Anoto Group AB

Rapport från årsstämman 2014 i Anoto Group AB

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2014 15:33 CEST

Lund, 22 maj 2014 – Vid dagens årsstämma i Anoto Group AB (publ) fattades följande huvudsakliga beslut.

Resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen samt beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att den ansamlade förlusten om 35 707 005 kronor ska minska reservfonden som ska sättas ned med samma belopp. Stämman beviljade vidare styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.

Val av styrelse och styrelsearvode
Årsstämman beslutade omvälja styrelseledamöterna Andrew Hur, Jörgen Durban, Gunnel Duveblad för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt Joonhee Won och Antonio Mugica till nya styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Jörgen Durban omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade vidare att ett årligt sammanlagt styrelsearvode om 1 800 000 kronor ska utgå, varav 600 000 kronor till styrelsens ordförande och 300 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter. Stämman beslutade att ingen ersättning för arbete i utskott ska utgå.


Beslut om valberedning
Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag om principer för utseende av ny valberedning. Principerna överensstämmer med de principer som beslutades av årsstämman 2013 och innebär i huvudsak att styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största av bolagets aktieägare enligt aktieägarförteckning per slutet av september 2014 för att be dem att utse var sin representant att utgöra valberedning för tiden intill annan valberedning utsetts. Representanten för den största ägaren ska vara valberedningens ordförande.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om i sak oförändrade riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare.

Beslut att avslå styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner
Årsstämman beslutade att avslå styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Incitamentsprogram 2014/2017
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta ett personaloptionsprogram för ledande befattningshavare inom Anotokoncernen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Durban, styrelseordförande
Anoto Group AB
+46 70 326 66 81

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs i enlighet med lagen om värde­pappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 maj 2014 kl. 15.30.

Anoto Group AB
Anoto Group är världsledande inom digital penn- och pappersteknologi och är skapare av det första kommersiella systemet för digitala pennor och papper, vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga lösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som t.ex. vård, bank och finans, transport och logistik samt utbildning. Anoto Group har ca 100 anställda och har sitt huvudkontor i Lund (Sverige). Bolaget har även kontor i Amsterdam (Nederländerna), Guildford, Basingstoke samt Wetherby (Storbritannien), Boston (USA) och Tokyo (Japan). Anoto Group AB:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista under tickern ANOT.

För mer information: www.anoto.com.