Testforsok

Rapport om Sveriges utrikeshandel första halvåret 2008

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 10:42 CEST

Sveriges export fortsätter att hålla en god ökningstakt även om importen ökar mer. Värdeökningen av exporten första halvåret i år var 10 procent. Importen ökade något mer i värde, med 12 procent, bland annat som följd av den starka oljeprisuppgången. Prisökningen på råoljeimporten med-förde också ett kraftigt ökat värde på vår export av raffinerade oljepro-dukter, som ökade med 68 procent och är av lika stor omfattning som råoljeimporten. Den fortsatta exportminskningen till USA berodde bland annat på en fortsatt nedgång i exporten av läkemedel. Det visar Kom-merskollegiums rapport över Sveriges utrikeshandel första halvåret 2008.

Volymmässigt ökade exporten med 7 procent, vilket är mer än en för-dubblad ökningstakt jämfört med helåret 2007 (3 procent). Försäljningen av lastbilar, pappersmassa, livsmedel och oljeprodukter ökade, medan läkemedel och järnmalm tappade i försäljningsvolym.

Importen ökade med 8 procent i volym, något lägre än för helåret 2007 (9 procent). Importen av råolja, maskiner och telekomprodukter ökade, me-dan personbilar minskade i importvolym. Av den svenska importen kommer fortsatt mer än 80 procent från Europa. Största importökningen, 56 procent, har skett från Ryssland, där huvuddelen av importen gäller råolja. Importen från Polen ökade med 28 procent i värde. Kina är nu på tolfte plats, efter Polen, bland de länder som förser Sverige med import-varor. Importen från Kina ökade med 5 procent under första halvåret 2008.

Tjänstehandelns exportöverskott försämrades med 4,5 miljarder kr . Un-der första halvåret 2008 gav handeln med tjänster ett överskott på 49,5 miljarder kr. Direktinvesteringar gav ett nettoutflöde på 40,2 miljarder kr.

Frågor om rapporten besvaras av Nils Eric Persson, 08-690 4849 eller 073-424 4849 eller nils.eric.persson@kommers.se

Tabeller nedan visar Sveriges fem största handelsmarknader.

Sveriges största exportmarknader 1 hå 2008
Miljarder kr
1 Tyskland 65,2
2 Norge 58,4
3 Storbritannien 47,3
4 Danmark 46,4
5 USA 41,8
Total export 624,8

Sveriges största importmarknader 1 hå 2008
Miljarder kr
1 Tyskland 102,0
2 Danmark 52,8
3 Norge 49,3
4 Storbritannien 37,0
5 Nederländerna 32,7
Total import 558,4