Livsmedelsverket

Rättvisare veterinäravgifter för slakterier

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2004 13:05 CEST

Den 1 januari 2005 träder ett enklare och rättvisare avgiftssystem för köttbesiktning vid slakterierna i kraft, efter beslut av Livsmedelsverkets styrelse.
Avgifterna blir beroende av tillsynstiden. Oavsett var slakteriet ligger i landet eller vilket djurslag som slaktas, blir timkostnaden för veterinär respektive assistent densamma.
Flertalet småskaliga slakterier får betydligt lägre avgifter.

Livsmedelsverket har tagit fram det nya avgiftssystemet på uppdrag av regeringen. Ekonomistyrningsverket och Konkurrensverket har tillstyrkt förslaget.

Avgift per timme
I det nya systemet debiteras slakterierna efter hur många timmar de behöver veterinärbesiktning och kontroll. Det är samma timavgift för veterinär respektive assistent oavsett slakteriets storlek eller geografiska läge.
Eventuell restid till och från slakteriet räknas inte som tillsynstid, och debiteringen för den försvinner - något som gynnar avlägset belägna småskaliga slakterier.
Även de särskilda avgifterna för kontroll av salmonella och läkemedelsrester försvinner. Dessa och resekostnaderna bakas istället in i timtaxan, som alla betalar.

Inbakat i timtaxan
En timtaxa gäller för besiktningsassistenter. En annan timtaxa gäller för alla besiktningsveterinärer - samma taxa oavsett om de är privatpraktiserande, distriktsveterinärer eller fast anställda vid Livsmedelsverket.
Timtaxan består av två delar. Ena delen täcker lönekostnader, den andra delen täcker gemensamma kostnader som administration, kompetensutveckling och resor, samt kostnader för kontroll av salmonella och läkemedelsrester.

Högre kostnader
En kategori mellanstora slakterier kan komma att få högre kostnader. Dessa slakterier har varit gynnade av hittillsvarande regler. I det nya systemet justeras fördelningen av kostnaderna mellan veterinärer och assistenter för att bättre motsvara faktiska lönekostnader.
Föreskrifterna i SLVFS 1998:30 kommer att ändras i enlighet med styrelsens beslut.

Ytterligare upplysningar:
Pia Holmqvist, administrativ chef, Enheten för köttillsyn: 018-17 55 00