Socialdepartementet

Regeringen fördelar nära 17 miljoner kronor ur Allmänna arvsfonden

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 11:43 CET

Riksförbundet BRIS - Barnens Rätt i Samhället
Värdegrundsprojektet
2 108 000 kr för år 1 av 2
Riksförbundet BRIS skall tillsammans med Skolidrottsförbundet och i
samarbete med utbildningsradion göra ett pilotprojekt för att förebygga
mobbning. Projektets syfte är att stärka barns känsla för vad
kamratskap och förmåga till konfliktlösning betyder för att förbättra
relationer till jämnåriga. Projektet skall förse elever, lärare,
fritids - och idrottsledare med ett material som stöd i detta arbete.
Projektets mål är att utarbeta ett studiematerial om värdegrund och
dialogmetodik. Materialet riktar sig till barn och lärare från årskurs
två till fem i skolan samt till deltagare och ledare inom
idrottsrörelsens barnverksamhet.Kontaktperson: Gunilla
Awramidis Telefon: 08-598 888 32

Stiftelsen Pan, GÖTEBORG
Projektet Korttidsboende för personer med ångestsyndrom
1 145 000 kr för år 1 av 3
Ångestsyndromsällskapet Göteborg vänder sig till personer med
paniksyndrom, social fobi, generaliserat ångestsyndrom och
posttraumatiskt stressyndrom med eller utan depression. Sällskapet
skall tillsammans med Stiftelsen Pan och Göteborgs kommun bygga upp ett
korttidshem med 6 platser för vuxna personer med ångestsyndrom. Här
skall man under en eller flera veckor få hjälp att klara sin vardag och
sin livssituation genom samtal och individuell träning och möten mellan
andra personer med samma funktionshinder. Man vill bygga upp
självförtroendet och lära ut ångesthantering i en trygg miljö.
Kontaktperson: Hillevi Sjögren Telefon: 031-701 05 90


Kalix Q-Nor Ek. förening, KALIX
Projektet Galaxen
400 000 k för år 1 av 3
Föreningen Kalix Q-Nor (ett kvinnligt nätverk) vill genom projektet
Galaxen tillsammans med HSO, Kalix, Kalix kommun, arbetsförmedlingen
och ABF skapa ett Service-Drop-In-center med utbildningar, aktiviteter
och arbete för och med personer med funktionshinder. Centret skall
också fungera som en mötesplats. Kommunen har ställt ändamålsenliga,
lättillgängliga lokaler till HSO:s förfogande. Vid centret skall man
kunna få hjälp vid kontakter med myndigheter, få hjälp med olika
ärenden samt utbildning/studier som kan leda till arbete. Genom
teoretiska och praktiska utbildningar för personer med funktionshinder
vill man dels öppna möjligheterna för legotillverkning/hantverk och
dels utbilda personer med funktionshinder för att dessa skall kunna ge
råd och stöd till andra funktionshindrade. Kontaktperson: Anne-Marie
Brinenman Telefon: 0923-120 08

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund (HL), STOCKHOLM
Projektet Hjärt-Lung Center
904 000 kr för år 2 av 3
Förbundet prövar en ny förebyggande verksamhetsform, ett Hjärt-Lung
Center som skall vara ett komplement till de etablerade
Hjärt-Lungskolor som drivs av hjärt-lungföreningarna. Dessa vänder sig
till dem som redan fått hjärt-lungsjukdom/problem. Hjärt-Lung Center
fungerar som en mötesplats där stöd och information i förebyggande
syfte kan förmedlas. Man prövar verksamheten i Skellefteå som har en
väl fungerande Hjärt-Lung Skola. Centret är fristående men samarbetar
med primärvård, skola, Viktväktarna, ideella organisationer och
myndigheter m.fl. Vid centret skall man kunna få olika typer av
informationsmaterial kring rökning, stress, kost m.m. Man skall också
få möjlighet att göra vissa tester. Den primära målgruppen är framför
allt yngre personer under 55 år, med och utan hjärt-lungproblem och
deras anhöriga. Projektets sekundära målgrupp är sjukvårdspersonal och
allmänhet.Kontaktperson: Ronny Weylandt Telefon: 08-556 062 00


