Ratos AB

Ratos: Börsnotering av Lindab

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2006 08:58 CET

Lindab går vidare med sina börsnoteringsplaner. Prospektet har offentliggjorts och prisintervallet för Lindabs aktier är satt till 93-110 kr per aktie. Ratos avser att avyttra upp till 51% av sina aktier i Lindab i samband med börsnoteringen, varav upp till 45% av Ratos innehav ingår i grunderbjudandet och ytterligare 6% utgörs av en övertilldelningsoption. Baserat på det koncernmässiga värdet av Ratos innehav per 30 september beräknas Ratos reavinst uppgå till mellan 1 000 Mkr och 1 500 Mkr vid en sådan försäljning. Den slutliga reavinsten kommer att justeras baserat på Ratos resultat­andel fram till försäljningstillfället och omräkningsdifferenser. Det bokförda värdet på Ratos kvarvarande innehav kommer att vara ca 470 Mkr till 525 Mkr, beroende på hur många aktier som säljs, baserat på det koncernmässiga värdet per 30 september.


För ytterligare information om Lindabs börsnotering hänvisas till Lindabs hemsida www.lindab.com/SEdefault.htm och den presskonferens som hålls idag kl. 10.00 i Forumsalen i Salénhuset, Norrlandsgatan 15, Stockholm.


För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 070-399 62 39
Kjell Åkesson, VD Lindab, 0431-850 00
Kommande informationstillfällen från Ratos:
Bokslutskommuniké 2006 22 februari 2007
Årsstämma 11 april 2007
Delårsrapport januari-mars 9 maj 2007
Delårsrapport januari-juni 21 augusti 2007
Delårsrapport januari-september 9 november 2007


Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det redovisade egna kapitalet uppgår till ca 9 miljarder kronor. Innehaven i Ratos är Alimak Hek, Anticimex, Arcus, Bisnode, Bluegarden, Camfil, DIAB, GS-Hydro, Haendig, Haglöfs, HL Display, Hägglunds Drives, Inwido, Jøtul, Lindab, Medifiq Healthcare, Superfos och Övriga innehav.