Biacore

Redovisning av strategisk analys av Biacores verksamhet

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2004 09:11 CEST

Effektivare organisation ska ge tillväxt inom området analys av proteininteraktioner

Biacore International AB (Biacore) (Stockholmsbörsen:BCOR) redovisar idag den strategiska analys som inleddes omedelbart efter publiceringen av halvårsrapporten i juli.

De föreslagna åtgärderna har presenterats för Biacores styrelse. Definitiva beslut fattas först sedan förhandlingar förts med facket. Styrelsen har därför uppdragit åt Erik Walldén, verkställande direktör och koncernchef, att föra dessa förhandlingar.

De viktigaste slutsatserna i den strategiska analysen är följande:

• Biacore har goda tillväxtmöjligheter tack vare de unika data som företagets produkter kan generera kring proteininteraktioner, ett mycket viktigt område inom biovetenskaperna. Till de kommersiellt viktigaste användningarna för Biacores instrument hör karaktärisering av antikroppar, interaktionsproteomik, optimering av läkemedelskandidater samt bioterapeutisk utveckling och produktion.

• Säljprocesserna och företagskulturen måste bli föremål för stora förändringar, om Biacore på ett optimalt sätt ska kunna tillvarata dessa tillväxtmöjligheter. Ett antal åtgärder har redan vidtagits, varav den viktigaste var utnämningen av Jerry Williamson till chef för Biacore, Inc. Till det som planeras hör en omstrukturering av försäljnings- och applikationsverksamheten samt rekrytering av ytterligare ett antal erfarna säljare.

• Biacores FoU-investeringar har avgörande betydelse för bolagets fortsatta framgångar. Men nuvarande satsningar är alltför stora. Därför föreslås en minskning av FoU-personalen från 95 till 65 personer. Skulle denna åtgärd genomföras och dessutom anlitandet av externa konsulter reduceras, skulle Biacore minska sina FoU-kostnader med ca 55 MSEK på årsbasis. En ny utvärdering har också gjorts av företagets array-teknologi. För att säkerställa att denna nya teknologi marknadspositioneras på ett optimalt sätt och på lång sikt får en så hög marknadspenetration som möjligt kommer lanseringen att ske i steg. Som en följd härav och efter en nedjustering av säljprognoserna på medellång sikt kommer värdet av denna teknologi i Biacores balansräkning att skrivas ner med 44 MSEK i tredje kvartalet 2004.

• Av den strategiska analysen framgår att affärsverksamheten i Biacore måste effektiviseras. En minskning föreslås av administrationskostnaderna. Som en åtgärd för att detta mål ska kunna uppnås, föreslås att företagets huvudkontor i Neuchâtel, Schweiz, stängs och att huvudkontorsfunktioner flyttas tillbaka till Uppsala senast vid mitten av 2005. Förslaget att stänga huvudkontoret i Neuchâtel godkändes av styrelsen.

• Om nämnda åtgärder beslutas och genomförs, kommer de sammantaget att innebära en reduktion av Biacores personal med ca 80 personer från nuvarande 345. Detta leder till engångkostnader på ca 80 MSEK inklusive nämnda nedskrivning av array-teknologin. Med undantag av nedskrivningen av array-teknologin kommer kostnaderna att belasta resultaträkningen i fjärde kvartalet 2004. Åtgärderna väntas leda till årliga nettobesparingar på ca 90 MSEK. En viss effekt kan uppnås under fjärde kvartalet 2004, men större delen av kostnadsreduktionen beräknas komma successivt under 2005.

Erik Walldén, verkställande direktör och koncernchef i Biacore, kommenterar dagens uttalande så här: ”De planer på radikala kostnadsminskningar som vi har föreslagit är nödvändiga för att Biacore ska kunna bli lönsamt igen 2005 och för att vi ska kunna tillvarata de tillväxtmöjligheter som vi tydligt ser för vårt nuvarande produktsortiment. Med tanke på den potential som finns för analys av proteininteraktioner inom biovetenskaperna och läkemedels- och bioterapiområdet är jag övertygad om att vi med omfördelade resurser ska kunna åstadkomma den resultattillväxt som våra aktieägare förväntar sig.”