Hjälpmedelsinstitutet
Projektet Bostads- och arbetsplatsanpassningar samt
hjälpmedel/datorstöd för personer med psykiska funktionshinder3 025 000
kr för år 3 av 3Hjälpmedelsinstitutet genomför tillsammans med
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa och Schizofreniförbundet ett
projekt med syfte att pröva och utveckla hjälpmedel för personer med
psykiska funktionshinder med stora varaktiga funktionsnedsättningar som
minnesproblem, svårigheter att planera, orientera sig i tid och rum
m.m. Projektet genomförs i Karlstad och landstinget i Värmland. I
projektet ingår försöksverksamhet, metodutveckling, anpassning av
hjälpmedel och utbildning i mycket nära samverkan mellan brukarna,
deras anhöriga och olika personalgrupper. Projektet utvärderas av
Karlstads universitet.Kontaktperson: Catarina Brun Telefon: 08-620 18
42

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH)
Vardagsmakt - ett projekt för ökat brukarinflytande
2 590 000 kr för år 3 av 3
Psykiska funktionshinder påverkar bland annat koncentrationsförmågan,
tänkandet och förmågan att kommunicera med omgivningen och att ta till
sig information. Funktionshindret i sig försvårar därför möjligheterna
till ett reellt brukarinflytande och minskar möjligheterna till
nödvändig och lagstadgad samverkan mellan den enskilde och vården.
Projektets syfte är att dels ta fram riktlinjer och en plan för hur
verkligt brukarinflytande skall kunna utvecklas i vård, omsorg och
habilitering, dels ge grundläggande utbildning så att den enskilde
verkligen skall kunna få styrka och kunskap för att för sin egen eller
för en kamrats räkning framföra önskemål om hur vård, omsorg och
rehabilitering bör bedrivas. Projektet utvärderas av Socialpsykiatriskt
Kunskapscentrum i Umeå genom enkäter och djupstudier.Kontaktperson:
Majvor Hansson Telefon: 08-772 33 60

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)
Projektet Barn och ungdomsteater på teckenspråk
2 519 000 kr för år 2 av 3
Sveriges Dövas Riksförbund och Sveriges Dövas Ungdomsförbund bedriver
projektet i samarbete med Riksteatern/Tyst Teater inriktat på att
utveckla barn- och ungdomsteater på teckenspråk. Tyst Teater har
tidigare arbetat framför allt mot en vuxen publik. Projektets yttersta
mål är att stärka utbudet av scenkonst på teckenspråk för barn och
ungdomar så att döva barn kan ges bättre förutsättningar att uppleva
professionell scenkonst. Projektet har som delmål att genom teatern
bygga broar mellan döva och hörande. Projektet skall undersöka hur
teater på teckenspråk kan utvecklas så att den i ännu större omfattning
än idag kan fånga även en hörande publik med syftet att öka den
ömsesidiga förståelsen mellan hörande och döva. Det andra delmålet är
att ge möjlighet till att ny dramatik skrivs och skapas direkt på
teckenspråk, utan en översättning från svenska som mellanled så att
dövas egen röst förs direkt in i vårt gemensamma kulturliv. Under
projektets andra år ska en lågstadieproduktion göras till alla skolor
för döva och hörselskadade men även till övriga skolor som visar
intresse.Kontaktperson: Hans Smedberg Telefon: 08-442 14 61


