Riksrevisionen

Rapport från Riksrevisionen: Regeringen lägger för lite kraft på att förenkla regler för företag

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2004 10:34 CEST

Riksdagen har beslutat att arbetet med förenklingar av reglerna för företag ska prioriteras. Trots detta visar en ny granskning från Riksrevisionen att regeringen lägger ner för lite resurser på att förenkla befintliga regler. Det saknas även en samlad bild av regelförenklingsarbetet.

Frågorna om regelförenklingar för företag har fått större uppmärksamhet under senare år, både i Sverige och i övriga länder inom OECD. Riksdagen har vid två tillfällen under senare år gett ett tydligt uppdrag till regeringen att höja ambitionerna och takten i arbetet med regelförenklingar.

Granskningen visar att Regeringskansliet lägger alltför lite kraft på att förändra de lagar och förordningar som primärt har som syfte att förenkla för företag. I stället inriktas arbetet på att kontrollera om regelförändringar som genomförs av andra skäl påverkar företag negativt. En viss ambitionshöjning har
skett under senare tid, bl.a. genom regeringens arbete med att ta fram en handlingsplan för regelförenklingsarbetet. I stort sett saknas dock permanenta resurser för att arbeta med gällande regelverk. Ett annat problem är betoningen på att myndigheterna ska förenkla sina föreskrifter, trots att det finns brister i kunskapen om var regelbördan för företag uppstår - hos myndigheter eller i de lagar som styr myndigheternas föreskrifter.

Resultatet blir att det är oklart om arbetet inriktas på de rätta åtgärderna. Riksrevisionen anser att regeringen i sin årliga skrivelse till riksdagen bör ge en mer samlad bild av hur arbetet med att förenkla regelverket utvecklas. Svårigheterna med att genomföra ändringarna bör också klargöras.

I rapporten lämnas ett antal rekommendationer som syftar till att effektivisera arbetet med regelförenklingar för företag.

Rapporttitel: Regelförenklingar för företag, RiR 2004:23
Projektledare: Ingemar Delveborn, tfn 08-5171 40 79, mobil 0734-45 20 79
Projektledare: Jan-Eric Furubo , tfn 08-5171 42 66, mobil 0734-45 22 66
Ansvarig riksrevisor: Kjell Larsson, tfn 08-5171 4030, mobil 0734-45 20 30
Beställning: www.riksrevisionen.se/publikationer

Informationschef: Ing-Marie Olofsdotter, 08-5171 40 75, mobil 0734 45 20 75