Bakgrund

Vid publiceringen av halvårsbokslutet i juli 2004 tillkännagav Biacore att styrelsen givit verkställande direktören och koncernchefen Erik Walldén i uppdrag att med sin ledningsgrupp genomföra en strategisk analys av bolagets hela verksamhet. Bland de områden som särskilt skulle genomlysas nämndes:

• Bolagets försäljningstillväxt och lönsamhet, som båda ansågs oacceptabla.
• FoU-verksamheten, där satsningarna ansågs alltför stora i relation till rådande försäljningsnivå.
• Koncernens administrativa kostnader för att säkerställa att alla företagets resurser används så effektivt som möjligt.

Biacores tillväxtmöjligheter

En central ingrediens i den strategiska analysen var att få den uppfattning bekräftad som styrelsen har: Biacore är verksamt på marknader som ger företaget möjligheter till en god försäljningstillväxt.

Av de ingående analyser som företagsledningen genomfört framgår det att Biacore verkligen har en betydande tillväxtpotential. Dessa analyser visar:

• Att den globala marknaden för Biacores SPR-teknologi överstiger 500 MUSD och därvid ger ett ansenligt utrymme för tillväxt.

• Att Biacores instrument har tillämpningar inom ett antal av de mest intressanta delarna av den biovetenskapliga forskningsmarknaden såsom karaktärisering av antikroppar, interaktionsproteomik, optimering av läkemedelskandidater samt bioterapeutisk utveckling och produktion. Utomstående bedömare som Frost & Sullivan anser att flera av dessa områden kommer att ha en årlig tillväxttakt på över 10% under många år framöver

Med detta underlag känner sig ledningen för Biacore stärkt i sin övertygelse om tillväxtpotentialen för bolaget och avser att inrikta marknadsföringen framöver på de tillämpningar inom området proteininteraktioner som nyss nämnts och där Biacores teknologi kan erbjuda betydande fördelar för en bred kundkrets.

Effektivare försäljning

En rad förhållanden och brister inom Biacores säljorganisation har identifierats i analysen och planeras bli föremål för åtgärder under de närmaste månaderna:

• En kommersiellt inriktad säljledningsgrupp är oundgänglig för att Biacore åter ska kunna växa med lönsamhet. Jerry Williamson som nyligen tillträdde som ny chef för Biacore, Inc är en viktig medlem i denna grupp.

• En anpassning av säljorganisationen med förändring av relationen säljare/applikationsspecialister och reducering av säljadministration. När dessa förändringar genomförts, kommer effektiviteten att ha höjts i betydande grad genom att antalet direkta säljbesök har ökat och totalkostnaderna minskat.

• Rekrytering av ytterligare säljare med erfarenhet av försäljning till läkemedels- och bioteknikindustrin och med välutvecklad kompetens att driva säljprocesser som engagerar flera beslutsnivåer hos kunden.

• För att åstadkomma en radikal förändring i företagskulturen planerar Biacore slutligen att under loppet av 2005 låta samtliga medarbetare genomgå ett säljträningsprogram.

Biacore räknar med att dessa förändringar kommer att öka försäljningstillväxten. I Europa, där den nya säljledningen redan genomfört några av dessa åtgärder, ökar försäljningen nu i god takt.

Anpassning av FoU-verksamheten

Under de senaste åren har Biacores FoU-organisation utvecklat en rad nya teknologiplattformar. Detta har lett till en kraftig ökning av FoU-kostnaderna, huvudsakligen hänförlig till utvecklingen av företagets nya array-teknologi. Dessa kostnader skulle på ett naturligt sätt åter minska i och med att denna teknologi marknadsintroduceras. En betydande del av kostnadsminskningen skulle vara hänförlig till lägre kostnader för externa konsulter. Emellertid framgår det klart av den strategiska analysen att FoU-kostnaderna, trots denna minskning, är alltför höga i relation till bolagets intäktsnivå. Därför föreslås en minskning av antalet personer inom forskning och utveckling från 95 till 65. Avsikten är att denna förändring ska genomföras på ett sådant sätt att Biacore vidmakthåller all den kärnkunskap som erfordras för att inom företaget kunna utveckla sina nya produkter. Om förslagen till bantad FoU-organisation beslutas, kommer en engångskostnad att uppstå i fjärde kvartalet 2004 på ca 10 MSEK. FoU-kostnaderna, inklusive externa konsulttjänster, väntas minska med ca 55 MSEK per år.

