Finansdepartementet

Regeringen avvaktar med fortsatt försäljning av Nordeaaktier

Pressmeddelande   •   Jun 21, 2011 08:41 CEST

Regeringen skjuter på försäljningen av statens aktier i Nordea Bank AB (Nordea) till hösten. En fortsatt försäljning kommer att starta tidigast i mitten av augusti och kommer att ske över börsen i små kvantiteter över en längre tid. Därigenom kan bland annat exponeringen mot tillfälliga kurssvängningar minskas.

- Det finns idag en förväntan om en snar ytterligare avyttring av statens innehav i Nordea. En försäljning i rådande marknadsklimat är dock inte aktuell, genom att vi är tydliga med detta vill vi skapa ökad förutsägbarhet, säger finansmarknadsminister Peter Norman.

Regeringens grundläggande avsikt är att helt eller delvis avveckla statens ägande i Nordea. Försäljningen kommer dock att ske endast om marknadsförutsättningarna bedöms som goda. Regeringen bedömer att en försäljning kan inledas under hösten, med start tidigast i mitten av augusti. Regeringen kommer att informera i samband med att en eventuell försäljningen inleds, och därefter regelbundet informera om hur försäljningen fortskrider.

Statens innehav av aktier i Nordea ägs till 52 % genom stabilitetsfonden* . Vid en eventuell försäljning kommer även detta innehav att minska proportionerligt (52 % av de sålda aktierna kommer att utgöras av dessa aktier). Intäkterna från försäljningen kommer att minska statens lånebehov och därmed stärka Sveriges finansiella grund.

Vid en eventuell försäljning under hösten kommer regeringen att sälja Nordeaaktier över börsen i små kvantiteter i stort sett varje handelsdag (så kallad marknadsförsäljning). Denna metod användes bland annat av den amerikanska regeringen när den sålde sitt innehav i bankkoncernen Citigroup. Genom denna metod väntas negativ påverkan på aktiekursen minimeras, samtidigt som staten blir mindre exponerad mot tillfälliga kurssvängningar. Regeringen kommer löpande pröva valet av metod för att säkra en effektiv försäljning.

- Jag tycker den oro vi ser på de finansiella marknaderna visar på att staten inte bör äga bankaktier. Intäkterna ska minska Sveriges statsskuld och därmed utsatthet, säger Peter Norman.

Svenska staten äger 544 181 711 aktier i Nordea vilket motsvarar cirka 13,4 procent av bankens totala antal utestående aktier till ett värde, idag, av 36 miljarder. Den 4 februari sålde regeringen 255 miljoner aktier till ett värde av 19 miljarder kronor.

Peter Norman håller en presskonferens i Rosenbad idag tisdagen den 21 juni klockan 11.00 tillsammans med statssekreterare Erik Thedéen. Professor Per Strömberg kommer också att närvara och ge sin syn på valet av försäljningsmetod. Medtag pressleg.

*Statens deltagande i Nordeas nyemission 2009 gick via stabilitetsfonden, vars syfte är att finansiera statens åtgärder i en kris. De nya aktierna placerades därför i fonden.


Kontakt:
Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Peter Norman
08-405 13 81
076-107 20 36

Daniel Valiollahi
Pressekreterare hos Peter Norman
08-405 37 80
072-225 45 47