Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Rädda Jungfrukusten

Pressmeddelande   •  Jul 25, 2012 05:57 CEST

Bergvik skog har till samråd lämnat ut handlingar för projektering av ett gigantiskt vindindustriområde om ca 200 vindkraftverk i Ödmården, i Söderhamns kommun. Området är placerat i hjärtat av en av de vackraste och vildaste delarna av Jungfrukusten längs en två mil lång sträcka mellan Ljusne och Axmar. Vindindustriområdet har ambitionen att ”passas in” mellan skyddad våtmarks- och havsnatur både i öster och väster och inom ett område där havsörn frekvent siktas.

Bergvik skogs projektområde stämmer dessutom illa med Söderhamns kommuns tematiska plan för vindkraft, antagen 2010. Planen anger max 15 vindkraftverk inom det aktuella området. Huvuddelen av de 200 vindkraftverken planeras dessutom utanför de områden som utpekas i kommunens tematiska plan.

Kommunen anger i sin Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för vindkraften att det inom Söderhamns kommun ryms ca 75 verk på land och ca 55 verk till havs inom redovisade områden, vilket enligt kommunens planer skulle ge ca 470 MW eller ca 1,4 TWh vindkraft. I sammanhanget bör det pekas på att Gävleborg, i sin helhet, avser anta ett planeringsmål om 1 TWh vindkraft till 2020.

Planeringsmålet för hela Sverige utgörs fn av 30 TWh vindkraft till år 2020, och Sverige har som bekant 290 kommuner. Enligt branschorganet Svensk Vindenergi skulle detta planeringsmål kunna uppnås med ca 4000 vindkraftverk, vilket innebär 10-15 verk per kommun. Söderhamns kommun har istället inom ett område som i den tematiska planen avsetts för 15 verk nu släppt vindindustrins projekterare direkt fram till kommuninnevånarna med planer på över 200 verk i området söder om Ljusne

Söderhamns kommun har totalt sett alltså ålagt sig ett beting som vida överstiger behovet. Man har dessutom flagrant ignorerat sina egna planer. Planer som en gång kommunicerats med kommuninnevånarna genom politiska incitament och samrådsprocesser.

- "Nu har kommunen pantsatt sina egna kommuninnevånare och lagt dem i händerna på vindindustrin", säger Jonny Fagerström, talesman för Föreningen Svenskt Landskapsskydd och ansvarig för Söderhamnsområdet.

Efter studier av kommunens miljökonsekvensbeskrivning och landskapsanalys kan konstateras att dessa till stora delar är rena avskrifter av andra myndighetshandlingar och till stora delar helt saknar relevanta kopplingar till den egna kommunen, till dess natur och landskap, säger Jonny Fagerström vidare.

Söderhamns kommun har utmärkta möjligheter att utveckla turism och boende inom sina gränser. Särskilt utmed Jungfrukusten finns stora möjligheter att utveckla turism och friluftsliv i vild och skyddad natur. Dagens tåg och motorvägsförbindelser med Gävle-Uppsala och Stockholmsområdet lämnar utmärkta möjligheter att utveckla både turism, sommarboende och arbetspendling i en trygg miljö. Med ett utvecklat skydd för Jungfrukusten kommer turismen att utvecklas.

Istället tycks kommunen ha valt att ”ha en positiv inställning till vindkraften”. Detta innebär en negativ inställning till naturen och de stugägare och kommuninnevånare som drabbas av dessa storskaliga vindindustriområden. Vindindustrin är dessutom på ruinens brant. I april skickade vindindustrin ett brev till regeringen. Några citat från brevet: ”Hela branschen blöder - branschen riskerar falla samman - befintliga vindkraftverk klarar inte sina egna kostnader - ingen kalkyl går att räkna hem - det brådskar om inte branschen ska gå ner för räkning.”

Är det verkligen i detta sällskap en kommun i utveckling vill vara?

Att vindkraften skulle skapa jobb i bygden är en myt som lätt kan avfärdas genom flera internationella studier som visar att för varje nytt subventionerat jobb "grönt jobb" så förvinner 2-3 riktiga jobb i industrin pga att elpriserna drivs upp.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd protesterar mot planerna och avser att agera i frågan, initialt genom att lämna samrådssynpunkter både till Bergvik Skog och Söderhamns kommun.

Föreningen Svenskt Landskapsskydds vision:

Ett levande landskap som präglas av vår svenska natur och vårt kulturarv och där storskaliga etableringar av nya verksamheter styrs av förnuft och dialog

www.landskapsskydd.se