Länsstyrelsen i Västmanlands län

Rapport från SAMEB-U till Ekobrottsmyndigheten om den ekonomiska brottsligheten i Västmanlands län

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 16:10 CET

Samverkansorganet SAMEB-U skall vart tredje år lämna en rapport om den ekonomiska brottsligheten i länet till Ekobrottsmyndigheten.
SAMEB-U har den 5 februari 2007 beslutat om en sådan rapport för åren 2004-2006.

Vad är SAMEB-U?
Enligt förordningen (1997:899) om myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet skall det i varje län finnas ett regionalt samverkansorgan mot ekonomisk brottslighet under landshövdingens ledning.
Förordningen utgör grunden för arbetet i Samverkansorganet mot ekonomisk brottslighet i Västmanlands län (SAMEB-U). I SAMEB-U ingår landshövdingen, den åklagare som Åklagarmyndigheten utser, chefen för polismyndigheten, chefen för den region inom Skatteverket i vilken länet ingår samt företrädare för länsstyrelsen, Kronofogdemyndigheten och Tullverket. Dessutom ingår företrädare för försäkringskassan och länsarbetsnämnden i länet.

Syftet med samverkan är att effektivisera kampen mot den ekonomiska brottsligheten genom informationsutbyte, överläggning och samordning mellan berörda statliga myndigheter och genom samverkan mellan dessa myndigheter och kommuner, näringsliv och organisationer. Syftet är också att ge regering och riksdag underlag för åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten


Bild på ett euromyntSAMEB-U har under åren 2004 – 2006 prioriterat följande områden för samverkan:

* restaurangkontroll
* taxi (”Västeråsmodellen”). Under 2005 genomförde Polismyndigheten i Västmanland i samverkan med Åklagarkammaren, Länsstyrelsen, Skatteverket, Försäkringskassan, Länsarbetsnämnden, Kronofogdemyndigheten och kommunens socialförvaltning en omfattande kontroll av taxiverksamheten i Västerås där de seriösa taxiföretagen granskades och den omfattande svarttaxiverksamheten kartlades (Se bilaga 1 till rapporten).
* svart arbetskraft inom byggsektorn; uthyrning av arbetskraft
* bilinförsel
* bidragsfusk (”Västmanlandsmodellen”). Försäkringskassan i Västmanland har under år 2005 startat ett samarbete med Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten för att effektivisera arbetet med utredningar i ärenden som går till polisanmälan. Ärenden där misstanke om brott finns handläggs av en särskild kontrollgrupp vid försäkringskontoret i Västerås. Kontrollgruppen handlägger ärenden för hela Västmanland (se bilaga 2 till rapporten).
* information i gymnasieskolor om ekobrott och dess konsekvenser

Resultatet av verksamheten inom nämnda områden redovisas i en rapport som också innehåller vissa statistiska uppgifter, en redovisning av utveckling och trender inom ekobrottsområdet samt förslag till bl.a. inriktning på ekobrottsbekämpningen under de närmaste åren.

Bilagor finns på http://www.u.lst.se/u/Pressrum/Nyheter/2007/Rapport_fran_SAMEB-U_till_Ekobrottsmyndigheten_om_den_ekonomiska_brottsligheten_i_Vastmanlands_lan_a.htm