Dellenbanans Vänner

Ramböll: Dellenbanan kan bli en lönsam snabbjärnväg

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2013 18:07 CEST

Ramböll slår fast Dellenbanans stora betydelse för Norra Hälsinglands utveckling. Under våren har företaget gjort en studie av banan som går mellan Hudiksvall och Ljusdal. Arbetet har letts av Per Corshammar, järnvägsingenjör och utredningsexpert på Ramböll.

I rapporten skriver Ramböll att restiderna idag inte är konkurrenskraftiga och att det saknas en järnvägsförbindelse. Reseunderlaget är redan idag stort och järnvägen skulle öka det kollektiva resandet mellan Ljusdal och Hudiksvall ytterligare. När restiden mellan orterna blir tillräckligt kort uppstår synergieffekter. Arbetsmarknaden blir konkurrenskraftigare och tillgängligheten på arbetskraft större. Befolkningsutvecklingen säkras på lång sikt och invånarna får möjlighet att bo kvar, arbetspendla effektivare och miljövänligare. Dellenbanan snabbar också på ett dubbelspår på Ostkustbanan då det blir större tryck i trafiksystemet, säger Per Corshammar.

Ramböll föreslår två rustningsalternativ. Det ena är en konventionell järnväg och det andra är en snabbjärnväg. Spårgeometrin visade sig vara så bra att en snabbjärnväg blev ett av alternativen. Snabbjärnvägen blir marginellt dyrare och halverar dagens restider med kollektivtrafik mellan Hudiksvall och Ljusdal.

Med byggstart 2016 kan järnvägen vara klar 2018. Med den senaste byggtekniken är det möjligt att radikalt förkorta byggtiden till 2 år och därmed blir projektet en lönsam infrastrukturinvestering. Ramböll uppskattar kostnaderna till 2,7 miljarder och att Dellenbanan är ekonomiskt lönsam efter 25 år.

Ramböll skriver i sin rapport att järnvägssystemet idag är mycket sårbart på grund av stora avstånd och enkelspår. Tvärförbindelsen mellan Stambanan och Ostkustbanan ger möjlighet att leda om gods- och persontåg och hela systemet blir stabilare.

Studien finns att ladda ner på www.dellenbanan.se