Broström AB

RAPPORT FRÅN BOLAGSSTÄMMAN I BROSTRÖM AB DEN 29 APRIL 2003

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2003 12:30 CEST

RAPPORT FRÅN BOLAGSSTÄMMAN I BROSTRÖM AB DEN 29 APRIL 2003

Broströms bolagsstämma ägde rum tisdagen den 29 april i Stenhammarsalen, Konserthuset i Göteborg.

VDs tal - Broströms VD välkomnar skärpta miljö- och säkerhetskrav
Broströms VD Lennart Simonsson talade sig i sitt tal vid Broströms bolagsstämma varm för EU- kommissionens förslag för ökad säkerhet inom tanksjöfarten.

Efter olyckan i november förra året då det 26 år gamla tankfartyget Prestige förliste utanför Spaniens kust har EU-kommissionen bl a föreslagit ett förbud för enkelskrovigt tonnage lastat med tunga oljeprodukter att anlöpa EU-hamnar. Kommissionen vill också öka takten i den utfasning av enkelskroviga tankfartyg som FNs sjöfartsorgan IMO tidigare beslutat om.

"Jag tror personligen att EU är nyckeln till en framgångsrik lagstiftning på miljö- och säkerhetsområdet. De problem som orsakas av ett fåtal fartygsoperatörer känner inga gränser och EU är den internationella aktör som kan sätta verklig kraft bakom orden", sa Lennart Simonsson i sitt tal vid bolagsstämman.

"Inom Broström välkomnar vi den här utvecklingen. För oss går önskan att slippa olje-katastrofer hand i hand med affärsnyttan. Kvalitets- och säkerhetsfrågorna har därför alltid varit en central del i vår strategi", hävdade Lennart Simonsson.

Vid sidan av Broströms moderna fartygsflotta pekade Lennart Simonsson framför allt på betydelsen av företagets medarbetare och organisation i arbetet för ökad kvalitet och säkerhet. Lennart Simonsson betonade också att detta arbete alltid sker i nära samarbete med företagets kunder inom olje- och kemikalieindustrin.

Utdelning
Bolagsstämman godkände och antog förslaget om utdelning på SEK 3,00 per aktie, i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdag fastställdes till måndagen den 5 maj och utbetalning beräknas ske torsdagen den 8 maj 2003 via VPC.

Val av styrelse
Stig-Arne Blom, Peter Cowling, Paul Govaart, Lars-Olof Gustavsson, Claes Lundblad, Leif Rogersson och Ton Spoor blev samtliga omvalda.

På styrelsemötet som hölls efter bolagsstämman blev Lars-Olof Gustavsson omvald till styrelsens ordförande.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier
Bolagsstämman godkände förslaget om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av företagets egna aktier. I enlighet med beslutet äger företaget rätt att besluta om förvärv av egna aktier upp till ett innehav motsvarande en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

Utgivning av förlagslån förenat med optionsrätter till nyteckning av aktier
Bolagsstämman godkände styrelsens förslag gällande beslut om utgivning av förlagslån förenat med optionsrätter till nyteckning av aktier.

Delårsrapporten för januari - juni 2003 kommer att publiceras den 22 augusti 2003.

Göteborg den 30 april 2003

BROSTRÖM AB (publ)

Referens: Lennart Simonsson, VD, tfn 031-61 61 00
Mer information om Broström finns på www.brostrom.se

Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och är verksamt inom två områden: Shipping och Marine & Logistics Services. Broströms huvudkontor finns i Göteborg