Miljödepartementet

Regeringen följer upp kretsloppspropositionen

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 11:26 CET

I maj beslutade regeringen om propositionen Ett samhälle med giftfria
och resurssnåla kretslopp. Regeringen har i dag beslutat om flera
uppdrag och initiativ som presenterades i propositionen. Vänsterpartiet
och Miljöpartiet står bakom uppdragen som nu lämnats.
Besluten innebär bland annat att ett råd för avfallsfrågor inrättas vid
Naturvårdsverket.
Naturvårdsverket får även i uppdrag att ta fram en nationell
avfallsplan, att utreda om det finns en god kontroll över flöden av
farligt avfall och beskriva hur marknaden för avfallshanteringen ser
ut. Verket ska också undersöka möjligheterna att höja kraven på
avfallet som går till förbränning. När det gäller producentansvaret ska
en redovisning av uppnådda nivåer redovisas. En vägledning för vad som
ska ingå i det lokala samrådet mellan producenter och kommuner ska
dessutom presenteras.
Naturvårdsverket ska även redovisa problem med privatimporten av
glasflaskor och hur återvinningen av dessa flaskor kan finansieras.
Ytterligare två uppdrag ges till Naturvårdsverket. Det första handlar
om en översyn av prövningsnivåer för regeringens tillåtlighetsprövning
av anläggningar för behandling av farligt avfall. Det andra handlar om
att utvärdera tidigare initierade regler för avfallstransporter som
lett till administrativa krav på företag och myndigheter.
Regeringen har också beslutat att ge Boverket i uppdrag att utveckla
styrmedlen för tillsyn och vägledning samt lämna förslag till
ytterligare åtgärder och eventuellt nya delmål för byggsektorns
avfallshantering.

Johan Hasslow
Pressekreterare
08-405 20 27
070-300 2008

Charlotta Andersson
Kansliråd
08-405 19 76

Viktoria Ljung
Departementssekreterare
08-405 21 53