Sveriges Kommuner och Landsting

Rapport från enkät: Positiv syn på miljömål –fyra av fem kommuner har inlett arbetet

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2006 10:18 CET

Fyra av fem kommuner har inlett arbetet med att ta fram miljömål. De ser positivt på de nationella målen och det regionala miljömålsarbetet. Det visar en enkät till ansvariga tjänstemän om kommunernas arbete med och syn på miljömålen. Dessutom finns många synpunkter om möjligheter, hinder och önskemål om stöd.

84 procent av kommunerna arbetar med miljömål. En dryg tredjedel har redan antagit egna kommunala miljömål utifrån de nationella och regionala målen.

- Vi blev positivt överraskade av att så många kommuner satt igång arbetet utifrån miljömålen, säger Andreas Hagnell, handläggare på Sveriges Kommuner och Landsting.

- Att arbetet i många fall bara har inletts, cirka fem år efter att de nationella målen och delmålen antogs, visar samtidigt att det tar tid att ta till sig statliga målpaket i den kommunala politiken och verksamheten även om man ser positivt på dem.

En knapp tiondel av kommunerna har sedan tidigare miljömål som inte utgår från de nationella eller regionala. I många fall har kommunen inte täckt in alla relevanta mål, utan arbetar stegvis med olika områden. Ett övergripande handlingsprogram eller strategi utifrån miljömålen finns i tre av tio kommuner och knappt fyra av tio har inlett ett sådant arbete.

Nästan alla anser att de nationella miljömålen i hög utsträckning är en tillgång och ett stöd i kommunens miljöarbete. Synen är nästan lika positiv på länsstyrelsens regionala miljömålsarbete. Samtidigt finns många önskemål om utökat regionalt samarbete.

De flesta anser att miljömålen också har resulterat i konkreta åtgärder och satt miljöfrågorna högre upp på den politiska agendan i kommunen. Det är vanligt att målen arbetas in i kommunens planering på olika områden och påverkar prioriteringen av miljötillsynen. Ansvaret för miljömålsarbetet ligger på kommunstyrelsen i två tredjedelar av kommunerna. Det är ett tydligt uttryck för att man ser miljömålen som strategiska för kommunens verksamhet och utveckling.

I svaren finns också en mängd synpunkter på möjligheter, hinder och önskemål. Många menar att det behövs riktade bidrag till åtgärder eller personella resurser för att kommunerna ska kunna ta sig an arbetet med miljömålen. Flera påpekar samtidigt att sådana bidrag inte får medföra administrativt krångel för kommunerna, vilket tyvärr är fallet med dagens bidrag till klimatinvesteringsprogram (klimp).

-Miljömålen är en politisk utmaning från riksdagen till den lokala nivån, säger Lena Micko, ordförande i Samhällsbyggnadsberedningen vid Sveriges Kommuner och Landsting.

- Staten har inte avsatt några särskilda resurser för den lokala nivåns miljömålsarbete, varför det helt handlar om lokala politiska prioriteringar, och som måste se olika ut från kommun till kommun. Det behövs också ett fortsatt samarbete mellan samhällets parter för att sprida och konkretisera arbetet, nationellt, regionalt och lokalt, avslutar Lena Micko.

Kontaktpersoner

Andreas Hagnell, tfn 070-319 78 66, Linda Fidjeland, tfn 070-350 7898, Peter Wenster 070-590 9597, Kenneth Åhlvik 08-452 7776.

Läs mer
http://www.skl.se/artikel.asp?C=612&A=21143
Länkar till kommuners miljömålsdokument
Bifogade dokument
Miljomal_enkatrapport.pdf Enkätrapport kommunerna och miljömålen 0603
Miljomal_tabeller.pdf Enkät kn & miljömålen -tabellbilaga
Miljomal_oppna_svar.pdf Enkät kn & miljömålen - bilaga öppna svar