Teligent

Rapport från extra bolagsstämma den 6 augusti 2007 samt information om bolagets finansiella ställning

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2007 08:54 CEST

Extra bolagsstämma hölls i Teligent AB igår den 6 augusti 2007.

Vid bolagsstämman meddelade styrelsen att den, efter kontakter med vissa av de större aktieägarna, återkallade sitt förslag till incitamentsprogram och att det var styrelsens avsikt att senare återkomma med ett nytt förslag.

De övriga frågor som var föremål för bolagsstämman var främst godkännande av styrelsens beslut om en garanterad företrädesemission om 231 MSEK samt beslut i anslutning därtill om ändring av bolagsordningen, godkännande av beslut om emission av teckningsoptioner till aktietecknarna i företrädesemissionen samt bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier såsom ersättning för ställda emissionsgarantier.

En grupp aktieägare bestående av bl a Pekka Peltola, Kent Olsson, KA Kött AB och LT Kött AB, vilka representerade ca 42 procent av aktierna vid bolagsstämman röstade emot de av styrelsen föreslagna ändringarna av bolagsordningen, vilket innebär att styrelsens förslag inte bifölls då beslut om ändring av bolagsordning erfordrar stöd av minst två tredjedelar av de vid stämman avgivna rösterna och representerade aktierna.

Eftersom övriga förslag till beslut förutsatte att bolagsordningen ändrades förföll samtliga dessa förslag.

"Jag är mycket förvånad över detta agerande från Pekka Peltola och den grupp av aktieägare han företräder" säger styrelsens ordförande, Jan Rynning. "Vi har under hela emissionsprocessen haft en kontinuerlig dialog med de större aktieägarna i bolaget, inklusive Pekka Peltola. Inte vid något tillfälle har det antytts att den aktuella gruppen motsatte sig emissionen. Att en minoritetesgrupp vid sittande stämma fäller en företrädesemission i ett aktiemarknadsbolag måste vara unikt. Som framgår av pressmeddelanden av igår från Pekka Peltola föreslår aktieägargruppen en företrädesemission om ca 115 MSEK samt val av ny styrelse och har begärt att styrelsen kallar till en ny extra bolagsstämma för dessa förslag. Styrelsens bedömning att det erfordras en betydligt större emission kvarstår dock och den uppfattningen delas av de större aktieägare som stödde emissionen, bl a Visionalis, Skandia Liv och Öhman Fonder. Dessa aktieägare har begärt att styrelsen kallar till en ny stämma och på nytt föreslår en emission på samma villkor som styrelsens tidigare föreslagna emission. Styrelsen kommer nu att utarbeta ett sådant förslag och kommer under dagen att återkomma med ytterligare information" avslutar Jan Rynning.

Det faktum att nyemissionen stoppades medför att bolaget saknar långsiktig finansiering av verksamheten och att bolagets likviditetssituation är synnerligen ansträngd. Styrelsen kommer nu omedelbart att söka vidta de åtgärder som erfordras för att säkerställa bolagets finansiering fram till en genomförd nyemission.


För ytterligare information, kontakta:
Jan Rynning
styrelseordförande
Teligent AB
Tel. 08 520 660 50

Tomas Duffy,
VD och koncernchef
Teligent AB
Tel. 08 410 172 76
tomas.duffy@teligent.se