Ratos AB

Ratos valberedning och årsstämma 2009

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 09:11 CEST

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos årsstämma kommer att avhållas den 2 april 2009 kl. 17.30 i City Conference Center, Barnhusgatan 12-14, Stockholm.

I enlighet med beslut på Ratos årsstämma den 9 april 2008 meddelas härmed att bolagets större ägare mellan sig har utsett en valberedning med styrelsens ordförande Olof Stenhammar som sammankallande. I valberedningen ingår:

  • Annika Andersson som företrädare för Fjärde AP-fonden
  • Peder Hasslev som företrädare för AMF Pension
  • Olof Stenhammar som ordförande i Ratos styrelse
  • Jan Söderberg som företrädare för eget och närståendes innehav
  • Maria Söderberg som företrädare för Torsten Söderbergs stiftelse
  • Per-Olof Söderberg som företrädare för eget och närståendes innehav.

I enlighet med årsstämmans beslut skall valberedningen utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt ta fram förslag till 2009 års årsstämma avseende:

  • val av styrelse och styrelseordförande
  • val av revisor (i samarbete med revisionskommittén)
  • arvode till styrelse och revisorer
  • val av ordförande för stämman.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan skicka e-post till lena.elfstrom@ratos.se (rubricera mail "Till Valberedningen") eller brev till "Ratos Valberedning, Lena Elfström, Ratos AB, Box 1661, 111 96 Stockholm".

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman skall inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande (på samma adress som ovan) i god tid före offentliggörandet av kallelsen till stämman som beräknas ske i början av mars 2009.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Olof Stenhammar, Styrelseordförande Ratos, 08-700 17 45


Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari - september 2008, 7 november 2008
Bokslutskommuniké 2008,19 februari 2009
Årsstämma 2009,2 april 2009
Delårsrapport januari - mars 2009, 7 maj 2009
Delårsrapport januari - juni 2009, 20 augusti 2009
Delårsrapport januari - september 2009, 5 november 2009

 

Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det redovisade egna kapitalet uppgår till ca 11 miljarder kronor och börsvärdet till ca 24 miljarder kronor. Innehaven i Ratos är AH Industries, Anticimex, Arcus Gruppen, Bisnode, Camfil, Contex, DIAB, EuroMaint, GS-Hydro, Haglöfs, HL Display, HÅG/RH/RBM, Hägglunds Drives, Inwido, Jøtul, Lindab, MCC, Medisize, Superfos och Övriga innehav.