Protect Data AB

Rapport från årsstämma i Protect Data AB (publ) torsdagen den 6 april 2006

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 13:18 CEST

Verkställande direktörens anförande till närvarande aktieägare innehöll bland annat följande information:

Resultatet har fortsatt förstärkts under år 2005 och resulterade i ett resultat efter finansnetto om 66,0 MSEK jämfört med 20,5 MSEK föregående år. Orsaker till resultatförbättringen är fortsatt stor efterfrågan på programvaran Pointsec. Intäkterna från Pointsec-försäljningen ökade med 56% till 233,5 MSEK (149,5).

Ökade ansträngningar på de viktiga marknaderna i USA och Japan har gett bra resultat och Protect Data ser en fortsatt stark tillväxt på dessa marknader. Nya regler och lagar världen över skapar förutsättningar för ett ökat intresse för Pointsecs säkerhetslösningar.

Protect Datas finansiella ställning är fortsatt stark. Koncernen redovisade vid utgången av 2005 en soliditet på 67 procent (67) och ett eget kapital på 222,6 MSEK (177,9). Likvida medel, inklusive outnyttjade checkkrediter och övervärden i finansiella placeringar som kan säljas uppgick till 210,2 MSEK (182,0).

På årsstämman fattades bland annat följande beslut:

• Beslutades att utdelning ska ske med 2,50 kronor per aktie till aktieägarna, totalt
27 971 065 kronor. Avstämningsdag för utdelningen är den 11 april 2006.

• Till ny styrelse omvaldes Martin Bjäringer, Carl Rosvall, Jonas Fredriksson, Ulrika Hagdahl och Henrik Ekelund samt nyvaldes Hans Otterling. Hans Otterling är medgrundare och vice styrelseordförande i StreamServe Inc. och grundade BIT-Börslistans Informationstjänst. Harald Nilsonne har undanbett sig omval.

• Beslutades att styrelsearvode ska utgå till styrelsens ledamöter med sammanlagt 640 000 kronor för 2006 att fördelas enligt styrelsens bestämmande, till de ledamöter som ej är anställda i bolaget. Av arvodet utgår 600 000 till ordinarie styrelsearbete och 40 000 kronor till arbete i kommittéuppdrag.

• Beslutades i syfte att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med Protect Data AB:s kapitalstruktur att bemyndiga styrelsen under tiden till nästa årsstämma att vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv av Protect Data AB:s egna aktier genom köp på Stockholmsbörsen. Bemyndigandet avser förvärv upp till 1 000 000 aktier till ett pris per aktie inom det vid förvärvstillfället på Stockholmsbörsen registrerade kurs¬intervallet.

• Beslutades att bemyndiga styrelsen under tiden till nästa årsstämma att vid ett eller flera tillfällen i samband med finansiering av förvärv - i de fall styrelsen finner det lämpligt - överlåta egna aktier på börs eller på annat sätt än på börs innefattande rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning ska kunna ske med annat än pengar. Bemyndigandet avseende överlåtelse upp till 1 000 000 aktier till ett pris per aktie inom det vid var tid på Stockholmsbörsen registrerade kursintervallet.

• Beslutades att utge nytt optionsprogram för medarbetare i Sverige. Optionspro¬grammet omfattar 150 000 teckningsoptioner vilka ger rätt att teckna lika många nya aktier. Optionerna erbjuds till marknadspris beräknat enligt Black & Scholes värde¬ringsmodell. Nyteckningskursen per aktie ska motsvara 130% av Protect Datas akties genomsnittskurs på Stockholmsbörsen under perioden närmast före utgivande¬tillfället.

• Beslutades att utge nytt optionsprogram för medarbetare utanför Sverige. Options¬programmet motsvarar 300 000 teckningsoptioner vilka ger rätt att teckna lika många nya aktier. Programmet riktas till nuvarande och framtida anställda utanför Sverige. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Optionerna är utformade enligt ameri¬kansk praxis, innebärande bland annat att optionerna intjänas dels genom anställ¬ningstid, dels genom prestation. Nyteckningskursen ska minst motsvara 110% av Protect Datas akties genomsnittskurs på Stockholmsbörsen under perioden närmast före årsstämman eller det högre värde som motsvarar marknadsvärdet på aktien vid tidpunkten för tilldelning av option till medarbetare.

• För samtliga utestående och föreslagna optionsprogram sammantaget uppgår utspädningseffekten vid fullt utnyttjande till cirka 6,9%.

• Beslutades att ge generellt bemyndigande till styrelsen att intill nästa ordinarie årsstämma på marknadsmässiga villkor emittera maximalt 1 200 000 nya aktier i bolaget.

• Beslutades om split avseende bolaget aktier med 2:1, dvs varje gammal aktie uppdelas i två nya. Ovan angivna beslut avser antal aktier före split.


Årsstämmans fullständiga beslut finns tillgängligt på bolagets kontor.

Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet omvaldes Martin Bjäringer till ordförande och Carl Rosvall till vice ordförande.

För ytterligare information, kontakta gärna VD Thomas Bill, Protect Data AB (publ), telefon 08 - 459 54 00.