Hjälpmedelsinstitutet
Projektet Kunskapscentrum inkontinenshjälpmedel
2 084 000 kr för år 2 av 3
Urininkontinens är ett stort folkhälsoproblem som berör cirka en halv
miljon svenskar. När det gäller hjälpmedel på inkontinensområdet saknas
ett helhetsperspektiv över marknaden. Ökade krav på mer kvalificerad
information samt det faktum att upphandlingen decentraliserats gör att
det finns ett stort utvecklingsbehov. Framförallt saknar informationen
om produkterna uppgifter om hur de fungerar på användare. De
utvecklingsaktiviteter som planeras är användarprovning, utvärdering av
produkter tillsammans med brukare, utananvändarprov, sensoriska- och
laboratorieutvärderingar, lokal brukar- och förskrivarinformation,
webbplats, kommunutbildning riktad till vård- och omsorgspersonal samt
behandling av barnneures. Hjälpmedelsinstitutet vill tillsammans med
Neurologiskt Handikappades Riksförbund och i samarbete med
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar bedriva detta
projekt. Aktiviteterna sker bl.a. i samarbete med Västra Götalands
Inkontinenscentrum, Göteborgs Universitet och landstingen i Jämtland
och Västernorrland. Man har under första året genomfört två
pilotstudier inom delprojektet Användarprov, man har tillsammans med
Västra Götalands Inkontinenscentrum färdigställt en webbplats, man har
gjort ett utbildningsmaterial kallat skola i inkontinensvård
tillgängligt på internet och man har översatt en brukarfolder till de
11 vanligaste invandrarspråken.Kontaktperson: Håkan Leander Telefon:
08-620 18 67

Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka (RMT), STOCKHOLM
Projektet Från toaletten till delaktighet i samhället
715 000 kr för år 1 av 2
Förbundet upplever brister i tillgång till vård, behandling och
rehabilitering för personer med mag- och tarmsjukdomar. Även när vård
och behandling ges utifrån tillgänglig vetenskap och beprövad
erfarenhet kvarstår dock ofta symtom och funktionsstörningar som leder
till handikapp när samhället inte är anpassat för denna handikappgrupp.
Förbundet genomför nu ett projekt om tillgänglighet och användbarhet
för att göra det möjligt för mag- och tarmsjuka att bl.a. röra sig
fritt i samhället med bibehållen integritet och med tillgång till den
kost och näring man behöver. I projektet skall man beskriva brister och
analysera behov av försändringar samt ge förslag till lösningar och hur
dessa skall kunna spridas och genomföras.Kontaktperson: Solveig
Johansson Telefon: 08-642 42 00

Riksföreningen Autism (RFA), STOCKHOLM
Projektet Riksgruppen Autism-Asperger (Empowerment)
1 500 000 kr för år 3 av 3
Medlemmarna i Riksföreningen Autism har dominerats av närstående och
personal. Idag söker sig dock alltfler normal- eller välbegåvade
ungdomar och vuxna som själva har diagnoser inom autismspektrum till
föreningen vilket har tydliggjort behovet av att skapa
medlemsverksamhet som ger reellt inflytande över föreningsarbetet för
denna grupp. Initiativet till detta projekt kommer från personer som
har denna diagnos, en arbetsgrupp har diskuterat hur man skall
tillgodose behovet av annan verksamhet och inflytande. Projektets
målgrupp är dels vuxna som har funktionshinder inom autismspektrum som
är eller vill bli medlemmar, dels anhöriga som också måste nås av målet
om reellt inflytande i alla delar (överbeskyddande föräldrar osv.). I
projektet ingår att arbeta fram en stödmodell som gör att gruppen trots
sitt funktionshinder skall få ett reellt inflytande i föreningens
verksamhet internt som externt och utforma förslag till praktiska
förändringar i stadgar m.m. Vidare skall man inom projektets ram arbeta
för att utveckla metoder för stöd i utbildnings- och
arbetssituationer.Kontaktperson: Lena Andersson Telefon: 08-702 05 80

Gunhild Malmqvist
Ämnesråd
08-405 33 42

Anita Lönnerheden
Departementssekreterare
08-405 35 16