NGS Next Generation Systems Sweden AB

RAPPORT ANDRA KVARTALET 2007

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 14:50 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=46429

NGS: RAPPORT ANDRA KVARTALET 2007

(NGM:NGS)

· Omsättningen uppgick under andra kvartalet till 3,8 MSEK (2,5 MSEK) en ökning med 52 % jämfört med samma kvartal föregående år. Omsättningen för halvåret uppgick till 6,5 MSEK (4,2 MSEK).

· Resultatet efter skatt för andra kvartalet uppgick till -0,1 MSEK (-0,3 MSEK). För halvåret uppgick resultatet efter skatt till 0,0 MSEK (-0,7 MSEK)

· Rörelseresultatet uppgick under andra kvartalet till -0,1 MSEK (-0,2 MSEK), för halvåret 0,0 MSEK (-0,7 MSEK). Efter finansnetto uppgick resultatet till -0,1 MSEK (-0,3 MSEK), för halvåret 0,0 MSEK (-0,7 MSEK).

· Resultatet per aktie uppgår till SEK 0,00.

· Bolagets likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,4 MSEK (0,7 MSEK).

· NGS Group förväntar sig ett positivt resultat och kassaflöde för 2007.

· Portalen Affärsadministration AB har avyttrats och moderbolaget NGS Group AB har gjort en nedskrivning med 1 028 TSEK motsvarande den förväntade reaförlusten.

· NGS Group har haft en extra bolagsstämma där beslut att 40 MSEK skall riktas i en företrädesemission.


Vision och strategi
NGS skall utveckla onoterade bolag i tillväxtbranscher med spetskompetens inom tjänstesektorn. Ägarandelen skall vara av den storleken att NGS har huvudansvaret för verksamheten.

Expansionen skall i första hand ske genom organisk tillväxt, men kan kompletteras med något mindre förvärv.

Varje affärsområde/dotterbolag skall ha en omsättning på mellan 10-40 MSEK.

Omsättning och resultat
Koncernens omsättning under det andra kvartalet uppgick till 3,8 MSEK (2,5 MSEK).

Resultatet för det andra kvartalet uppgick till
-0,1 MSEK (-0,3 MSEK). Avskrivning av materiella anläggningstillgångar andra kvartalet uppgick till 0,05 MSEK (0,03 MSEK).

Resultatet per aktie uppgick till SEK -0,00.

(För tabell se bifogad fil.)

Redovisningsprinciper

NGS Groups andra kvartalsrapport för 2007 är upprättad enligt IAS 34 "Delårsrapportering" samt enligt Årsredovisningslagen. Moderbolaget tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 32, som är tillämplig för svenska juridiska personer som är moderbolag i koncerner som tillämpar IFRS.

Redovisningsprinciperna för delårsrapporten stämmer i övrigt med den årsredovisning som NGS gav ut avseende år 2006. De förändringar i IFRS som gäller sedan årsskiftet påverkar inte NGS redovisning.

Investeringar
Koncernens investeringar i materiella anlägg-ningstillgångar under andra kvartalet uppgick till 134 TSEK (0 TSEK) och för halvåret till 225 TSEK (8 TSEK).

Likviditet
Vid periodens utgång uppgick likvida medel till 0,4 MSEK (0,7 MSEK).

Aktien
NGS aktie är noterad på NGM Equitys lista (Nordic Growth Market). Antalet utestående aktier uppgick vid periodens utgång till 536 953 010 st och kursen per den 30 juni 2007 var SEK 0,05. Genomsnittligt antal aktier under perioden 1 januari till 30 juni 2007 uppgick till 485 728 385,50 st.

Aktiekapitalet
Det egna kapitalet i moderbolaget uppgår per den 30 juni till 12 096 TSEK varav aktiekapitalet utgör 5 370 TSEK.

Teckningsoptioner
Bolaget har ej några utestående tecknings-optioner.

NGS är indelat i två affärsområden.
· Call X Marketing - telemarketing och säljstöd med inriktning på läkemedel.
· UniMed Care - resurs åt företag för hantering av korttidsfrånvaro.

Affärsläge för respektive affärsområde

UniMed Care
Utfallet är aningen sämre än budget. Främsta orsaken är för få nya avslut och kunder. Säljaktiviteten har varit för låg under första halvåret och den måste öka under hösten.

