Nordea Bank AB

Rapport för andra kvartalet 2009

Pressmeddelande   •   Jul 21, 2009 09:14 CEST

  • Intäkterna ökade 4% mot kv1 2009 och 18% mot kv2 2008
  • Riskjusterat resultat steg 4 % mot kv1 2009 och 40 % mot kv2 2008
  • Prognos: riskjusterat resultat förväntas bli högre 2009 än 2008. Lågkonjunkturen har ökat risken för en något högre kreditförlustrelation för helåret än för första halvåret (prognos för 2009, se sidan 8)

Nordeas resultat under andra kvartalet var fortsatt starkt och i linje med de långsiktiga målen med fortsatt organisk tillväxt, måttliga avsättningar för kreditförluster och stark ökning av riskjusterat resultat. Volymökningen dämpades något till följd av lägre efterfrågan på krediter, återhämtningen på obligationsmarknaden och väl avvägd riskhantering. Trots detta steg resultatet före kreditförluster med 5procent från första kvartalet till en ny rekordnivå. Avgifts- och provisionsnettot ökade med 8 procent och därmed bröts den negativa trenden från fjolårets inledning. Fortsatt starkt nettoresultat inom såväl Capital Markets som Treasury bidrog till en ökning av nettoresultat av finansiella poster med 15 procent mot första kvartalet. Räntenettot minskade med endast 4 procent och höll emot väl trots fortsatt press på inlåningsmarginalerna, eftersom marginalerna på företagsutlåningen fortsatte att stiga.

Rörelseresultatet minskade med 2procent till 818 mneuro jämfört med första kvartalet. Trots lågkonjunkturen låg kreditförlustrelationen i stort sett i linje med prognosen från februari. Den uppgick till 57 punkter, exklusive en engångsavsättning på 47 mneuro för ett anspråk som Nordea bestrider. Avsättningar för kreditförluster uppgick till 425 mneuro under andra kvartalet. Höga intäkter och högt resultat före kreditförluster, en stark kapitalbas och konkurrenskraftig upplåningsposition gör att Nordea kan absorbera sina kreditförluster och samtidigt fortsätta att vidareutveckla affärsrelationerna med kunderna.

- Vi befinner oss i den värsta lågkonjunkturen i modern tid men tack vare våra medarbetare, våra nära kundrelationer och vår starka kapitalsituation har Nordea uppnått ett av sina bästa halvårsresultat någonsin. Vi utvecklas enligt plan med något högre intäkter än väntat. Vår kreditsituation är stark och kreditförlusterna har utvecklats enligt våra förväntningar, säger Christian Clausen, Nordeas vd och koncernchef.

För vidare information se pdf-version av pressmeddelandet.

För mer information, se sidan 47 för kontaktuppgifter.