Rederi AB Transatlantic

RAPPORT FRÅN ÅRSSTÄMMA I REDERI AB TRANSATLANTIC

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 17:10 CEST


Vid årsstämman i Transatlantic omvaldes såsom föreslagits de ordinarie styrelseledamöterna Håkan Larsson (VD), Helena Levander, Ulf G Lindén, Christer Olsson, Folke Patriksson (ordf) och Björn Rosengren.

Christer Lindgren representerar liksom tidigare SEKO Sjöfolk i styrelsen.

Bolagsstämman fastställde en utdelning till aktieägarna om 1 krona per aktie som ordinarie utdelning och 1 krona per aktie som extrautdelning med avstämningsdag den 2 maj.

Bolagsstämman godkände även övriga av styrelsen framlagda förslag inklusive
dels föreslagna ändringar i bolagsordningen, dels föreslaget bemyndigande för styrelsen angående förvärv och överlåtelse av egna aktier.


VDs stämmotal

I sitt stämmotal sammanfattande VD Håkan Larsson verksamhetsåret 2005 som ett händelserikt år med fusionen mellan B&N Nordsjöfrakt och Gorthon Lines, avyttringen av torrlastverksamheten och den kraftigt förbättrade finansiella situationen för koncernen som huvudinslag. Håkan Larsson konstaterade vidare att sjöfartsmarknaden 2005 varit god, vilket också bidragit till att koncernresultatet och kassaflödet blev starkt.

Stämmotalet innehöll också kommentarer till den rapport som avlämnats till finansmarknaden för det första kvartalet. Resultatet, som blev något sämre än motsvarande period föregående år, var enligt förväntningarna. Glädjande kunde Håkan Larsson konstatera att Atlanttrafikens resultat förbättrats jämfört med utvecklingen under det fjärde kvartalet i fjol och att ytterligare förbättringar förutsågs för resten av året.
Den starka offshoremarknaden väntades bestå under året med förväntan av att de rekordrater överstigande 700.000 SEK per dag som noterats under mars och april skulle kommat att upprepas under resten av året.
Koncernens både kortsiktiga och långsiktiga satsning på Europatrafiken beskrevs med förväntan om förbättrande resultat under såväl innevarande år som de kommande åren - mycket till följd av förväntade framgångar för det nyetablerade dotterbolaget TransLumi Line.

I sin prognos för helåret 2006 upprepade Håkan Larsson att koncernens operativa resultat kommer att förbättras för jämförbara enheter jämfört med utfallet 2005, vilket innebär ett resultat överstigande 100 MSEK.


För ytterligare information kontakta VD Håkan Larsson eller
vice VD Hans Carlweitz, tel 0304 - 67 47 00