Stockholms stad

Rapport om bassängbaden i Stockholms stad

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 09:51 CET

I ett särskilt tillsynsprojekt undersökte Miljöförvaltningen under förra året drygt hälften av de 60 bassängbaden i Stockholms stad. En rapport är nu klar som visar att inga brister av allvarlig art upptäcktes.

I Stockholms stad finns 110 badanläggningar varav 60 är bassängbad och 50 är plaskdammar. Här ingår både privata och kommunala anläggningar. Plaskdammar drivs t.ex. av stadsdelsförvaltningarna. Den som ansvarar för driften är också ansvarig för att hygienen är god och att det finns fungerande rutiner för t.ex. kemikaliehantering.

- Hygienen är i allmänhet god på Stockholms bad säger förvaltningschef Gunnar Söderholm. Det har aldrig varit frågan om att det skulle vara hälsofarligt att bada. De anmärkningar som framkommit är mer av förebyggande karaktär.

Trettiotvå av stadens sextio bassängbad inspekterades. Av dessa visade alla utom ett någon brist i egenkontrollen, dock inte av allvarlig art, och meddelades föreläggande med krav på åtgärder. I de flesta fall har kraven på åtgärder gällt organisatorisk ansvarsfördelning, kemikalieförtäckning, lagring av kemiska produkter och dokumenterade städrutiner.

- Syftet med tillsynsprojektet var att öka kunskapen hos verksamhetsutövarna om innebörden av en god egenkontroll enligt miljöbalken. Det leder i sin tur till god hygien och god kemikaliehantering, säger Gunnar Söderholm.

Förvaltningen erbjöd utbildningstillfällen för dem som driver bassängbad och för parkingenjörer som ansvarar för plaskdammar inom stadsdelsförvaltningar. Två tredjedelar av de bassängansvariga deltog men färre än hälften av de inbjudna parkingenjörerna. De verksamhetsutövare av bassänger som deltagit i utbildningen hade överlag ett bättre egenkontrollarbete än de som inte deltagit. Detta gäller emellertid inte för plaskdammarna där utbildningen inte lett till märkbara förbättringar av provtagningsrutinerna.

Av de 31 verksamheter som har fått föreläggande om åtgärder har hittills 14 inkommit med dokumentation om vidtagna åtgärder men åtta har inte inkommit med redovisning trots att tiden har gått ut.
Vill du veta mer, kontakta

Gunnar Söderholm, förvaltningschef,
Tel: 508 28 810,
e-post:
gunnar.soderholmmiljo.stockholm.se

eller

Margareta Palmquist, enhetschef,
Tel: 508 28 166,
e-post: margareta.palmquistmiljo.stockholm.se

Miljöförvaltningen
Box 8136
104 20 Stockholm
Besöksadress: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4
Tfn. vxl. 08-508 28 800
Fax 08-508 28 808
E-post:
registratormiljo.stockholm.se