I samband med dessa förändringar planerar Biacore även att ge FoU-investeringarna en delvis annan inriktning för att bredda marknaden och öka konkurrenskraften. FoU ska nu inriktas på:

• Inledande kommersialisering av den nya array-teknologin, som planenligt ska ske i fjärde kvartalet 2004. Denna teknologi förstärker bolagets sortiment till läkemedels- och bioteknikindustrin men även till större akademiska forskningscentra med inriktning mot proteomik.

• Utveckling av ny mjukvara och andra ”stödprodukter” avsedda att göra systemen lättare att använda för alla kunder. Härigenom reduceras behovet av applikationsstöd vid försäljning av varje enskilt system.

• Nya ”tillämpningspaket” för tidigare nämnda områden. Dessa paket är av stor vikt för att Biacore ska kunna bibehålla konkurrenskraften inom marknadssegment med hög tillväxt.

Genomlysningen av FoU-verksamheten har även innefattat en analys av den kommersiella potentialen för bolagets array-teknologi. En ny bedömning av de viktigaste tillämpningarna för systemet har föranlett en revidering av kommersialiseringsplanerna. Lanseringen av denna spännande nya teknologi kommer under den närmaste tolvmånadersperioden att i huvudsak skötas av en specialistgrupp inom Biacores FoU-organisation med stöd av Affärsutveckling. Därmed ska det säkerställas att såväl tekniska som ekonomiska fördelar med detta nya tillvägagängssätt vid analys av proteininteraktioner tydligt kommuniceras till, i inledningsskedet, ett begränsat antal akademiska forskningscentra och läkemedelsföretag. Dessa prioriterade kunder kommer att stödja Biacore i framtagandet av protokoll till ett antal viktiga tillämpningar, innan hela säljorganisationen ger sig i kast med att lansera det nya systemet till en vidare kundkrets. Genom detta tillvägagångssätt räknar Biacore långsiktigt med en bättre marknadspenetration än som kunnat uppnås med tidigare lanseringsplaner.

Den strategiska analysen har även resulterat i en ny bedömning av potentialen för bolagets array-teknologi på medellång sikt. Detta beror på den ändrade syn på tillväxttakten som allmänt kommit till uttryck för ett antal viktiga biovetenskapliga forskningsområden, bl a vissa delar av proteomikmarknaden, samt på insikten om att vissa av de tillämpningar som Biacore räknat med för den nya teknologin kommer att ta längre tid att förverkligas än som tidigare bedömdes. Sammantaget leder dessa förändrade förutsättningar till att Biacore reducerar värdet på de FoU-kostnader som kapitaliserats och som upptas i balansräkningen. Detta leder till en nedskrivning på 44 MSEK i bokslutet för tredje kvartalet 2004.

Minskning av administrationskostnaderna

Slutligen omfattade den strategiska analysen Biacores administrationskostnader.

För att uppnå en önskvärd effektivitet i Biacores administrativa struktur föreslås att huvudkontoret i Neuchâtel, Schweiz, stängs. Detta huvudkontor etablerades 2002, när prognoserna pekade på en fortsatt snabb tillväxt för bolaget. Enligt dessa tillväxtprognoser skulle etableringen resultera i betydande finansiella fördelar för bolagets aktieägare.

Den senare försäljningsutvecklingen för Biacore har lett fram till beslutet att stänga kontoret i Neuchâtel. Bedömningen är att denna åtgärd skulle ge betydande fördelar i operativt hänseende och lägre administrationskostnader. Stängningen av kontoret i Neuchâtel planeras ske i mitten av 2005.

