Seco Tools AB

Referat från Årsstämma 2009

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 15:20 CEST

Kai Wärn, verkställande direktör och koncernchef, kommenterade i sitt anförande vid Seco Tools AB:s årsstämma den 28 april betydelsefulla händelser under fjolåret och utvecklingen för det första kvartalet 2009. Inledningsvis konkluderade han att den sammantagna utvecklingen under fjolåret ur ett historiskt perspektiv var god. Omsättningen var den högsta någonsin och rörelseresultat den näst högsta. Tillväxten för helåret 2008 blev 5 procent i lokal valuta för jämförbara enheter. Positiva förvärvs- och valutaeffekter bidrog till att den totala förändringen av omsättningen i SEK blev 8 procent.


Han beskrev därefter de två tydligt skilda delarna av året. Den första bestod av de tre första kvartalen som präglades av stark tillväxt motsvarande 10 procent i lokal valuta för jämförbara enheter. Under dessa kvartal var kapacitetsutnyttjandet i bland annat Fagersta-fabriken mycket högt och en stor fokus lades på kapacitetsexpansion samt byggandet av en delvis ny global produktionsstruktur. Under kvartal fyra ändrades bilden drastiskt och den starka tillväxten förbyttes till en bred nedgång på i princip alla koncernens marknader.

Rörelsemarginalen för 2008 blev 21,3 procent exklusive engångskostnader och därmed över det kommunicerade finansiella målet om 20 procent. Inklusive engångskostnader för personalneddragningar om 60 MSEK blev marginalen 20,4 procent. Under året belastades koncernens rörelseresultat något av kostnader i samband med utbyggnaden av produktionsförmågan i främst Tjeckien. Under kvartal fyra blev dock denna förmåga fullt etablerad och kostnaderna eliminerade.

Kai Wärn beskrev därefter utvecklingen av vinst per aktie och utdelning sedan 2003 och konkluderade därvidlag att utvecklingen varit starkt positiv. Utdelningarna inklusive extrautdelningar har under högkonjunkturens år i princip varit i nivå med vinst per aktie. För att möjliggöra en fortsatt stark balansräkning och hantering av det osäkra marknadsläget föreslår dock styrelsen att utdelningen för 2008 sänks till 3,20 SEK per aktie, vilket är i linje med det finansiella målet om minst 50 procent av nettovinsten. 

Den verkställande direktören övergick sedan till att kommentera ett antal viktiga händelser och områden från fjolåret. Härvidlag berördes den goda marknadsandelstillväxten, ALG förvärvet, nya produktlanseringar, arbetet med Seco Tools företagsgemensamma värderingar samt det nya regionkontoret för Nordamerika.

Kai Wärn presenterade därefter första kvartalets utfall inklusive en sammanfattning av vidtagna besparingsåtgärder. Som en följd av den snabbt vikande konjunkturen föll nettoomsättningen i fasta valutor under kvartalet med 28 procent. Positiva valutaeffekter om 11 procent bidrog till att omsättningsfallet dämpades något. Inga tecken på en förbättrad efterfrågebild är synlig. Rörelsemarginalen för kvartal ett försämrades relativt föregående år och uppgick till 9 procent exklusive engångskostnader om 29 MSEK. Inklusive dessa blev marginalen 7 procent. Resultatförsämringen kan i sin helhet hänföras till minskad omsättning och produktionsvolym. Effekterna från besparingsprogrammen samt de positiva valutaeffekterna kompenserar något.


De i november och februari annonserade besparingsprogrammen inkluderar bland annat personalminskningar om totalt cirka 800 personer och beräknas ge årliga besparingar om 500 MSEK. Programmen går helt enligt plan och förväntas vara fullt genomförda under kvartal tre.

Avslutningsvis anförde den verkställande direktören att den fastslagna strategiska inriktningen baserad på kundnärhet, lösningsorientering, produktinnovation samt globalt nätverkande står fast. Seco Tools starka utveckling relativt marknaden de senaste åren ger stöd åt inriktningen. Övertygelsen är också att det i lågkonjunktur och kristider är än viktigare att stå fast vid strategin och därmed maximera fokus på kunderna.

Jonas Jordberg, teknikdirektör, presenterade därefter för årsstämman de större produktlanseringarna under slutet på föregående år samt början av 2009. Dessa inkluderar bland annat det nya fräskonceptet Square 6, Jetstream tooling som effektivt skapar korta spånor och bidrar till en robust tillverkningsprocess, vibrationsdämpade verktygshållare Steadyline samt ytterligare nya produktlanseringar baserade på Duratomic-teknologi. 
Stämman fastställde styrelsens förslag innebärande en ordinarie utdelning för 2008 om 3,20 SEK per aktie uppgående till 465 MSEK (6,20 SEK per aktie inklusive extrautdelning för 2007, totalt 902 MSEK). Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes den 4 maj 2008, vilket innebär att utsändning av utdelningen beräknas ske den 7 maj 2008. 

I anslutning till framläggandet av sina förslag redogjorde valberedningen för sitt arbete. 

Vid stämman omvaldes Annika Bäremo, Stefan Erneholm, Jan-Erik Forsgren, Anders Ilstam, Staffan Jufors, Peter Larson, Carl-Erik Ridderstråle och Kai Wärn.

Till ordförande omvaldes Anders Ilstam.

Arvodet till styrelsen fastställdes till 1 800 000 SEK, varav 450 000 SEK till styrelsens ord¬förande och 225 000 SEK per styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Arvodet till ledamöterna i revisionsutskottet fastställdes sammantaget till 220 000 SEK, varav 100 000 SEK till revisionsutskottets ordförande och 60 000 SEK vardera till övriga ledamöter. Arvode till revisorerna skall fortsatt utgå enligt löpande räkning. 

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes.

Stämman fastställde lämnat förslag att valberedningen intill slutet av nästa årsstämma utgörs av styrelsens ordförande samt representanter från de fyra till röstetalet största aktieägarna, varav representanterna ej får vara styrelseledamöter i bolaget. Sammansättningen av val-beredningen inför styrelsevalet 2010 skall offentliggöras så snart den är utsedd, dock senast sex månader innan årsstämma. Inget arvode utgår till valberedningens medlemmar. Valberedningen skall föreslå ordförande för årsstämman, antal ledamöter i styrelsen, arvoden till styrelse och revisorer och förslag till styrelseledamöter och val av styrelsens ordförande.


Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet utsågs Annika Bäremo, Stefan Erneholm samt Carl-Erik Ridderstråle till revisionsutskottet. Till ersättningsutskottet utsågs Peter Larson, Carl-Erik Ridderstråle samt Anders Ilstam. Till styrelsens sekreterare utsågs Patrik Johnson, som är ekonomidirektör på Seco Tools och ej medlem i styrelsen.

Fagersta den 28 april 2009

SECO TOOLS AB (publ)

STYRELSEN

För kompletterande uppgifter var vänlig ring Kai Wärn, VD och koncernchef, 
tel 0223-401 10 eller Patrik Johnson, CFO, tel 0223-401 20. E-mail kan skickas tillinvestor.relations@secotools.com 

Tidigare publicerad information finns tillgänglig under avsnittet "About Seco/Investor Relations" på Seco Tools hemsida (www.secotools.com). Seco Tools AB:s organisationsnummer är 556071-1060 och adressen är Seco Tools AB, 737 82 Fagersta. Telefonnummer till huvudkontoret är 0223-400 00.