Alfa Laval Nordic AB

RÄTTELSE: Nomineringskommittén inför bolagsstämman 2004 i Alfa Laval AB (publ)

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2003 09:25 CET

I enlighet med beslut vid Alfa Lavals bolagsstämma den 8 maj 2003 meddelas härmed representanterna för den nomineringskommitte som ska bereda och framlägga förslag för bolagsstämman vad gäller val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisor samt styrelse- och revisorsarvode.

Enligt beslutet vid bolagsstämman skall "styrelsens ordförande årligen under fjärde kvartalet samla de fem största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse nomineringskommitténs ledamöter. Avstår någon av dessa aktieägare från denna rätt skall nästa aktieägare i fallande ordning tillfrågas till dess att fem ledamöter är utsedda. Namnen på nomineringskommitténs ledamöter skall offentliggöras så snart de utsetts." I beslutet stod också att styrelsens ordförande skall kunna utses till ledamot samt till dess ordförande.

De största ägarna i Alfa Laval har, i enlighet med detta förslag, bildat följande nomineringskommitté:

Björn Fransson, Fjärde AP-fonden
Anders Narvinger, styrelseordförande i Alfa Laval
Tomas Nicolin, Tredje AP-fonden
Marianne Nilsson, Robur AB
Finn Rausing, Tetra Laval
Christian Salamon, Industri Kapital

Sammankallande är Anders Narvinger.

Ordinarie bolagsstämma i Alfa Laval AB (publ) kommer att hållas i Lund den 27 april 2004.

För ytterligare information kontakta gärna:
Mikael Sjöblom
Investor Relations Manager
Alfa Laval Group
Tel: 046 - 36 74 82