Landsbygdsdepartementet

Rätt att döda rovdjur för att skydda tamdjur

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2005 09:49 CEST

Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist presenterar idag förslag på ändring av paragraf 28 i jaktförordningen. Förslaget innebär att det blir tillåtet att döda ett rovdjur som tagit sig in på inhägnat område om det kan anses som sannolikt att det befinner sig där för att angripa tamdjuren och om det inte går att avvärja angreppen genom att skrämma rovdjuret.

Förslaget till ny lydelse av paragraf 28 kommer nu att skickas ut på en snabb remiss. Därefter kommer regeringen att ta beslut om en förändring av förordningen.

- För mig är det här är ett viktigt beslut för att skapa förtroende för rovdjurspolitiken samtidigt som vi får ett rättssäkert system i situationer då det är nödvändigt att skjuta ett rovdjur, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.

Den nya föreslagna lydelsen innebär en avsevärd förändring jämfört med den nuvarande paragrafen. · Olika regler för om ett rovdjur befinner sig inom eller utanför ett inhägnat område avsett för skötsel av tamdjur införs
· Ett krav på att jägaren först ska försöka skrämma eller på annat sätt avvärja angreppet införs, både utanför och innanför inhägnat område
· Utanför inhägnat område gäller samma regler som idag: rovdjuret får bara dödas i omedelbar anslutning till att det redan angripit ett tamdjur
· Inom inhägnat område försvinner kravet att rovdjuret redan ska ha angripit och dödat ett tamdjur
· Inom inhägnat område kommer det att räcka att det kan betraktas som sannolikt att rovdjuret ska anfalla tamdjuren för att det ska kunna dödas · Naturvårdsverket ska bevaka att dödande av rovdjur enligt paragraf 28 inte gör det svårare att bevara en rovdjursart

Svårigheterna med att tolka den nuvarande lydelsen i paragraf 28 aktualiserades efter ett mål i Högsta domstolen 2004 där en bonde på Gräsö i Uppland dömdes för jaktbrott efter att ha dödat en varg.

Faktaruta:
Nuvarande lydelse i förordningen:
28 §
Har en björn, varg, järv eller lo angripit och skadat eller dödat tamdjur och finns det skälig anledning att befara ett nytt angrepp, får tamdjurets ägare eller vårdare utan hinder av fredning eller bestämmelserna i 9 § döda det angripande djuret, om det sker i omedelbar anslutning till angreppet. Sådan jakt är dock inte tillåten inom nationalpark.

Jakt som avses i första stycket får ske på annans jaktområde.

Förslaget på ny lydelse i förordningen:
28 §
Om något av rovdjuren björn, varg, järv eller lo angriper tamdjur eller om det finns skälig anledning att befara ett sådant angrepp, får åtgärder vidtas för att skrämma rovdjuret.Rovdjur som avses i första stycket får dödas för att skydda ett tamdjur1. av tamdjurets ägare eller vårdare, om det finns skälig anledning att befara ett angrepp på tamdjuret i omedelbar anslutning till att rovdjuret har angripit och skadat eller dödat tamdjur och det inte går att avvärja det befarade angreppet genom skrämselåtgärder eller på annat lämpligt sätt,2. av var och en om rovdjuret befinner sig inom inhägnat område avsett för skötsel av tamdjuret, om det är sannolikt att rovdjuret där kommer att angripa tamdjuret och det inte går att avvärja angreppet genom skrämselåtgärder eller på annat lämpligt sätt.

Åtgärder enligt första och andra styckena får vidtas på annans jaktområde och trots bestämmelserna i 9 §. Jakt är dock inte tillåten inom nationalpark. Naturvårdsverket skall fortlöpande bedöma om möjligheten att döda rovdjur med stöd av andra stycket försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. Om Naturvårdsverket bedömer att så är fallet skall verket genast anmäla detta till regeringen.

Faktaruta:
Gräsömålet
Högsta domstolen (HD) dömde den 21 december 2004 en djurägare från Gräsö i Uppland som skyldig till grovt jaktbrott. Både tingsrätten och hovrätten hade tidigare friat den åtalade.
Djurägaren kände till att flera får dödats av varg på Gräsö. När han blev uppringd av en granne som berättade att en tacka just rivits av en varg, tog han sitt gevär och gick ut till hagen. Han sköt vargen när den kommit in i hagen och var på väg i riktning mot hans tamdjur.
HD fann att djurägaren inte dödade vargen i "omedelbar anslutning" till angreppet, som det står i förordningen, eftersom cirka tio minuter förflutit sedan angreppet hos grannen och vargen då befann sig cirka 500 meter från platsen för angreppet. Därför fälldes djurägaren för jaktbrott. Brottet ansågs grovt eftersom vargen är ett hotat, sällsynt och särskilt skyddsvärt vilt.
I domen noterades att det kunde ifrågasättas om 28 § är i överensstämmelse med habitat-direktivet.

Kontakt:
Anders Grönvall
Pressekreterare
08-405 11 88
070-615 11 88
registrator@agriculture.ministry.se

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Promemoria: Ändringar i jaktförordningen (http://www.regeringen.se/sb/d/5984/a/51002)