SSAB

Rapport för andra kvartalet 2009

Pressmeddelande   •   Jul 27, 2009 08:43 CEST

Kvartalet
• Försäljningen minskade med 56% och uppgick till 6 583 (14 957) Mkr
• Rörelseresultatet uppgick till -952 (3 149) Mkr
• Resultatet efter finansnetto uppgick till -1 096 (3 006) Mkr
• Resultatet efter skatt uppgick till -636 (2 031) Mkr, innebärande ett resultat per aktie på -1,95 (6,16) kronor
• Det operativa kassaflödet uppgick till 2 119 (2 536) Mkr och rörelsens kassaflöde till 1 917 (1 379) Mkr
• Nettoskuldsättningsgraden uppgick oförändrat till 52% jämfört med utgången av första kvartalet

Halvåret
• Försäljningen minskade med 48% och uppgick till 14 618 (27 867) Mkr
• Rörelseresultatet uppgick till -1 086 (5 897) Mkr.
• Resultatet efter finansnetto uppgick till -1 311 (5 378) Mkr
• Resultatet efter skatt uppgick till -483 (3 732) Mkr, innebärande ett resultat per aktie på -1,45 (11,32) kronor
• Det operativa kassaflödet uppgick till 3 043 (5 326) Mkr och rörelsens kassaflöde till 1 541 (3 118) Mkr
• Räntabiliteten på sysselsatt kapital för den senaste tolvmånadersperioden var 5 (17)% och på eget kapital
7 (22)%

Koncernchefens kommentar
Det har varit fortsatt trögt på stålmarknaden. Andra kvartalet har präglats av svag efterfrågan och fortsatt prispress. Detta har lett till att vi redovisar en rörelseförlust för kvartalet på 952 Mkr. Samtidigt har vårt effektiviserings- och kostnadsbesparingsprogram fått ett snabbare genomslag än vi tidigare räknat med. Därmed har vi ett positivt operativt kassaflöde på 2 119 Mkr och kan redovisa betydligt lägre fasta kostnader än förra året.

Produktionen har under kvartalet legat klart under 50 procent av kapaciteten. Efter de förlängda sommarstoppen i våra svenska produktionsanläggningar, räknar vi nu med att åter starta produktionen i den ena av våra masugnar i Oxelösund samt masugnen i Luleå mot slutet av augusti.

Kostnaderna för våra råvaror kommer att sänkas. Avtalen på kol ligger ca 36 procent lägre i svenska kronor jämfört med fjolåret, men får genomslag först mot slutet av året. Avtalen för järnmalmspellets är ännu inte färdigförhandlade för SSAB:s del, men uppgörelser på världsmarknaden visar på betydligt större prisnedgångar på pellets jämfört med fines, vilket gynnar SSAB:s pelletsbaserade verksamhet. Den indikerade prisnedgången på pellets skulle i svenska kronor innebära en minskning på ca 34 procent för SSAB:s del.

Världsmarknaden för stål präglas av stor osäkerhet och den fulla effekten av den finansiella och ekonomiska krisen är ännu inte möjlig att överblicka. Det är för tidigt att tala om en tydlig vändning. Det vi kan notera är en stabilisering. Priserna under andra kvartalet var lägre än under första kvartalet, men har tillsammans med volymerna stabiliserats på denna nivå.

Under tredje kvartalet förväntar vi oss liknande marknadsförutsättningar som under det andra kvartalet. Vi räknar med att resultatet för tredje kvartalet blir sämre än för andra kvartalet, främst beroende på säsongsvariationer till följd av våra kunders semesterstopp.

Utvecklingen framöver är fortfarande svårbedömd. Mot slutet av året kan lageravveckling hos slutanvändarna ha lett till en viss ökning av efterfrågan och en förbättring av marknaden.

Långsiktigt är jag fortsatt positiv. Kundernas intresse för att i samarbete med SSAB utveckla nya produkter har hittills i år varit större än någonsin. Världen behöver stål och SSAB står väl rustat att möta kommande behov av lättare och hållbarare stålprodukter.


Det kommer finnas möjlighet att delta via en direktsänd webcast/telefonkonferens via SSAB:s hemsida: www.ssab.com. Instruktioner för deltagande till webcast finns att tillgå på SSABs hemsida, där även presentationsmaterial kan laddas ned. Önskar du delta via telefon samt om du önskar ställa frågor under presentationen, vänligen ring in på följande telefonnummer, 08-505 598 53 (Sverige), +44 (0)20 3043 2436 (UK), +1 866 458 40 87 (USA). Frågor angående webcast besvaras av Heidi Wendt, tfn: 08-45 45 756.

Webcasten kommer att finnas tillgänglig på: www.ssab.com/sv/Investerare/Webcast/
För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Helena Stålnert, Informationsdirektör Tfn. 08-45 45 734
Catarina Ihre, Investor Relations Tfn. 070-607 92 63

SSAB är en världsledande leverantör av höghållfasta stål. SSAB erbjuder produkter, utvecklade i nära samarbete med kunderna för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har 9 200 anställda i över 45 länder och har produktionsanläggningar i Sverige och USA. SSAB är noterat på NASDAQ OMX Nordic, Stockholm.

Informationen är sådan som SSAB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 juli, 2009, kl. 08.30