Varbergs kommun

Referat från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 5 februari 2007

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 09:32 CET

Medieprogrammet på Peder Skrivares skola

Barn- och utbildningsförvaltningen har i en skrivelse, daterad den 3 januari 2007, föreslagit barn- och utbildningsnämnden att besluta att Peder Skrivares skola inte tar in elever på medieprogrammet hösten 2007.

När medieprogrammet inrättades på Peder Skrivares Skola 1994 upphandlades undervisningen i karaktärsämnen av Ljud- och Bildskolan.

Lärare anställda på Peder Skrivares skola undervisar i kärnämnen, karaktärsämnen upphandlas fortfarande och ständig samarbetspartner har varit Ljud – och Bildskolan.

Nuvarande avtal upphör den 1 augusti 2007. Detta berör antagningen av nya ettor hösten 2007. Elever i årskurs två och tre fullföljer sin utbildning enligt avtal.

Inför 2007 ansökte Ljud- och Bildskolan om att få inrätta medieprogram som fristående skola, vilket beviljades av Skolverket vid sent datum 2006.

I mitten av december var det klart att Ljud- och Bildskolan hade för avsikt att starta fristående medieprogram höstterminen 2007.

Vid förhandlingar med Ljud- och bildskolan, i början av januari, har Ljud- och bildskolan försäkrat att de fortsättningsvis kommer att köpa tjänster i kärnämnen av kommunen som innebär att tjänstunderlaget för kommunalt anställd lärarpersonal ej kommer att beröras.

Peder Skrivers skola saknar för närvarande lokaler och utrustning för att kunna genomföra medieprogrammet som innehåller kurser inom inriktningen medieproduktion, bland annat grafisk bild, rörlig bild, grafisk kommunikation och multimedia.

Skall kommunen starta i egen regi krävs investeringar i nya lokaler och utrustning av bland annat film/TV- studios.

Enligt riksprislistan kostar en elevplats på fristående skola 2006 92 300 kronor. Egna kostnader för programmet (inklusive moms på 6 %) 2006 var 88 303 kronor.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 8 januari 2007, § 1, att avstå från att öppna sökning till medieprogrammet i kommunal regi inför höstterminen 2007 samt att beredning av ärendet i övrigt fortsätter.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid dagens sammanträde att Peder Skrivares skola avstår från att ta in elever på medieprogrammet hösten 2007.

Kontaktperson: Lärprocessledare Birgitta Neuman, tfn. 0340 – 884 31

Överdragskläder till förskolepersonal, enskilda förskolor

Nätverket för enskilda förskolor och skolor i Varbergs kommun har i en skrivelse ansökt om ekonomisk ersättning för inköp av överdragskläder till sina anställda i enlighet med nämndens beslut från den 6 november 2006, § 126.

Behovet av skyddskläder är detsamma i enskilda förskolor som i kommunala förskolor. Då medel avsatts till skyddskläder i kommunala förskolan bör det ske på samma villkor till de enskilda förskolorna.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid dagens sammanträde att medel till inköp av tre uppsättningar skyddskläder per förskoleavdelning i samtliga enskilda förskolor, till en sammanlagd kostnad av cirka 42 000 kr, anvisas ur nämndens ofördelade medel.

Kontaktperson: Utredningssekreterare Margareta Börjesson, tfn. 0340 – 882 79

Ersättningslokaler och utökning av verksamheten för Solkulla personalkooperativa förskola

Solkulla personalkooperativ i Veddige ansökte den 8 maj 2006 om att få utöka sin förskola med en avdelning, i samband med avflyttning från befintliga lokaler på grund av ny vägsträckning.

Personalkooperativet ansöker om utökning med en avdelning 16-20 barn i åldrarna 1-6 år. Personaltätheten kommer att vara tre heltidstjänster.

Solkulla personalkooperativ bedriver sedan 1993 förskoleverksamhet, med en avdelning för åldrarna 1-6 år. Personalbemanningen är en förskollärare, två barnskötare och en outbildad, totalt 3,25 tjänst. Verksamheten bedrivs i Sandhems gamla skola i Veddige.

