad.blogspot.com/2009/12/vem-ar-chef-mellan-stolarna...
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article2015947.ab
http://www.fasanforum.se/hemsidan/easynews1/easynews.php?id=1292324301&page=1
http://www.expressen.se/ekonomi/1.1819693/han-tvingas-soka-jobb-tro...
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article2015954.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6250224.ab
http://utforsakrad.blogspot.com/2010/11/utforsakrad-efter-komplikationer-till.html
http://www.protestera.org/sanningen/images/Bild1.jpg
http://utforsakrad.blogspot.com/2009/11/snart-utforsakrad.html
http://utforsakrad.blogspot.com/2009/11/samhallet-vill-ha-mig-till-...
http://www.expressen.se/nyheter/val2010/1.2140172/marie-34-maste-so...
http://utforsakrad.blogspot.com/2011/01/res-dig-upp.html
http://utforsakrad.blogspot.com/2009/11/agorafobi.html
http://www.metro.se/2009/11/12/7108/cancersjuka-carin-maste-jobba-h...
http://nyhetskanalen.se/1.1330065/2009/11/12/brostcancersjuk_tvinga...
http://www.expressen.se/nyheter/val2010/1.2140178/lars-57-svart-ska...
http://utforsakrad.blogspot.com/2009/11/samhallets-rasopor.html
http://www.dalademokraten.se/sida/id/134513/
http://www.fasanforum.se/hemsidan/easynews1/easynews.php?id=1292530806&page=1
http://utforsakrad.blogspot.com/2009/11/regeringens-bro-ett-stort-s...
http://utforsakrad.blogspot.com/2009/11/my-story.html
http://www.fasanforum.se/hemsidan/easynews1/easynews.php?id=1292271973&page=1
http://www.fasanforum.se/hemsidan/easynews1/easynews.php?id=1292271659&page=1
http://www.newsmill.se/artikel/2009/10/30/regeringens-fiktiva-sjukf...
http://utforsakrad.blogspot.com/2009/10/hjarntumor-hindrar-inte-fra...
http://utforsakrad.blogspot.com/2009/10/diagnos-utmattningsdepressi...
http://utforsakrad.blogspot.com/2009/08/en-lang-historia.html
http://www.folkbladet.nu/?p=180546
http://www.fasanforum.se/hemsidan/easynews1/easynews.php?id=1292271469&page=1
http://www.fasanforum.se/hemsidan/easynews1/easynews.php?id=1292264958&page=1
http://www.newsmill.se/artikel/2010/08/18/tack-s-v-ldigt-mycket-reg...
http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article7675910.ab
http://www.nytid.se/default.aspx?page=3&nyhetnytid=134
http://www.protestera.org/sanningen/images/dghmsp6q_213hmwrb5ht_b.jpg
http://www.expressen.se/nyheter/val2010/1.2138220/statsminister-fre...
http://www.dt.se/opinion/ledare/article723128.ece
http://www.protestera.org/sanningen/images/dghmsp6q_272hfh3gpg5_b.jpg
http://www.protestera.org/sanningen/images/dghmsp6q_217dkwbh2qs_b.jpg
http://www.dalademokraten.se/sida/id/132856/
http://www.dalademokraten.se/sida/id/132726/
http://www.protestera.org/sanningen/images/dghmsp6q_221d26fqgf5_b.jpg
http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article7800939.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article2025931.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article2025932.ab
http://utforsakrad.blogspot.com/2009/09/angaende-sjukersattning-och...
