BRIO AB

Rapport för BRIO-koncernen, Kvartal 1 2003

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2003 10:00 CEST

· Orderingången har minskat med 7 procent jämfört med föregående år
· Koncernens fakturering är i nivå med föregående år och uppgår till 337,9 (340,2) MSEK
· Rörelseresultatet uppgår till –45,0 (-15,3) MSEK
· Nettoupplåningen är 97,5 MSEK lägre än föregående år
· Åtgärder igångsatta för stora kostnads- och kapitalminskningar samt koncentration på kärnverksamheter

En generell konsumtionsnedgång på många av de viktigaste marknaderna har påverkat kvartalets resultat negativt. Julförsäljningen, då leksaksbranschen normalt genererar en stor andel av årets omsättning, var under 2002 mycket svag, vilket också har fått följdverkningar på första kvartalet 2003. Dock bidrar affärsområdet BRIO Educational med en positiv resultatutveckling jämfört med föregående år. Ett omfattande åtgärdspaket har initierats inom BRIO-koncernen, vilket förväntas ge positiva effekter under året.

Målsättningen med åtgärdsprogrammet är att reducera kostnadsmassan under 2003 med cirka 75 MSEK och frigöra kapital med cirka 100 MSEK.

Utöver detta program pågår arbeten med ett antal större åtgärder som kan leda till nya arbetsformer vars syfte är att frigöra ytterligare kapital. Vid genomförande av dessa åtgärder kommer engångskostnader att uppstå.

För hela rapporten, se bifogad fil