Rörvik Timber AB

Rapport från extra bolagsstämma i Rörvik Timber AB (publ)

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 13:12 CET

Stämman beslutade enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, att bolaget ska emittera 1 000 000 teckningsoptioner av serien 2009/2013. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna tecknas av Södra Skogsägarna ekonomiska förening.

Teckningsoptionerna tecknades i anslutning till stämman av Södra Skogsägarna ekonomiska förening.

En teckningsoption ger rätten att teckna en (1) ny aktie av serie B i bolaget till en teckningskurs av 10 kronor per aktie. Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptionerna kan äga rum under perioden 15 december 2011 till den 15 december 2013. Det sammanlagda belopp varmed aktiekapitalet kan komma att öka med anledning av utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna uppgår till 10 000 000 kronor.

Jönköping den 15 december 2009

Rörvik Timber AB (publ.)

Styrelsen


Ytterligare information lämnas av:
Per Rodert, VD för Rörvik Timber tel 070-593 11 45


Rörvik Timber bedriver träförädling vid 10 produktionsenheter i södra Sverige. Verksamheten bedrivs i två affärsområden. I affärsområdet Timber ingår koncernens 7 sågverk, en enhet för tryckimpregnering samt enheterna för byggnadslist och stallströ. Koncernens kapacitet är 950.000 m3 sågade trävaror på årsbasis. Affärsområdet Råvara består av koncernens råvaruanskaffning till egna sågverk och trading-verksamhet.

Rörvik Timber AB (publ)
Box 18
561 21 Huskvarna
Tfn +46 (0)36-580 11 40
www.rtimber.se