Riksrevisionen

Regeringen bör höja tempot i arbetet med skatteavtal

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2010 09:21 CET

Svenska exportföretags konkurrenssituation riskerar att försämras om inte regeringen prioriterar arbetet med skatteavtal. Dessutom har regeringen trots omfattande kritik inte tagit fram relevanta underlag om effekterna av sidoavtalet mellan Sverige och Danmark.

Riksrevisionen har granskat regeringens arbete med att förhandla skatteavtal med andra länder. Regeringens övergripande mål för skatteavtalspolitiken är att ha ett brett och uppdaterat skatteavtalsnät med goda villkor för svenska företag utomlands. Granskningen visar att Sveriges relativa position jämfört med ett antal konkurrentländer har försämrats sedan 1995.

Avtalstakten, mätt i antal nya eller omförhandlade skatteavtal, har framför allt under den senaste tioårsperioden sjunkit, trots att regeringens mål är att skatteavtalen ska vara moderna och uppdaterade. Detta beror delvis på att man har prioriterat informationsutbyten med så kallade skatteparadis i syfte att förhindra skatteflykt. Trots denna prioritering saknar Sverige fortfarande vissa uppdaterade informationsutbytesavtal med för Sverige viktiga länder som Schweiz, Singapore och Belgien.

Av granskningen framgår även att regeringen inte har tagit fram relevanta underlag för att utvärdera effekterna av utjämningsordningen i avtalet mellan Sverige och Danmark. Detta har bland annat lett till att regeringen har lämnat felaktiga uppgifter om avtalets effekter till riksdagen. Utjämningsordningen reglerar hur Sverige och Danmark ska kompenseras för uteblivna skatteintäkter. Kritiken har framför allt handlat om att utjämningsordningen skapar en obalans i fördelningen av skatteintäkterna från gränspendlarna mellan Danmark och Sverige, till nackdel för Sverige.

– För att nå de uppsatta målen med skatteavtalen måste regeringen höja tempot i arbetet. Annars riskerar svenska företag att få sämre villkor än sina utländska konkurrenter. Mot bakgrund av ambitionen att främja samarbetet över Öresund bör man också skyndsamt ta fram underlag för att utvärdera effekterna av utjämningsordningen med Danmark, säger riksrevisor Claes Norgren.

Fakta. Syftena med skatteavtal är att undandröja eller lindra effekterna av internationell dubbelbeskattning, uppmuntra investeringar mellan avtalsländerna, skapa goda konkurrensförhållanden för svensk exportindustri samt att förhindra skatteflykt. Riksrevisionen har granskat avtalstaktens utveckling de senaste två decennierna och vilka prioriteringar som styrt regeringens arbete. En orsak till avtagande avtalstakt har uppgetts vara ett ökat fokus på nya informationsutbytesavtal, varför även detta arbete har granskats.

Rapporttitel: Sveriges skatteavtal med andra länder – effekterna av regeringens arbete (RiR 2010:24)

Rapporten kan hämtas och beställas på www.riksrevisionen.se

Riksrevisor: Claes Norgren,

Projektledare: Anna Hansson, 08-517 14171, 073-445 21 71

Pressansvarig: Pernilla Eldblom, 08-517 142 00, 073-445 22 00