Svensk Vindkraftförening

RAMAVTALET MED NORDJYSK ELHANDEL A/S NU KLART

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2011 09:03 CET

I nyhetsbrev under oktober har vi informerat om svårigheterna att få ett nytt ramavtal för 2012 med vår tidigare avtalspartner Bixia avseende köp av el och elcertifikat från våra kraftproducerande medlemmar.

Vi informerade även om vår upphandling av sådana tjänster från andra elhandelsbolag och att vi slutligen valt att arbeta vidare med det danska elhandelsbolaget Nordjysk Elhandel A/S NEAS, efter att ha undertecknat en avsiktsförklaring med NEAS.

NEAS är dominerande kraftköpare av vindkraft i Danmark och köper sedan några år även kraft från en del vindkraftparker i Sverige. Nu vill man bli köpare även av svensk vattenkraft och biokraft.

FEAB, Förnybar Energi i Sverige AB, föreningarnas gemensamägda bolag, har nu ersatt avsiktsförklaringen med ett komplett ramavtal och kan med kraft marknadsföra vårt samarbete med NEAS.

FEAB vill redan här meddela två ändringar i förhållande till tidigare information, vilket kan ha betydelse för medlemmarnas val av kraftköpare för 2012.

1. NEAS har förlängt tiden för kontraktsteckning till den 8 december.

2. En juristgranskning har visat att tolkningen av uppsägningsklausuler i nuvarande avtal kan anses vara uppsägning senast den 30 november för att kunna teckna nytt avtal med start

1 januari 2012.

FEAB och föreningarna är efter den långvariga och omfattande förhandlingen med NEAS nöjda med resultatet. Stickprovskontroller har visat att NEAS har likvärdiga eller bättre ersättningsvillkor än jämförbara elhandelsföretag med undantag av rörligt pris i område 4.

Ingen har väl undgått att notera att Sverige den 1 november delades in i fyra prisområden, område 1 längst i norr och område 4 längst i söder. Denna indelning är följden av ett EU-direktiv som anger att elpriset ska återspegla tillgång och efterfrågan i en region. I norra Sverige är efterfrågan mindre än produktionen av el (huvudsakligen beroende på vattenkraften) medan det är tvärt om i södra Sverige. Kraften i norr kan inte i tillräcklig mängd överföras till södra Sverige p g a flaskhalsar på stamnätet. Därför uppstår prisskillnader mellan regionerna till dess flaskhalsarna är bortbyggda. Denna nyordning medför upp till 9 öre/kWh högre elpris i södra Sverige, något konsumenterna redan klagat över, medan producenter kan dra fördel av det högre priset. Men det medför även andra konsekvenser, högre balanskostnader, särskilt i område 4, men hur stora de blir är svårt att förutsäga. För producenterna innebär detta att kraftköparna har höjt sina avdrag, en del har även förvarnat om att de under 2012 kan behöva ytterligare höja sina avdrag mot producenter. Även NEAS förbehåller sig denna rätt, men först efter samråd med FEAB.

Kraftproducerande medlemmar i SERO, SVIF och SVAF som är intresserade att undersöka NEAS som tänkbar kraftköpare kan följa punkterna nedan. NEAS föredrar kommunikation via e-post och uppgiftslämnande på den del av deras hemsida som är skapad för FEAB, www.neas.dk/feab.

Givetvis är även fax och brev möjliga.

1. Är du intresserad, börja med att fråga om en offert på rörligt och/eller fast pris för 2012, sänd en e-post till feab@neas.dk med kopia till info@sero.se och ange namn, adress, kraftslag, medelårsproduktion samt vilket elområde anläggningen tillhör. Om elområdet är obekant, kontakta nätägaren. NEAS besvarar förfrågan på e-post.

2. Om du är intresserad att fortsätta, skicka in bifogade anmälningsblankett, så fullständigt ifylld som du kan till feab@neas.dk med kopia till info@sero.se. Denna blankett kan även ifyllas direkt på www.neas.dk/feab. Blanketten är inget avtal, men innehåller de uppgifter som behöver finnas med i kontraktet.

3. NEAS översänder två avtal som signeras och ett återsänds till NEAS.

När det gäller fast pris för en framtida period ska man veta att detta pris varierar från dag till dag, även under en och samma dag, eftersom priset sätts på marknad som styrs av tillgång och efterfrågan. För att förenkla har NEAS valt att använda ett pris under en och samma dag, detta dagspris sätts mellan kl 1330 och 1500 varje dag. Priset kan hämtas från NEAS hemsida, skickas per mail eller delges per telefon.

FEAB och NEAS anser att alla producentens värden, el, elcertifikat och ursprungsgarantier bör säljas som ett paket, men i undantagsfall kan annat komma överens.

Den som inte ansökt om registrering av ursprungsgarantier hos Energimyndigheten bör snarast göra detta. Ursprungsgarantierna på senare tid stigit i pris och ligger nu på ca 0,5 öre/kWh. Kontakt med Energimyndigheten via tel 016-544 20 00 eller via hemsidan www.energimyndigheten.se.

För att göra överföringen av elcertifikat och ursprungsgarantier till köparen smidig bör gruppöverföring utnyttjas. NEAS kommer att organisera en sådan och det krävs samtycke av producenten som innehar ett konto hos Svenska Kraftnät där elcertifikat och ursprungsgarantier samlas.

Den mesta kommunikationen sker numera över e-post och det är bra om de som nu inte använder e-post försöker ordna sådan för att öka snabbheten i kommunikation och göra den smidigare.

Vi hoppas att våra medlemmar uppskattar att vi arbetar fram ett ramavtal för medlemmarnas försäljning av sina produktionsvärden till fördelaktiga villkor och att detta även medför en intäkt för föreningarna, något som krävs för att vi ska kunna försvara våra intressen på en alltmer komplicerad elmarknad samt driva en energipolitisk verksamhet som ger rättvisa åt förnybara energikällor.

Om frågor beträffande försäljning av el, elcertifikat och ursprungsgaranter, kontakta någon av nedanstående.

Christer Söderberg, SERO, 08-256881, 070-6772690

Olof Karlsson, SERO, 0221-19765

Gunnar Grusell, SVIF, 0243-241033, 0704-248943

Jan-Åke Jacobson, SVAF, 070-6405759

Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete mellan NEAS, FEAB och föreningarnas elproducerande medlemmar!

Vänliga hälsningar

Christer Söderberg, ordförande SERO

Lars Rosén, ordförande SVAF

Fredrik Lindahl, ordförande SVIF 

____________________________________________________________________________________________________

Svensk Vindkraftförening är en ideell och politiskt obunden förening öppen för såväl privatpersoner som företag. Föreningen är verksam i hela landet och har till uppgift att främja vindkraftens utveckling genom att:

- förmedla kunskap
- främja teknisk utveckling
- skapa rimliga ekonomiska villkor samt
- samverka med myndigheter och organisationer

Se även www.svensk-vindkraft.org.

The Swedish Wind Power Association is a collective trade organization for private persons, wind turbine owners and wind power developers. The association has approx 2 000 members, is active in Sweden as well as internationally and promotes the development of wind power through:

- Mediating knowledge
- Promoting technical development
- Creating reasonable economic and financial conditions
- Collaborating with authorities, organizations and the industry