Katrineholms kommun

Rapport från jämförelseprojektet hemtjänst och särskilt boende

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2008 15:19 CEST

 

Vård- och omsorgsförvaltningen

För övriga upplysningar hänvisas till:


Lena Andreasson, Förvaltningschef 0150-578 20

Monica Johansson, Nämndordförande 070-233 85 81
Rapport från jämförelseprojektet hemtjänst och särskilt boende. En jämförelse av kommunens äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv.

Nätverket Mellannyckeln är ett av drygt tjugo nätverk som ingår i det treåriga nationella Jämförelseprojektet som drivs med stöd av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL). De kommuner som deltar i nätverket är Avesta, Finspång, Flen, Katrineholm, Kristinehamn, Lindesberg, Ludvika, Mariestad, Mora och Sala. Tillsammans finns det över 250 000 invånare i dessa kommuner. Köping ingår också i nätverket men har valt att stå över denna undersökningsomgång.

Jämförelseprojekts primära syfte är att ta fram effektiva arbetsmodeller där jämförelser i olika nätverk leder till praktiska förbättringar i verksamheterna. Det är också en uttalad ambition att skapa en arbetskultur där kontinuerliga jämförelser blir ett bestående inslag i kommunernas arbete med att förbättra sina verksamheter.

Den aktuella rapporten är nätverkets andra inom Jämförelseprojektet och avser äldreomsorg innefattande hemtjänst och särskilt boende. Mellannyckeln har som ett av de första nätverken använt sig av ett service- och ett omsorgsindex för hemtjänsten för att försöka fånga utbud och innehåll för de äldre i kommunen. Tjänsterna och deras innehåll har poängsatts och en utgångspunkt har varit att ju högre poäng en kommun fått desto bättre service erbjuds vårdtagarna i kommunen. Flertalet kommuner har rikare utbud och innehåll i omsorgstjänsterna än i servicetjänsterna. Sammantaget har Avesta rikast utbud.

Ställs kostnaderna mot detta utbud blir differensen större. I den här jämförelsen stämmer inte antagandet att ett rikare serviceutbud leder till en högre kostnad för kommunen. Exempelvis har Sala relativt låg kostnad och högt utbud.

Det finns differenser mellan kommunerna när det gäller policy för avgiftssättning. Mariestad erbjuder flest antal tjänster och Katrineholm flest antal avgiftsfria tjänster.

Personalkontinuiteten i hemtjänsten skiljer inte mycket mellan kommunerna. Flen har något bättre resultat än övriga.

Även avgiftsnivåerna inom hemtjänsten har undersökts utifrån fem typfall. Utifrån de fem typfallen är det svårt att se vilken kommun i nätverket som är billigast utifrån den enskildes perspektiv. Svårigheterna beror till stora delar på den komplexitet som finns i respektive kommuns avgiftssystem. Det är mycket svårt för den äldre att hitta kostnadsbilderna och hur dessa är kopplade till de olika tjänsterna innan man börjar nyttja servicen. Finspång ligger på en lägre avgiftsnivå för flera av typfallen.

Nätverket har använt sig av ett äldreboendeindex för att fånga kvalitativa aspekter inom de särskilda boendena. Resultatet visar på stora likheter mellan kommunerna. Där det främst finns skillnader är vårdtagarnas möjlighet till individuella och vardagsnära aktiviteter och att kunna flytta in på en helgdag. Kommunernas kostnader för boendena varierar stort och det finns inte heller här någon relation mellan kostnader och uppnådda resultat. Orsakerna till skillnaderna måste troligen hittas inom andra områden.

Väntetiden till särskilt boende är en kvalitetsfråga som under flera år varit föremål för diskussion. Kommunerna har undersökt väntetiden från det att man ansökt till det man får ett erbjudande om en plats. Här är det skillnader mellan kommunerna och Katrineholm har kortast väntetid. Anmärkningsvärt är att det inte tycks finnas något direkt samband mellan den genomsnittliga väntetiden och antalet rapporterade personer till Länsstyrelsen.

Tillgång till hälso- och sjukvårdspersonal är en viktig kvalitetsfråga för de boende i särskilt boende. Jämförelsen visar på att det är stora skillnader mellan kommunerna.

Nätverket har undersökt informationsgivningen inom äldreomsorgen via kommunernas webb och tryckt material. Skillnaden mellan kommunernas webbinformation är stor där Mariestad, Lindesberg och Finspång utgör goda exempel. Resultatet för den tryckta informationen är överlag lägre än för webben. Här finns stora förbättringsområden och generellt är information ett förbättringsområde för nätverkets kommuner.

Monica Johansson Lena Andreasson

Nämndordförande Vård- och omsorgschef