Sveriges Kommuner och Landsting

Rätt lärare på rätt plats

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 14:25 CEST

Lärarutbildningen är avgörande för hur vi kommer att lyckas utveckla skolan, påpekar Sveriges Kommuner och Landsting och Lärarförbundet och lämnar regeringen förslag på en samverkansmodell.

Sveriges befolkningsökning sker i cykler. Över en tioårsperiod kan det mellan två elevkullar skilja på 30 000 individer! För att kunna möta dessa svängningar, få rätt antal utbildade lärare samt lärare med rätt kompetens, krävs åtgärder på tre områden.

1. Kompetens och flexibilitet

Skolan ska utveckla elevernas kunskaper utifrån var de befinner sig i sitt lärande. Det kräver lärare med djupa kunskaper i ämnen och om undervisning.
För elevernas skull måste lärares kompetens spänna över flera årskurser. Det skapar också större flexibilitet och gör att lärarkompetens kan flyttas till de årskurser där flest elever finns.

Lärarutbildningen måste utbilda lärare som kan fungera flexibelt i skolan direkt efter utbildningen och som fortlöpande kan bredda och fördjupa sig för att jobba med andra åldrar och ämnen.

2. En bättre planering

Staten har det övergripande ansvaret för hur lärarutbildningen planeras och dimensioneras och så bör det förbli. Vi efterlyser en nationell plan för lärarförsörjning som kan möta elevkullarnas skiftande storlek och de geografiska obalanser som finns. Utbildningens dimensionering måste förstås också utgå från lokala behov och variationer över tid.

Sveriges Kommuner och Landsting och lärarorganisationerna har skissat på en modell som bygger på ökad samverkan mellan lärosäte och skolhuvudmän inom regionen och mellan olika lärosäten. Regeringen får därmed ett nyanserat beslutsunderlag med en bild av lärarbehoven baserat på regionala analyser, samt förslag på hur högskolorna kan forma utbildningsutbudet för att möta behoven.

Modellen innebär bland annat att nationell statistik bryts ner på regional nivå. Skolans huvudmän analyserar behoven i det egna området, både långsiktigt och mer närliggande. Analyserna utgör därefter grund för en dialog med lärosätet. De regionala prognoserna sammanställs och utifrån det föreslår högskolor/universitet tillsammans hur de fördelar utbildningsutbudet.

3. Långsiktighet

Regeringens många skolreformer kräver mycket engagemang och vilja hos lärarna och skolornas ledning för att kunna genomföras. Vi vill alla utveckla skolan för att skapa mesta möjliga lärande för eleverna. Då krävs goda förutsättningar med fullt finansierade reformer och tillräckligt med tid för genomförande.

Eleverna har rätt att få lärare med goda ämneskunskaper och som är specialister på att utmana och stödja dem i deras lärande.

Då krävs en lärarutbildning som ger lärarna tillräckliga kunskaper, en dimensionering av utbildningen som möter det efterfrågade behovet och ett system som möjliggör att lärare kan bredda och fördjupa sin kompetens under yrkeslivet. Och vi behöver ett stabilt regelverk som gör det möjligt att arbeta med elevernas lärande i centrum.

Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting

Eva-Lis Sirén, ordförande för Lärarförbundet

Artiklen har publicerats i Dagens Samhälle, nr 13, 2009-04-16