Personalkostnaderna har varit anpassade för en högre volym och måste sänkas om det inte kommer in nya affärer. Under andra kvartalet har också en ny telefoniplattform installerats som tagit mycket resurser.

Marknaden visar fortsatt efterfrågan av Sjuk- och friskanmälan och tjänsten har definitivt blivit en del av de tjänster som förknippas med företagshälsovård.

Utfallet första halvåret blev rörelseresultatet före overhead 0,2 MSEK och omsättningen uppgick till 3,8 MSEK.

Call X Marketing
Utfallet i Call X är bättre än förväntat. Antal uppdrag har haft en positiv utveckling under hela första halvåret. Besöksbokningen har varit stark och det känns som om Landstingen är mer öppna för besök nu än tidigare. Detta underlättar arbetet för Call X.

Fordonssidan har också haft en bra utveckling och då framför allt samarbetet med Vianor, som kommer också att utökas under hösten.

Rörelseresultatet för första halvåret blev 0,2 MSEK före overhead och omsättningen uppgick till 1,4 MSEK.

Portalen Affärsadministration
Bolaget är sålt under andra kvartalet och tillträde sker i juli månad. NGS har lämnat en aktieägartillskott till Portalen som redovisas som anskaffningsvärde. NGS har sedan valt att skriva ned värdet på aktierna. Resultateffekten av detta är 1 028 TSEK. Omsättningen uppgick under första halvåret till 0,7 MSEK.

Närstående transaktioner
Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har eller har haft någon direkt eller indirekt delaktighet av i affärstransaktion med Bolaget, som är eller har varit av onormal till sin karaktär.

Nettoomsättning fördelad på geografiskt område
Omsättning i UniMed uppgår till 3 794 TSEK och i Call X till 1 381 TSEK

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
UniMed Care har under lång tid varit en av de ledande aktörerna för Sjuk- och friskanmälan. Det finns ett några större företag som också utvecklar denna tjänst. För att behålla detta försprång är det viktigt att UniMeds lönsamhet kan täcka de investeringar som krävs för att utveckla en ny plattform. Detta kombinerat med att öka tillförseln av nya kunder är helt avgörande för UniMeds framtid.

I Call X är verksamheten för liten i dagsläget och måste omsättningen måste ökas genom förvärv eller tillsättandet av en bättre säljorganisation för att kunna ingå i NGS.

Den största osäkerhetsfaktorn för NGS-koncernen är lönsamheten i kombination med tillväxten. NGS måste finna några förvärv som ökar omsättningen och tillför resurser för att motsvara ett noterat bolag.


Rapporttillfällen
NGS avger rapporter avseende ekonomisk information vid följande tidpunkt:

28 augusti 2007 - Q2
25 oktober 2007 - Q3
22 februari 2008- Q4 2007
22 februari 2008-Bokslutskommuniké 2007


Stockholm 28 augusti 2007


NGS Group AB (publ)

Lästmakargatan 18, SE 111 44 Stockholm.
Tel 08-791 91 00 Fax 08-791 95 30
www.ngsgroup.seUndertecknade försäkrar härmed att denna halvårsrapport ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de företag som ingår i koncernen står inför.Per Odgren
Styrelseordförande


Hans-Åke Åbinger
Styrelseledamot

Orvar Pantzar
Styrelseledamot

Peter Näslund
Styrelseledamot


Bertil Haglund
Verkställande direktör


Revisors rapport över översiktlig granskning av delårsrapport upprättade i enlighet med 9 kap årsredovisningslagen (1995:1554) och IAS 34


Till styrelsen i NGS Group AB, org.nr 556535-1128.


Inledning
Jag har utfört en översiktlig granskning av bifogade delårsrapport för perioden 2007-01-01 -2007-06-30. Det är företagsledningen som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med årsredovisningslagen och IAS 34. Mitt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på min översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor som är utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig att skaffa mig en sådan säkerhet att jag blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför int e den
säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats
Grundad på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att den bifogade delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och IAS 34.
Stockholm den 28 augusti 2007

Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Bo Åsell
Auktoriserad revisor

(För fullständig rapport se bifogad fil.)