http://utforsakrad.blogspot.com/2009/09/utforsakrad.html
http://www.protestera.org/sanningen/images/dghmsp6q_222gkjkxffp_b.jpg
http://utforsakrad.blogspot.com/2009/09/min-sjukhistoria.html
http://www.aftonbladet.se/nyheter/nyatuffasverige/article4052510.ab
http://www.protestera.org/sanningen/images/angestger.jpg
http://utforsakrad.blogspot.com/2009/08/ska-jobba-trots-sjukdom.html
http://utforsakrad.blogspot.com/2009/08/hur-ska-det-sluta.html
http://www.fasanforum.se/hemsidan/easynews1/easynews.php?id=1292259358&page=1
http://utforsakrad.blogspot.com/2009/08/sjuk-hela-livet.html
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article2025930.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article2025930.ab
http://www.protestera.org/sanningen/images/nyber.jpg
http://www.protestera.org/sanningen/images/skarmdumpny1.jpg
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article2040007.ab
http://www.protestera.org/sanningen/images/sondags.jpg
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article3995807.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/nyatuffasverige/article6357468.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/nyatuffasverige/article5647177.ab
http://www.protestera.org/sanningen/images/nyskarmdump2.jpg
http://www.fasanforum.se/hemsidan/easynews1/easynews.php?id=1292140053&page=1
http://www.protestera.org/sanningen/images/skarmdumpny2.jpg
http://www.aftonbladet.se/nyheter/nyatuffasverige/article4154466.ab
http://www.fasanforum.se/hemsidan/easynews1/easynews.php?id=1292530917&page=1
http://www.aftonbladet.se/nyheter/nyatuffasverige/article4052510.ab
http://www.expressen.se/ekonomi/1.1804925/ynette-och-pia-drabbas-av...
http://www.expressen.se/ekonomi/1.1805767/jag-har-inget-manniskovarde
http://gt.expressen.se/ekonomi/1.1817004/utforsakrad-riskerar-bidra...
http://kvp.expressen.se/nyheter/1.1492642/socialen-skickar-vidare-t...
http://www.protestera.org/sanningen/images/srskarmdump.jp
http://www.expressen.se/nyheter/1.1805906/anna-kampade-mot-reglerna...
http://www.expressen.se/nyheter/1.1807323/mats-38-far-halverad-inko...
http://www.dn.se/nyheter/valet2010/2.1292/de-svagaste-utsatts-for-e...
http://gt.expressen.se/nyheter/1.1817537/kenneth-karlsson-tvingas-l...
http://gt.expressen.se/ekonomi/1.1819693/han-tvingas-soka-jobb-trot...
http://www.fasanforum.se/hemsidan/easynews1/easynews.php?id=1292139896&page=1
http://gt.expressen.se/ekonomi/1.1818464/inte-ens-socialen-hjalper-...
http://dagensarena.se/nyheter/utforsakrade-lever-i-misar/ http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/aktionsgruppen-foer-de-sjukf...
http://www.protestera.org/sanningen/images/dghmsp6q_276f832dhgz_b.jpg
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7878854.ab
http://www.protestera.org/sanningen/images/dghmsp6q_385cxj9t6ht_b.jpg
http://www.dt.se/nyheter/mora/article760721.ece
http://www.protestera.org/sanningen/images/dghmsp6q_325pznnxndc_b.jpg
http://www.stpress.se/zino.aspx?articleID=16904
http://svt.se/2.33874/1.1037156/fortvivlade_patienter_drivs_till_sj...
http://www.expressen.se/ekonomi/1.1825915/hot-om-sjalvmord-efter-ny...
http://www.flamman.se/utforsakrad-blev-hemlos
http://utforsakrad.blogspot.com/2010/05/utforsakrad-sa-ser-min-dag-...
http://www.protestera.org/sanningen/images/dghmsp6q_386cxcj23d6_b.jpg
http://www.fasanforum.se/hemsidan/easynews1/easynews.php?id=1292139573&page=1
http://utforsakrad.blogspot.com/2010/06/att-ligga-samhallet-till-la...
http://utforsakrad.blogspot.com/2010/06/ett-dragligt-liv.html
http://www.protestera.org/sanningen/images/dghmsp6q_339f6svbf9x_b.jpg
http://utforsakrad.blogspot.com/2010/09/att-behandlas-ovardigt.html
http://www.protestera.org/sanningen/images/dghmsp6q_350g9xbtmgx_b.jpg
http://www.bt.se/nyheter/ulricehamn/lika-bra-jag-lagger-mig-ner-och...
