Granskningsnämnden för radio och TV

Rapportinslag från Västbanken var partiskt

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2003 10:08 CEST

Granskningsnämnden fällde ett inslag i Rapport för att ha gett en ensidig bild av konflikten mellan israeliska bosättare och palestinier i en by på Västbanken.

Inslaget skildrade hur invånarna i en palestinsk by på Västbanken försökte bärga årets olivskörd men enligt inslaget hindrades av bosättare och israelisk militär. Några fredsaktivister hade kommit till byn för att stödja de palestinska byborna. Enligt Granskningsnämndens mening var inslaget klart ensidigt och redogjorde endast för de palestinska bybornas syn på den lokala konflikten. SVT borde på något sätt ha belyst bosättarnas inställning. Detta kunde även ha inverkat på reporterns uttalanden, vilka framstod som väl ensidiga. Nämnden anser visserligen att frågan om opartiskhet i rapporteringen om Mellanösternkrisen måste bedömas över en längre tid och att ett inslag kan ha en kritisk infallsvinkel utan att det därför strider mot kravet på opartiskhet. Även med beaktande av detta fann nämnden att inslaget stred mot kravet på opartiskhet.

Granskningsnämnden förelade SVT att på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut.

BAKGRUND
Enligt bestämmelsen i 6 § i SVT:s sändningstillstånd skall programverksamheten bedrivas opartiskt och med beaktande av att det skall råda en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet i televisionen. GRN:s praxis vid tillämpning av kravet på opartiskhet innebär bl.a. att kontroversiella ämnen eller händelser inte får behandlas ensidigt på det sättet att endast en parts version eller synpunkter klart dominerar ett program. Vid prövningen kan hänsyn tas till annat program eller inslag förutsatt att en sådan balansering framstår som naturlig för publiken. Sistnämnda förutsättning anses uppfylld om det t.ex. rör sig om inslag i den löpande nyhetsförmedlingen. Bestämmelsen om opartiskhet innebär dessutom att en programledare eller reporter inte får göra värderande uttalanden eller ta ställning i kontroversiella frågor.

Handläggare: Hack Kampmann, telefon 08 606 79 79
Beslutet kan beställas på telefon 08-606 79 72 eller hämtas på www.grn.se