Svensk Energi

Rättelse i tabell: Elåret 2015: lågt elpris, rekordhög elexport – satsa på nätutbyggnaden

Pressmeddelande   •   Dec 29, 2015 12:21 CET

För andra året i svit blev elkunderna vinnarna i och med ett lågt elpris på en elmarknad som i övrigt omges av många frågetecken. Vart är elmarknaden egentligen på väg? Vindkraften fortsatte sin framgångsresa och noterade ny rekordnivå. Även elexporten från Sverige nådde ny rekordnotering. Detta belyser vikten av fortsatt utbyggnad av elnät inom Sverige, mellan länder och även inom grannländerna.

Pernilla Winnhed, Svensk Energis vd, kan summera ett elår där många gamla invanda mönster har brutits och betonar vikten av fortsatt utbyggnad av elnäten:

– Medlemsföretagens lönsamhet är dock hårt pressad. Besked om förtida stängning av flera kärnkraftsreaktorer – orsakat av hög effektskatt och de lägsta elpriserna sedan år 2000 – är viktiga skäl. Elbörsen tror på fortsatt låga elpriser ett antal år framåt. Ambitionsnivån i elcertifikatsystemet har höjts. Dessutom har vi sett hur E.ON och Fortum har valt olika strategiska vägar framåt, vilket syns i uppdelningen av strukturen. Det finns skäl att fråga sig vart elmarknaden är på väg.

– Samtidigt har vi energikommissionens pågående arbete, som blir styrande för mycket av utvecklingen de kommande årtiondena. Här hoppas vi på fortsatt nära dialog med kommissionen och att betänkandet därifrån bygger på en klok helhetssyn för energisystemet. Och att vi slipper onödiga låsningar. Effektfrågan måste där få en varaktig lösning.

– Positivt är också att Sverige nu för andra året har en inhemsk elproduktion som till 98 procent har låga klimatutsläpp. Ja, vi har ett elsystem som är ett internationellt föredöme.

Vind och vatten bakom hög produktion

Ännu ett varmt år med fortsatt sparsam användning medförde att elanvändningen hamnade på något högre nivå, 136,4 TWh, än år 2014. Då elproduktionen samtidigt var hög blev nettoexporten den högsta hittills, cirka 22,5 TWh, eller 14 procent av den totala produktionen.

Produktionen blev hög främst i och med en riklig vattenkraftsproduktion, nästan 75 TWh (66 föregående år) och sedvanligt produktionsrekord för vindkraften – 16,5 TWh (11,5). Kärn-kraften gav drygt 54 TWh mot 62,2 år 2014 – några reaktorer hade extra långa revisioner.

Kärnkraften i nytt ljus

Bilden av kärnkraften ändrades rejält. Från effektutbyggnad på flera reaktorer under många år till att kärnkraftsägarna fattade beslut om att fyra reaktorer ska stängas före år 2020. Dessutom omedelbar stängning av Oskarshamn 2 som aldrig återstartades efter sin långa avställning.

Totalt blev elproduktionen cirka 159 TWh (150). Stora delar av den el som produceras i Sverige, och som inte använts inom landet, har exporterats till Finland (cirka 17 TWh) men även till Danmark (4 TWh).

Lägsta elpriset sedan år 2000

Det genomsnittliga systempriset på Nord Pool Spot uppgick till ca 20 öre/kWh (prel.), en minskning med knappt 7 öre jämfört med år 2014. Skillnaden berodde på flera olika faktorer som goda tillrinningar till vattenkraften och avsaknaden av längre perioder med stark kyla. Men även ett fortsatt globalt dämpat konjunkturläge, med låga bränslepriser som följd, bidrog till det lägsta genomsnittspriset sedan år 2000. Prisskillnaderna har också varit små över året. Systemprisets månadsgenomsnitt har varierat mellan 9 och 28 öre/kWh. Det högsta timpriset under året uppgick till knappt 65 öre/kWh den 23 november kl 17-18, medan timpriset som lägst sjönk till 1,05 öre/kWh den 25 december kl 02-03.

Stark hydrologi – lägre priser än i Tyskland

Den goda hydrologin medförde att den nordiska prisnivån åter var lägre än i Tyskland, trots låga priser på bränslen och utsläppsrätter. Det genomsnittliga priset i Tyskland blev knappt 30 öre/kWh (prel.). Beroende på den höga andelen sol- och vindkraft var dock prisvariationerna betydligt större i Tyskland med ett preliminärt högsta timpris på 93 öre/kWh och ett negativt lägsta pris på -75 öre/kWh.

Avsaknad av långvariga köldperioder, utdragen och jämn vårflod, samt god tillgänglighet i stamnätet innebar små skillnader i elpris inom Sverige. Preliminärt har alla svenska elområden haft samma elpris under drygt 86 procent av årets timmar. I genomsnitt var elpriset i Malmö 0,8 öre/kWh högre än i Stockholm och 1,6 öre/kWh högre än i norra Sverige under året. På månadsbasis var skillnaden störst i juni då priset i Malmö var knappt fem öre högre än i övriga Sverige. Detta berodde på låg vindkraftproduktion i Danmark vilket drog upp elpriset.

Preliminär elstatistik för år 2015, jämfört med året före och för tio år sedan:

TillförselÅrÅrÅrÄndring från 2014

2006
TWh
2014
TWh
prel. 2015
TWh
Vattenkraft61,363,374,618 %
Vindkraft1,011,516,543 %
Kärnkraft65,062,254,3-13 %
Solkraft0,00,00,060 %
Övrig värmekraft13,313,213,52 %
Elproduktion totalt140,3150,2158,96 %
Netto Import (+)/Export (-)6,1-15,6-22,544 %
Total inhemsk elanvändning146,3135,6136,40,6 %
Temperaturkorrigerad elanvändning148,3139,4139,90,4 %

Vill du veta mer?

Kontaktpersoner: Pernilla Winnhed , Svensk Energis vd, mobilnummer 070 164 44 40.
Kalle Karlsson , kommunikationschef tel 0733-01 73 68
Folke Sjöbohm , statistikansvarig, mobiltelefon 070 419 26 97
Magnus Thorstensson , marknadsanalytiker, mobiltelefon 0733 92 57 61

Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.