HL Display AB

Rapport januari - oktober 2006

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 08:50 CET

Periodens nettoomsättning uppgick till 1 197 (1 061) MSEK.
Rörelseresultatet blev 101 (56) MSEK och resultatet före skatt
89 (56) MSEK.
Periodens resultat efter skatt blev 61 (31) MSEK och vinst per aktie efter skatt 7,75 (4,03) SEK.
Den senaste 12-månadersperioden uppgick nettoomsättningen till
1 421 (1 217) MSEK och resultatet före skatt till 95 (56) MSEK.

Januari - oktober 2006 i korthet
I enlighet med IFRS 5 redovisas jämförande års utfall justerat för avvecklad verksamhet till skillnad från i lämnade månads- och kvartalsrapporter under 2005.
Nettoomsättningen uppgick till 1 197 (1 061) MSEK under perioden, en ökning med 13 procent jämfört med motsvarande period 2005. Efterfrågan har under perioden ökat på de flesta av marknaderna och utan att några enskilt stora affärer påverkat siffrorna. Omsättningen påverkas också positivt av den svaga svenska kronan. Perioden har vidare kännetecknats av gott resursutnyttjande i fabrikerna men också av höga råmaterialpriser.
Rörelseresultatet uppgick till 101 (56) MSEK och resultat före skatt blev 89 (56) MSEK. Resultatet efter skatt blev 61 (31) MSEK.
Koncernens omsättning den senaste 12-månadersperioden uppgick till 1 421 (1 217) MSEK. Rörelseresultatet blev 108 (65) MSEK och resultatet före skatt 95 (56) MSEK.
Periodens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till 24 (33) MSEK, för rullande tolv månader till 31 (44) MSEK.
Utsikter för återstoden av 2006
Som kommunicerades i samband med niomånadersrapporten bedömer vi att helårsförsäljningen beräknas öka med minst 10 procent. Resultatet före skatt beräknas för helåret bli cirka 90 MSEK inklusive tillkommande engångskostnader uppgående till 12 MSEK. Detta skulle efter beräknad full skatt (32 procent) innebära ett resultat per aktie på SEK 7,96 (resultat per aktie 2005 var SEK 4,59).

Stockholm 06-11-14

Gérard Dubuy
Verkställande direktör