Nättidningen Payback / Payback Sverige

Rättsskandalen i Karlstad fortsätter! Ingen ifrågasätter kommunens och polisen olaga handlande!

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2017 17:49 CET

Rättsskandalen fortsätter i Karlstad medan skattemiljonerna rullar!

Rättsskandalen i Karlstad fortsätter. Efter att Hells Angels MC fått rätt ända upp i Högsta Domstolen för att kommunen sagt upp klubben utan att ha iakttagit formkraven startades en ny rättsprocess. Denna processen handlar om att klubben enligt avtal skulle försäkrat fastigheten vilket dock inte varit möjligt på grund av polisen och medias faktalösa demonisering av klubben. Idag avkunnades domen i Hovrätten. Med 3 röster mot 1 förklarades kommunen ha rätt. Det innebär att prövningstillstånd kommer att sökas i Högsta Domstolen för en ny process kring oskäliga avtalsvillkor medan skattemiljonerna fortsätter rulla…

Vad dock inte en enda journalist vågat ifrågasätta är om polisens och kommunens agerande är lagligt! För det är det inte!!

Här nedan för pekar vi ut alla olagligheter i ärendet!

Omkring Polisens lagstöd

Polisen ska utefter regeringsformen 1:1 verka under lagarna. Det innebär i klartext att Polisen ska handla utefter vad lagen säger. De ska ha ett direkt uttryckt stöd i lagen för varje insats och åtgärd!

I Karlstads ärende mot Hells Angels MC gick polisen in och mer eller mindre tvingade kommunen att inköpa klubbfastigheten till ett pris som översteg marknadsvärdet med cirka 1,5 miljoner kronor.

Var finner polisen lagstöd för att agera för att en kommun ska inköpa en fastighet till övervärde? Var finner polisen lagstöd för att överhuvudtaget motverka olika mc-klubbars etablering eller fortsatta etablering i en kommun?

Just det! Det finns inget sådant lagstöd i lagen varför deras handlande för att kommunen skulle inköpa fastigheten bröt mot lagen!

Hur var det Polisens chef för rättssektionen övergripande besvarade Paybacks fråga rörande vilket lagstöd polisen kunde hänvisa till när det avsåg en övergripande störa och förstöra verksamhet? Jo: Polisen måste vid all sin brottsbekämpande och brottsutredande verksamhet följa och förhålla sig till de bestämmelser som finns bl.a. i Polislagen och Rättegångsbalken. Se: http://www.payback.name/wp-content/uploads/storaochforstora.pdf och
http://www.payback.name/?p=11856

Polisen har också själva medgivit att de inte kan agera mot klubbhusfastigheter: Det finns ingen lagstiftning som låter oss agera mot gängen, vi kan bara agera mot personer. Alla enskilda personer i det här landet får äga en fastighet eller hyra en lokal så på det sättet är det svårt att ha någon synpunkt, säger Jan-Bertil Cederholm, kriminalkommissarie på Länskriminalpolisen i Skåne.

Se: http://www.payback.name/wp-content/uploads/g%C3%A5rdar.pdf och http://www.payback.name/?p=14175

Angående kommunalt lagstöd

En kommun kan, förutsatt att ett köp betingas av ett allmänintresse, såsom ett på förhand beslutat kommunalt behov av fastigheten för en viss verksamhet, äga lagstöd för ett köp av en viss fastighet. Köpet ska då grundas på att ett beslut tagits att inköpa en fastighet för att tillgodose ett visst behov. I fallet med Karlstads kommuns köp av fastigheten föregicks köpet inte ens av ett kommunalt beslut utan förankrades enbart genom att ledande partiföreträdare informerades och beslutet fattades därefter 14 dagar i efterskott via tre olika beslut under samma dag i tre olika komunala beslutsinstanser.

Karlstad Kommun fattade därför ett beslut: som inte betingades av ett allmänintresse; köpet var inte en kommunal angelägenhet; beslutet fattades inte i laga ordning utan förankrades i efterhand; och beslutet fattades efter olaga och otillbörlig påverkan från polismyndigheten.

Staffan Wikell, förbundsjurist på SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, har pekat ut de kriterier som måste föreligga för att en kommun ska lagligt kunna inköpa en fastighet: Så länge syftet med kommuners köp har ett allmänintresse är det lagligt… Domstolen är hård med att det måste finnas ett tydligt allmänintresse när kommunen köper en fastighet och (Sandvikens kommun, kommunen som var aktuell vid frågeställningen) säger själva att de inte har nytta av en hangar. Se: http://www.payback.name/wp-content/uploads/skluttalandefastighetskop.pdf

Ett sådant beskrivet allmänintresse föreligger således inte för det fastighetsköp Karlstads Kommuns genomdrev i ärendet varför köpet skett på olaga grund! Kommunen har också hela tiden hävdat att köpet skett efter att polisen bett/begärt att de skulle inköpa fastigheten och att inget annat intresse har styrt köpet!

Payback Sverige- Riksorganisationen för Bikers Rättigheter - www.payback.name

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name

Kontaktperson för Payback Sverige: Vice Ordförande och presstalesman, advokat Ismo Salmi, 0708-17 68 72 eller via växel: 08-673 51 80