Region.Västerbotten

Rapporten som stärker norra Sveriges tillväxt

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2016 08:49 CET

Vid Europaforum Norra Sveriges (EFNS) sammankomst i Stockholm presenteras under dagen sammanfattningen av den OECD-rapport som antogs i Paris den 7 november. Rapporten omfattar 14 regioner inklusive de fyra nordligaste i Sverige med rekommendationer till nationell och EU-nivå för regional utveckling. Under dagen medverkar bland annat landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, för att diskutera de nordligaste länens behov med lobbynätverket EFNS.

- OECD:s rapport stärker norra Sveriges intressen mot staten och EU, säger Erik Bergkvist (S), regionråd vid Region Västerbotten och ordförande för EFNS. En OECD-rapport väger tungt i internationella sammanhang, och vi är därför mycket nöjda över att OECD gör rekommendationer på en rad punkter där vi har svårt att få genomslag nationellt eller i Bryssel.

OECD-rapporten poängterar de unika resurser och tillväxtmöjligheter som glesbefolkade områden kan frigöra om staten ger regionerna ökat inflytande över nationella strategier och i tillväxtpolitiken. Man konstaterar att tillväxt i större utsträckning sker utanför storstäderna och att det krävs mer anpassade strategier för att tillvarata de potentialer som finns i regionerna utanför storstäderna. Rapporten berör flera regionala utvecklingsområden, bland annat kommunikationer, näringsliv och forskning/innovationer.

- Vi kan konstatera att OECD ändrat sin inställning om satsningar på infrastruktur i norra Sverige, säger Erik Bergkvist. I rekommendationerna till nationell nivå pekas nu infrastruktursatsningar i norra Sverige ut som en av huvudprioriteringarna för att bidra till tillväxt.

I OECD:s rekommendationer till den nationella nivån föreslås bland annat:

  • Att de norra regionernas inflytande över nationella strategier inom turism och trafikinfrastruktur ska stärkas.
  • Ökat nationellt stöd för e-tjänster för att kunna tillhandahålla service i glesa miljöer.
  • Ökat nationellt stöd för förutsättningar till smart specialisering i regionerna
  • Att regionerna ska ges större inflytande över Europeiska strukturfondsmedel
  • Att en förstärkning av öst-västliga kommunikationer är nödvändig för den fortsatta tillväxten i norr.
  • Ökade ekonomiska möjligheter kopplat till det arktiska klimatet

Studien är just nu under slutrevision för att gå i tryck och presenteras i sin helhet den 13 mars 2017.

Läs mer om OECD-rapporten här.

Vad är OECD?

OECD, The Organisation for Economic Co-operation and Development, är en ekonomisk samarbetsorganisation med 34 medlemsländer. OECD arbetar på uppdrag av sina medlemmar och gör regionala genomlysningarna (territorial reviews) där jämförelser görs med andra regionala studier. De slutsatser och rekommendationer som OECD avger brukar ha stor inverkan på hur EU väljer att anpassa strukturfondsprogram och nationella nivåers regionala tillväxtpolitik.

Vad är EFNS?

Europaforum Norra Sverige (EFNS) är ett nätverk för politiker på lokal och regional nivå från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland/Härjedalen och Västernorrland. EFNS är en mötesplats och kunskapsarena där EU:s politik analyseras och diskuteras i de avseenden där den berör norra Sverige. Syftet med EFNS är att tillvara ta norra Sveriges intressen både på den europeiska arenan och i förhållanden till den nationella nivån i frågor med ett tydligt europeiskt perspektiv.

För mer information:

Erik Bergkvist, 070-618 68 55, erik.bergkvist@regionvasterbotten.se

Presskontakt

Micaela Löwenhöök

Kommunikatör vid Region Västerbotten

070-316 37 01, micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: www.regionvasterbotten.se/pressrum/#/