Fidelio Capital AB

Realsolv Holdco AB ingår avtal om förvärv av 56,8 procent av aktierna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2019 08:00 CET

Detta pressmeddelande utgör eller innehåller inte ett offentligt uppköpserbjudande enligt 3 kap. 1 § lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

Pressmeddelande 8 mars 2019

Realsolv Holdco AB ingår avtal om förvärv av 56,8 procent av aktierna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB

Realsolv Holdco AB har genom helägda dotterbolag ingått avtal om förvärv av sammanlagt 23 393 463 aktier, motsvarande 56,8 procent av aktierna och rösterna, i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) (”SBC”) från Misselle AB, Tantal Investment AB och Triega AB, som före genomförande av transaktionen vardera äger cirka 22,5, 22,5 respektive 11,7 procent av aktierna och rösterna i SBC. Den kontanta köpeskilling som utgår uppgår till 26,25 kronor per aktie i SBC.

Förvärven planeras att genomföras senast den 18 april 2019.

Vid genomförande av förvärven kommer förvärvsbolaget att passera budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna i SBC. Förvärvsbolaget avser därför att inom fyra veckor från förvärvens genomförande lämna ett offentligt uppköpserbjudande (budpliktsbud) avseende resterande aktier i SBC. För det fall förvärvsbolagets aktieinnehav i SBC, genom ytterligare förvärv av aktier i SBC, skulle komma att överstiga 90 procent av aktierna, kan tvångsinlösen av resterande aktier istället komma att påkallas enligt 22 kap. aktiebolagslagen (2005:551), varefter budplikt inte längre skulle gälla i enlighet med 3 kap. 6 § andra stycket lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

För mer information, vänligen kontakta:
Martin Erleman, Partner, Fidelio Capital
E-mail: martin.erleman@fideliocapital.se

Om Realsolv Holdco AB
Realsolv Holdco AB, ett bolag delägt av grundare till Realsolvgruppen och med Fidelio Capital som huvudägare, formar framtidens förvaltning och boendetjänster. Realsolvgruppen har över 100 miljoner kronor i omsättning och cirka 100 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Söderhamn.

Om SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB är ett av landets ledande företag inom förvaltningstjänster för bostadsrätter. SBC erbjuder full service inom ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, projektledning av ombyggnation och renoveringar samt juridisk expertis. SBC har kontor på fem orter i landet med ca 320 anställda. Bolaget är noterat på NGM Equity och koncernen omsatte år 2018 436 mkr.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör eller innehåller inte ett offentligt uppköpserbjudande enligt 3 kap. 1 § lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.