Engångskostnaden för att effektivisera Biacores centrala administration kommer att uppgå till ca 15 MSEK.

Finansiella konsekvenser

Den strategiska analysen av Biacores hela verksamhet har lett fram till förslag på ett antal åtgärder som sammantaget ska leda till att företaget så snart som möjligt åter blir lönsamt och som samtidigt öppnar vägen till en god försäljningsökning.

Om de föreslagna åtgärderna genomförs, väntas de leda till en minskning av Biacores hela personalstyrka med ca 80 personer från nuvarande 345. Samtliga delar av verksamheten berörs. Avsikten är att säkerställa att alla viktiga funktioner i bolaget arbetar så effektivt som möjligt.

Föreslagna åtgärder beräknas resultera i en engångskostnad på totalt ca 80 MSEK inklusive nedskrivning av array-teknologin med 44 MSEK. Med undantag av nedskrivningen av array-teknologin kommer kostnaderna att belasta resultaträkningen i fjärde kvartalet 2004. Åtgärderna väntas leda till årliga nettobesparingar på ca 90 MSEK. En viss effekt kan komma att uppnås under fjärde kvartalet 2004, men större delen av kostnadsreduktionen beräknas komma successivt under 2005.

Sammanfattning

De förslag som presenterats efter den strategiska analysen är avsedda att:

• Ge hela Biacoreorganisationen en tydligare kommersiell inriktning.
• Stärka försäljningsorganisationen i kapacitets- och effektivitetshänseende.
• Anpassa FoU-verksamheten till rådande försäljningsnivå.
• Säkerställa framgångsrik kommersialisering av bolagets nya array-teknologi, som fortfarande bedöms få stark positiv effekt på försäljningen på längre sikt.
• Sänka de totala kostnaderna i företaget till en nivå som snabbast möjligt återställer företagets lönsamhet.

Lars-Göran Andrén, styrelseordförande i Biacore, säger: ”Jag vill tacka Erik och hans medarbetare för att de genomfört denna långtgående analys på så kort tid. Även om de planerade åtgärderna naturligtvis är smärtsamma, är de nödvändiga för att Biacore åter ska bli lönsamt. Med de styrkefaktorer som finns inbyggda i Biacores organisation och med den starkare kommersiella inriktningen ser jag med stor tillförsikt på möjligheterna för bolaget att växa i den takt som våra marknadsanalyser indikerar.”

Slut –

Till redaktionen:

Biacore marknadsför över hela världen analytiska system som ökar FoU-produktiviteten inom biovetenskaperna och läkemedelsindustrin. Företagets instrument genererar unika data för proteininteraktionen, ett område som får allt större betydelse inom dessa marknader. Ökad förståelse av hur proteiner fungerar kan förbättra kunskapen om den roll de spelar i normala tillstånd och vid olika sjukdomar samt hur de påverkas av olika läkemedelskandidater.

Användningen av Biacores produkter är väldokumenterad inom viktiga områden som karaktärisering av antikroppar, proteomik, optimering av läkemedelskandidater samt bioterapeutisk utveckling och produktion. Bland kunderna finns många ledande forskningsinstitut, alla de stora läkemedelsföretagen i världen samt ett stort antal företag inom den växande biotekniksektorn. - Biacore expanderar framgångsrikt inom livsmedelsindustrin och levererar nyckelfärdiga system för att kontrollera kvaliteten och säkerheten för olika livsmedel.

Företaget erbjuder en rad olika produkter för att tillgodose kundernas krav. Samtliga Biacores system är baserade på ytplasmonresonans (Surface Plasmon Resonance, SPR) för att mäta och övervaka proteininteraktionen.

Biacore har egen säljorganisation på världens viktigaste marknader, USA, Europa, Japan och Australien och ett nät av distributörer i Asien-Stillahavsområdet. Företaget grundades 1984, har sitt säte i Uppsala och är noterat på Stockholmsbörsen (SSE:BCOR).

Mer information om Biacore finns på företagets web-site: www.biacore.com