Länsstyrelsen Västerbotten

Rapport om LSS: Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 10:52 CET

Länsstyrelsen i Västerbotten har deltagit i ett gemensamt regeringsuppdrag för alla länsstyrelser. Det gäller uppföljning av kommunernas riktlinjer för att bedöma insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

I rapporten ”Riktlinjer till hjälp eller stjälp”, kommer det fram att 128 av landets 290 kommuner har sådana riktlinjer. Endast 13 av de 128 kommunernas riktlinjer är helt fria från begränsningar i rätten till stöd.

Ingen kommun i Västerbottens län har antagna riktlinjer för LSS-insatser.
Säkra rutiner

Det finns dock inga bestämmelser om att kommunerna måste ha sådana riktlinjer. Däremot anges i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:11) att kommunens ledningssystem ska säkerställa att det finns rutiner för handläggning och dokumentation av ett ärende.

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor. De har rätt att få den hjälp de behöver i det dagliga livet och ska kunna påverka vilket stöd och vilken service de får. Insatserna ska anpassas till mottagarens individuella behov. Det måste alltid göras en individuell bedömning i varje enskilt fall. Kommunala riktlinjer kan endast ses som vägledning och kan inte ersätta lag och författning.

Hämta rapporten här
http://www.ac.lst.se/default.asp?ML=1236


Informationschef:
Elisabeth Berglund-A:son
090-107310

Informatör:
Margareta Pihlgren
090-10 73 70