Modul 1 Data AB

Rapport från bolagsstämma och konstituerande styrelsemöte i Modul 1 Data AB (publ)

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 08:47 CEST

Modul 1s ordinarie bolagsstämma den 27 april 2006 har tagit följande beslut:

Aktieutdelning
Bolagsstämman fastställde att ingen utdelning för verksamhetsåret 2005 lämnas.

Styrelse
Följande ledamöter omvaldes: Lars Ericsson, Christian Forsman, Johan Kihl samt Torsten Möller.
Bo Ingemarson hade undanbett sig omval. Vid styrelsens konstituerande möte utsågs Johan Kihl till styrelsens ordförande.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Bolagsstämman beslutade ändra bolagsordningen som en konsekvens av den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari, 2006. Utöver dessa förändringar har vissa andra ändringar av redaktionell karaktär genomförts. Den nya bolagsordningen finns på bolagets hemsida.

Bemyndigande till nyemission av aktier i Bolaget
Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibla skuldebrev och/eller emission av skuldebrev förenade med optionsrätter genom nyemission av aktier motsvarande högst 4 000 000 kronor, envar om kvotvärdet 20 öre.
För ytterligare information, kontakta:
Johan Kihl, styrelseordförande Modul 1, 070-615 07 15
Peter Wranéus, verkställande direktör Modul 1, tel: 070-830 18 35, e-post: peter.wraneus@modul1.se