Stockholms Läns Landsting

Rapport om fördjupad uppföljning onkologiska kliniken: Fler vårdplatser skapas för bättre tillgänglighet

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2006 10:48 CET

En slutrapport, gjord av en extern konsult, för den fördjupade uppföljningen av onkologiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset visar på ett antal tänkbara förbättringsområden. Uppföljningen har gjorts på uppdrag av Stockholms läns landsting med anledning av kritik mot länets cancersjukvård som särskilt riktats mot Radiumhemmet.

Uppföljningen har varit inriktad på fem huvudfrågor:
·Är tillgängligheten god?
·Är remissflödet snabbt och säkert?
·Slussas patienterna på ett effektivt sätt genom utredning och behandling?
·Sker en smidig samverkan med andra vårdgivare inom och utom sjukhuset?
·Fokuserar verksamheten på ett gott och psykologiskt välanpassat bemötande av den enskilda patienten?

Tillgängligheten har belysts utifrån vårdplatser, medicinsk behandlingsavdelning, strålbehandling, öppenvårdsmottagning, läkare, röntgen och patologi. Ett av de största problemen har varit bristen på slutenvårdsplatser. Men den pågående utökningen av antalet vårdplatser från 52 till 72, samt nyrekryteringen av sjuksköterskor innebär att antalet vårdplatser kommer att bli tillräcklig. Genom att se över arbetsfördelningen inom kliniken, i syfte att använda läkarnas tid på ett bättre sätt, kan även den upplevda bristen på att få träffa samma läkare avhjälpas.

Tillgängligheten till medicinsk behandlingsavdelning, strålbehandling och öppenvårdsmottagning är också god. Vårdkvaliteten bedöms som mycket god ur medicinsk synpunkt.

Uppföljningen visar att patienterna ”slussas” genom utredning och behandling på ett effektivt sätt. Däremot har patienter efterlyst stöd och information i perioden innan de kallas till onkologkliniken samt under behandlingsperioden. I rapporten poängteras vikten av att styrning och säkring måste ske utifrån patientens samlade behov. En förbättringspotential är också att lyfta fram den patientfokuserade kvaliteten, att sätta mål och följa upp dem.

-Vi kommer nu, tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset, att gå igenom rapporten och utifrån den göra en åtgärdsplan, säger Anna-Stina Nordmark-Nilsson, beställardirektör och bitr landstingsdirektör. Uppföljningen kommer sedan att fortsätta kontinuerligt för att säkra vården för patienterna.

Landstingets regionala handlingsplan för cancervården i länet innebär förstärkningar som syftar till starkare fokus på patienten. Alla cancerpatienter i Stockholm ska till exempel få en kontaktsjuksköterska som ska fungera som patientens representant i vården. Antalet platser för palliativ vård vid livets slutskede ska öka, vilket innebär att onkologiska kliniken kommer att avlastas. Mer resurser ska också satsas på nya läkemedel.