Moderaterna

Rätt för lärare att beslagta mobiltelefon

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2004 10:02 CEST

- I dag är det högst vanligt att elever i våra grund och gymnasieskolor nyttjar sin mobiltelefon under lektionstid. För samtal, smstrafik eller för spel i allmänhet. Sammantaget olämpliga och oacceptabla inslag i klassrumssituationen. Frågan är vad justitieminister Thomas Bodström avser att göra för att skolan ska ges ett lagutrymme som möjliggör att lärare kan beslaga exempelvis en mobiltelefon i klassrumssituationen? Det säger den moderata riksdagsledamoten Anders Sjölund i en skriftlig fråga till justitieminister Thomas Bodström.

- Det är naturligtvis helt orimligt att inte skolan, med stöd av passande lagutrymme, ges möjlighet att tillfälligtvis beslagta föremål som en mobiltelfon, som så uppenbart kan störa undervisningen. Det är lätt att förstå och känna sympati för den lärare som, trots uppmaning till eleven om att avbryta användandet, inte finner annan råd än att helt sonika lägga beslag på den aktuella mobiltelefonen.

--------------------------------------------
Frågan bifogas nedan i sin helhet.

Skriftlig fråga till justitieminister Thomas Bodström

av Anders Sjölund (m)

Rätt för lärare att beslagta elevs mobiltelefon

Vid en av Skolverkets inspektioner i Norrland av en grundskola, framkom att det vid några tillfällen förekomit att lärare funnit anledning att tillfälligtvis beslagta elevs mobiltelefon. Upprinnelsen var att elevens bruk av telefonen under lektionstid uppfattats som störande för undervisningen.

I dag är det högst vanligt att elever i våra grund och gymnasieskolor nyttjar sin mobiltelefon under lektionstid. För inkommande och utgående samtal eller för sms trafik eller för spel i allmänhet. Sammantaget inslag i klassrumssituationen som är högst olämpligt och oacceptabla.

Det är lätt att förstå och känna sympati för den lärare som, trots uppmaning till eleven om att avbryta användandet, inte finner annan råd än att helt sonika lägga beslag på den aktuella mobiltelefonen.

Skolverket finner vid sin inspektion att det ovan beskrivna förekommit vid skolan, och riktar kritik mot skolan som får ett föreläggande att åtgärda den brist som beslagtagandet av mobiltelefon beskrivs som.

I Skolverkets rapport menas att åtgärden att beslagta en elevs mobiltelefon inte överensstämmer med författningarna och att bristerna därför måste åtgärdas. Med andra ord får lärare inte vid något tillfälle oavsett hur störande en elevs mobiltelefonerande är, beslagta telefonen. För detta finns inget lagligt stöd enligt Skolverket.

Det ovan beskrivna illustrerar väl den frustration som hundratals lärare känner varje arbetsdag. Det är naturligtvis helt orimligt att inte skolan, med stöd av passande lagutrymme, ges möjlighet att tillfälligtvis beslagta föremål som en mobiltelfon, som så uppenbart kan störa undervisningen.

Med anledning av ovanstående vill jag därför fråga justitieminister Thomas Bodström.

Avser ministern att agera för att skolan skall ges ett lagutrymme som möjliggör att lärare kan beslaga exempelvis en mobiltelefon i klassrumssituationen?

Anders Sjölund (m)