Förskolan måste flytta till andra lokaler eftersom den nya sträckningen av väg 41, Boråsvägen, kommer att gå på del av förskolans tomt. Med den kunskap planeringskontoret har idag bör ersättningslokaler för Solkulla vara klara till första kvartalet 2008. Ersättning från Vägverket för inlösen av fastigheten kommer att ske, detta innebär att en del av projektet blir kostnadsneutralt.

I kö till Solkulla finns idag 17 barn, 5 av dessa har kommunal förskoleplats i området. I Veddige finns de kommunala förskolorna; Ringvägens förskola, Ramstorps förskola, Vidhöge förskola och några kommunalt anställda dagbarnvårdare. I kö till den kommunala förskolan finns 5 barn.

Tillgänglig prognos visar på ett behov motsvarande utökning av en förskoleavdelning. Med tanke på att kunna möta kommande behov planeras en treavdelningsförskola.

Treavdelningsförskolan planeras på den kommunala tomten, bakom nya brandstationen, Sjöfågelvägen. Lokalerna planeras att vara prefabricerad förskola, med sadeltak, modell ”Lindbergs förskola”. Detta innebär såväl kostnadsbesparing som tidsbesparing. Husets totala yta beräknas till 520 – 550 kvm. För en treavdelningsförskola beräknas kostnaden totalt till cirka 7 000 000 kr

Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid dagens sammanträde att fortsätta dialogen med Solkulla personalkooperativ om driften av en treavdelningsförskola vid Sjöfågelvägen, Veddige och att hemställa hos kommunstyrelsen att en prefabricerad treavdelningsförskola, modell ”Lindbergs förskola” projekteras och uppföres på tomt vid Sjöfågelvägen, med planerad inflyttning första kvartalet 2008.

Nämnden beslutade även att inventariekostnader för två nya avdelningar, och under förutsättning att förskolan kommer att drivas av Solkulla personalkooperativ, även kostnader för komplettering i befintlig avdelning, totalt 475 000 kr, tas upp i investeringsbudget 2008 och att driftsbidrag till två nya avdelningar belastar kontot för utökning av förskoleverksamhet. Hyreskostnader får man återkomma till när dessa uppgifter är mer kända. Detsamma gäller eventuella kostnader i samband med flyttning till ersättningslokaler, om förskolan kommer att drivas av Solkulla personalkooperativ.

Kontaktperson: Utredningssekreterare Margareta Börjesson, tfn. 0340 – 882 79

Förskola på Göingegården

Barn- och utbildningsförvaltningen har i en skrivelse, daterad den 8 januari 2007 föreslagit barn- och utbildningsnämnden att hemställa hos kommunstyrelsen att en treavdelningsförskola, modell ”Lindbergs förskola”, projekteras och uppföres på Göingegården, med planerad inflyttning första kvartalet 2008.

Göingegården kommer att bebyggas med hyresrätter, bostadsrätter och villor. Etapp 1 innebär ca 150 bostäder i två våningar, samt en förskola. Bebyggelsen, etapp 1, beräknas att starta våren 2007.

Det är planerat för en treavdelningsförskola på området med planerad inflyttning första kvartalet 2008. Tomten har en yta på ca 5000 kvm och är belägen utmed Lindbergsvägen.

Lokaliteterna föreslås utgöras av en s.k. prefabricerad förskola. Detta innebär såväl en kostnadsbesparing som en tidsbesparing. Husets totala yta beräknas till 520 – 550 kvm. Kostnaden beräknas totalt till cirka 7 000 000 kr. Medel är avsatta i investeringsplan för 2008.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid dagens sammanträde att hemställa hos kommunstyrelsen att en treavdelningsförskola, modell ”Lindbergs förskola”, projekteras och uppföres på Göingegården, med planerad inflyttning första kvartalet 2008.

Kontaktperson: Utredningssekreterare Margareta Börjesson, tfn. 0340 – 882 79Vill du ha ytterligare information kan du vända dig till kanslisekreterare Johannes Johansson, tfn. 0340-883 34.