http://efterarbetet.etc.se/31700/sjukreglerna-far-perversa-effekter/
http://svt.se/2.22620/1.1733809/fran_sjuk_till_fullt_frisk_pa_en_dag
http://www.fasanforum.se/hemsidan/easynews1/easynews.php?id=1292050291&page=1
http://www.kallasverige.se/Berattelser?TagValueId=e5058fe4-e88c-4d1...
http://www.nyhetskanalen.se/webb_tv?videoId=1.1657869
http://www.nyhetskanalen.se/1.1657898
http://www.nyhetskanalen.se/1.1535941
http://www.nyhetskanalen.se/1.1679135
http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna_uppsala?title=%2...
http://www.nyhetskanalen.se/webb_tv?videoId=1.1534290
http://svt.se/2.106391/1.2144058/arne_forlorar_sin_assistans?lid=is...
http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/samhalle/article779374... http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/sjukfranvaro/dags-att-fortydliga-luddig-sjukforsakring_100836.html http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7510504.ab
http://www.kristianstadsbladet.se/fria-ord/article939854/Blir-det-b...
http://www.vf.se/node/42029
http://www.kyrkanstidning.com/nyheter/diakoner_hoppas_pa_nytt_paskupprop_0_16355.news.aspx
http://www.expressen.se/nyheter/1.2164332/anita-svedin-utan-besparingar-vore-jag-desperat
http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/article917303.ece
http://svt.se/2.33831/1.1678409/eva_blir_utforsakrad_vid_arsskiftet...
http://www.fasanforum.se/hemsidan/easynews1/easynews.php?id=1296202691&page=1
http://www.nyhetskanalen.se/1.2005258/2011/02/05/forsakringskassan_gjorde_eija_sjukare
http://www.unt.se/uppsala/sjuka-tvingas-att-soka-socialbidrag-1245829.aspx
http://www.sydsvenskan.se/vetenskap/halsa/article632793/Att-vara-sjuk-racker-inte-for-att-bli-sjukskriven.htmlhttp://www.nyhetskanalen.se/webb_tv?videoId=1.1817395
http://www.nyhetskanalen.se/webb_tv?videoId=1.1679975
http://www.fasanforum.se/hemsidan/easynews1/easynews.php?id=1292050291&page=1
http://blogg.dittochdatt.se/category/forsakringskassan http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article115703/Fors...
"P4 Granskar - om sjukförsäkringen
"
"Nyhetsmorgon TV4: Ska kyrkan predika politik?"
"Nya sjukförsäkringen - ny puts på rutten grund"
"Upprop i Kalmar mot sjukreglerna"
"Stöd påskuppropet för human sjukförsäkring
"Upphör med jakten på oss sjuka"
"Möter nästan dagligen drabbade människor"
"Gör om sjukförsäkringssystemet"
"Landsomfattande aktion för alla som utförsäkrats"
"Påskupprop mot utförsäkringar"
"Påskuppropet kräver förändring nu"
"Påskuppropet angår alla, inte bara sjuka"
"Påskuppropet - en protest mot utförsäkringarna"
"Kyrkan till attack mot regeringen"
"Syftet med påskuppropet är inte partipolitiskt"
"Påskuppropet och Facebook blev kamp för utförsäkrade"
"Helhetssynen måste återinföras"
"Paulina bloggar"
"Ministerns skenmanöver lurar ingen"
"En skenmanöver från regeringe"
"Kristersson försöker tysta opinion genom en skenmanöver"
"Påskuppropets initiativtagare: jag är väldigt arg"
"Kyrkoföreträdare gör tummen ner"
"SVT Debatt om sjukförsäkringen"
"Försäkringskassans personal sågar nytt förslag"
"Dömer ut förslaget"
"Regeringen försöker skyla över haveriet "
"Regeringen lovar nya regler för sjuka"
"Slut en borgfred om sjukförsäkringen"
"Biskop vädjar om stopp för politiskt tjafs om sjukförsäkringar"
"Påskuppropet planeras för fullt"
"Nya sjukregler ett illusionstrick"
"Försäkringskassan kan få svartepetter"
"Om förändringarna i sjukförsäkringen"
"Läkare: "För lite, för sent"
"Det går inte att sätta en tidsgräns för sjukdom"
"Stoppa utförsäkringarna NU!"
