Fiskeriverket

Rapport från stormöte i Göteborg med samtliga samförvaltningsinitiativ

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 10:47 CET

Fiskeriverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda möjligheterna för lokal och regional samförvaltning i Sverige. Regeringen vill fortsätta, och samtidigt öka, arbetet med nya former av fiskeriförvaltning i kustområden likväl som i insjövatten. Regional utveckling ska vara i fokus för arbetet. Regeringen söker ett brett deltagande och refererar till arbetet som genomförts inom EU med de regionala rådgivande nämnderna (RAC) och integrerad kustzonsförvaltning (ICZM). Regeringen påpekar i uppdraget till Fiskeriverket att inte bara yrkesfisket bör delta i processen utan även andra intressegrupper som lokalt kan påverka fiskresursen, tex. sportfiske och husbehovsfiske. Även andra intressegrupper är välkomna att delta, som tex. universitet, naturskyddsorganisationer och fiskberedningsindustrin. Arbetet med samförvaltningsinitiativet ska inkludera såväl ekologiska som sociala och ekonomiska aspekter.

En stor del av regeringsuppdraget är att finna arbetsformer för lokal och regional samförvaltning. I nuläget råder viss förvirring kring vad begreppet innebär och hur det kan användas i Sverige. Ett större deltagande av olika intressenter i förvaltningsprocessen innefattas självklart i begreppet, men regeringen menar att de nationella myndigheterna även i fortsättningen måste ha en central roll. Regeringen vill se att samarbetsformer och beslutsprocesser utvecklas, vilka kan komma att lägga grunden för framtida arbete med samförvaltning i Sverige.