Räddningsverket

Räddningsverket satsar 24 miljoner på tio forskningsprojekt

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2003 09:00 CEST

Personlig frihet och säkerhet – går det att förena?
Ett av projekten kommer att titta på hur säkert samhället bör vara i förhållande till vår personliga frihet och ansvar.

Höga vattenflöden och översvämningar orsakar samhället och den enskilde stora skador och kostnader varje år.
Att ta fram bättre metoder och prognoser som är mer tillförlitliga när det gäller höga vattenflöden och översvämningar är ytterligare ett projekt Räddningsverket väljer att satsa på.

Det här är ett par av de tio forskningsprojekt, som under 2004 kommer att delfinansieras av Räddningsverket. Sammanlagt har 24 miljoner kronor anslagits för forskning. De övriga forskningsprojekten rör bland annat riskhantering och samhällsplanering, ledning och ledarskap liksom fallolyckor och säkerhetsarbete på kommunal nivå.

Totalt har Räddningsverkets interna forskningsberedningsgrupp och externa vetenskapliga råd tagit ställning till över 100 ansökningar från enskilda forskare och forskningsinstitutioner runt om i landet. Projekten har bedömts utifrån vetenskaplig kvalitet, deras samhällsnytta och Räddningsverkets behov.

Forskningsprojekten i sammanfattning:

Ragnar Andersson, Karlstads universitet
Riskprognosticering som underlag för samhällets övergripande säkerhetsplanering

Anna Olofsson, Mitthögskolan (Östersund)
Att värdera och kommunicera risk och säkerhet i ett heterogent samhälle

Magnus Rönn, Kungliga tekniska högskolan (Stockholm)
Samhällsplanering med miljö och säkerhet i fokus

Birgitta Johansson-Hidén, Karlstads universitet
Kommunikation och dialog i den kommunala räddningstjänstens verksamhetsutveckling

Barbro Johansson, SMHI (Norrköping)
Översvämningsprognoser. Utveckling av metoder för rikstäckande system

Kent Lindqvist, Linköpings univeritet
Kommunbaserat säkerhetsfrämjande arbete

Lucie Laflamme, Karolinska institutet (Stockholm)
Orsaker och utlösande faktorer till fallrelaterade frakturer bland äldre

Lars Fredholm, Lunds tekniska högskola
Effektivare ledning vid storskalig räddningstjänst och krishantering

Margaret Simonsson, Sveriges Provnings- och forskningsinstitut (Borås)
Emissioner från bränder. Metoder, modeller och mätningar

Gerry Larsson, Försvarshögskolan (Karlstad)
Ledarskap och beslutsfattande under stress vid komplexa olyckor