Rörvik Timber AB

Rapport från extra bolagsstämma den 11 november 2010

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2010 12:14 CET

Rörvik Timber AB har under 2010 genomfört en företagsrekonstruktion som bl.a. har stärkt den finansiella ställningen.
Koncernens egna kapital uppgick per den 30 september 2010 till 601 Mkr med en soliditet på 41,8 %.

Bakgrund
Den extra bolagsstämman behandlade om bolaget efter den genomförda rekonstruktionen skulle drivas vidare eller försättas i likvidation.
Detta var föranlett av att bolagets styrelse lät upprätta en kontrollbalansräkning per den 31 oktober 2009 i enligt med 25 kap. 13 § aktiebolagslagen. Denna granskades av bolagets revisor. Kontrollbalansräkningen utvisade att bolagets eget kapital understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet. Med anledning därav hölls en extra bolagsstämma (s.k. första kontrollstämma) den 16 mars 2010 för att pröva om bolaget skulle träda i likvidation. Stämman beslöt att bolaget skulle drivas vidare. I enlighet med aktiebolagens regler skall bolaget inom en 8 månaders period upprätta en ny kontrollbalansräkning, vilket gjorts per den 31 augusti 2010. Denna kontrollbalansräkning, som även granskats av bolagets revisorer, utvisar att bolagets aktiekapital är intakt.

Beslut
Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att bolaget skulle drivas vidare. Det noterades att beslutet var enhälligt.

Styrelsen

Ytterligare information lämnas av:
Per Rodert, VD för Rörvik Timber, tel 070-593 11 45


Rörvik Timber AB (publ)
Box 18
561 21 Huskvarna
Tfn +46 (0)36-580 11 40
www.rtimber.se

_______________________________________________________________________

Rörvik Timber bedriver träförädling vid 10 produktionsenheter i södra Sverige. Koncernen består av 7 sågverk, en enhet för tryckimpregnering samt enheterna för byggnadslist och stallströ. Koncernens kapacitet är 950 000 m3 sågade trävaror på årsbasis.

Ovanstående information är sådan som Rörvik Timber AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 11,10 den 12 november 2010.