"Så här bör sjukförsäkringen reformeras"
"Färre sjuka, inte regeringens förtjänst"
"Så kan vi rätta till sjukförsäkringen"
"Regeringens ändringar duger inte"
"Regeringen fortsätter sitt staplande av otydliga undantag i sjukförsäkringen"
"Metaforerna har tagit slut"
"Förändra sjuksystemet innan de drabbade ger upp"
"Lisbeth om nya sjukförsäkringen: Känner obehag"
"Kyrkan namnsamlar mot sjukförsäkringen"
"Varför gå över ån efter vatten? "
"Upp till kamp, utförsäkrade!"
"Det räcker inte med en finpolering av ett sjukt system
"Alliansen vill inte förändra sjukförsäkringen
"Tiotusentals enskilda fall...och en minister som inte vill se
"Är medmänsklighet partipolitiskt?
"Påskuppropet - ännu fler länkar
"Sluta straffa våra patienter" - läkarnas upprop i SvD, refererat i AB
"Upprop står utanför partipolitik"
"Det finns bara ett påskupprop - men det är inte så bara"
"Håller vi på att få ett teknokratiskt och omänskligare Sverige?
"
"Kyrkligt upprop för utförsäkrade"
"Diakoner möter människor i kläm"
"Fler myter om sjukförsäkringen finns här"
"Fastebrev från katolske biskopen som nämner de utförsäkrade
"
"Intervju med ärkebiskopen
"
"Biskopar larmar om sjukreformen
"
"Påskuppropet är varken höger eller vänster"
"Regeringen bör lyssna på kloka förslag från kyrkorna
"
"Protestlistor mot utförsäkringar"
"SKR kräver snabba förändringar"
"KD sätter blåslampa på Kristersson"
"Borgerlig kritik mot sjukförsäkringen"
"Thord Karlsson (KD) uppmanar partikollegor att ansluta sig till påskuppropet"
"Omvänd i sjukfrågan"
"Ångerfullt parti
"
"KD står inte bakom sjukförsäkringen som den ser ut nu"
"Sjuka sjukförsäkringen - mycket viktigt att stödja påskuppropet
"
"Kristersson varnade själv för sjukreglerna"
"Fackförbunden LO och SEKO har anslutit sig"
"Sjukregler diskuterades på LO"
"Sjukförsäkringsreformens effekter"
"Påskuppropet sätter en snöboll i rullning"
"Gör sjukförsäkringen mänskligare"
"Vi borde ha skrikit långt tidigare"
"Håller vi på att få ett teknokratiskt och omänskligare Sverige?
"
"Kyrkligt upprop för utförsäkrade"
"Allt fler söker hjälp hos kyrkan
"
"Möter nästan dagligen drabbade människor"
"5000 underskrifter i Skara stift
"
"Pressmeddelande från SKR"
"Biskopsmötet står bakom SKR's öppna brev om sjukförsäkringsreformen"
"Unikt krav från kyrkornas gräsrötter - lyssna regeringen!"
"Det finns försäkringsläkare som nekar alla"
"Arbetslösa och lågavlönade nekas ofta sjukpeng"
"Tankesmedjan allmänmedicin - förutspått om utförsäkrade"
"Utförsäkringen höll på att ta mitt liv"
"Att vara sjuk i Sverige 2011"
"Utförsäkrad sambo"
"Ett brev ur verkliga livet"
"Cancersjuke Erik Videgård"
"Plocka av dig spikskorna, Ulf Kristersson
"
"Kyrkligt upprop för utförsäkrade"
"Hans Wallmark har fel om sjukförsäkringen"
"Hans Wallmark är ute och cyklar"

"Kyrkan måste påtala när folk lider
"
"Diakoner möter människor i kläm (diakon Boel Skoglund svarar Hans Wallmark)

Påskuppropet mot utförsäkringarna
Länk: Påskuppropets sida på Facebook