Geveko AB

RAPPORT FRÅN ÅRSSTÄMMA I AB GEVEKO

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 09:25 CEST

Ordinarie bolagsstämma har hållits i AB Geveko den 25 april 2006 på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg under ledning av styrelsens ordförande Tomas Landeström. Närvarande vid stämman var 129 aktieägare som represen­terade 30,0% av det totala antalet aktier och 68,4% av röstetalet.

Beslut vid Bolagsstämman
Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. De återfinns i Gevekos årsredovisning för 2005.

Stämman beslöt att utdelning skall utgå med kronor 11:- per aktie. Avstäm­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ningsdag för utdelningen fastställdes till den 28 april varför utdelningen beräknas bli utbetald genom VPC den 4 maj.

Val
Till ordinarie ledamöter i AB Geveko omvaldes David Bergendahl, Klas Dunberger, Magnus Ergel, Tomas Landeström och Sören Sjölander. Marianne Brismar avböjde omval. Till nya ordinarie styrelseledamöter valdes Helena Levander och Ove Mattsson. Till styrelsesuppleant omvaldes Lars Lewerth. Till ny styrelsesuppleant valdes Åsa Söderstörm-Jerring. Vid konstituerande styrelsesammanträde efter stämman valdes Ove Mattsson till styrelsens ordförande.

VD Hans Ljungkvist inledde sitt anförande med att konstatera att Geveko redovisar en kraftig resultatförbättring jämfört med 2004 och en god substansvärdetillväxt. Aktieportföljen ökade med över 34% i värde och svarade för hela resultatförbättringen. Industrirörelsen utvecklades i stort sett som planerat, men störningar i den rumänska verksamheten på grund av svåra översämningar bidrog till att resultatet försämrades med 10 mkr jämfört med 2004.

Hans Ljungkvist fortsatte sitt anförande med en redogörelse av Industrirörelsens verksamhet i Europa och berörde skillnaderna i marknadsförutsättningarna inom Affärsområde Vägmarkerng i västra och östra Europa. Betydande överkapacitet i västra Europa driver fram hård konkurrens, men innebär också affärsmöjligheter som Geveko noga bevakar. Östra Europa har en högre tillväxttakt, behov av ökad trafiksäkerhet och infrastruktursatsningar.

Huvudmarknaderna i Norden har utvecklats bra såväl volym som resultatmässigt. I Storbritannien har bolaget Roadcare ytterligare stärkt sin marknadsposition. Den tyska vägmarkeringsmarknaden är dock fortsatt svag. I östra Europa redovisar bolagen i Polen och Ungern goda resultat.

Inom Affärsområde KemTek har samarbetet inom ramen för Svensk Bilvård utvecklats positivt och Gevekos position inom rostskydd på eftermarknaden har stärkts i Sverige. Även i Danmark och Norge ökar efterfrågan på rostskyddsprodukter.


Hans Ljungkvist fortsatte sitt anförande med en redogörelse av Gevekos Aktieportfölj som utvecklades starkt under 2005 och påverkade koncernens resultat med +135 mkr. Under 2005 genomfördes en omviktning av portföljinnehaven mot mindre konjunkturberoende aktier. Telekominnehaven halverades och andelen Hälsovårdsaktier ökade från 7% till 17%. Andelen Industriaktier är alltjämt hög.

Gevekoaktien ökade i värde inklusive lämnad utdelning till aktieägarna med 25% under 2005. Årets föreslagna utdelning om 11 kr per aktie motsvarar en direktavkastning om 5,3% baserat på betalkursen den 30 december 2005. Hans Ljungkvist poängterade att hög direktavkastning är ett signum för Geveko-aktien.

Som avslutning på sitt anförande kommenterade Hans Ljungkvist investmentbolagsstatusen, som vid en snabb tillväxt av Industrirörelsen kan komma att omprövas. Styrelsen studerar även andra alternativ. Hans Ljungkvist påpekade också betydelsen av hög operationell effektivitet inom Industrirörelsen. Slutligen berörde Hans Ljungkvist utvecklingen av nya produkter och konstaterade att varningssystemet "Safer2School" bara är en av många möjligheter inom området Intelligenta Transportsystem.

Hans Ljungkvist konstaterade att sammantaget finns goda framtida förutsättningar att skapa såväl värde­tillväxt som hög direktavkastning.


Göteborg den 26 april 2006
AB GEVEKO (publ)

VD's anförande vid bolagsstämman kan beställas
per telefon 031 172945 eller info@geveko.se
VD's anförande finns även på www.geveko.com
Delårsrapport januari-juni publiceras den 18 juli 2006.


AB GEVEKO (publ) Org.nr.: 556024-6844
Box 2137, 403 13 Göteborg, Telefon 031-172945, info@geveko.se www.geveko.se