Socialdepartementet

Regeringen fördelar nära 25 miljoner kronor ur Allmänna arvsfonden

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2003 13:50 CEST

Regeringen har idag beslutat att fördela sammanlagt 24 806 000 kronor ur Allmänna arvsfonden.

Här följer de projekt som är nya för i år:

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) i Västra Götaland Projektet Vägledning - mer än ord 556 000 kr RSMH arbetar i sina lokalföreningar med kamratstöd som handlar om att bryta isolering, vända passivitet till aktivitet och därmed stärka självförtroendet hos både den som stödjer och den som får stöd. Det är personer som själva har erfarenhet av psykisk ohälsa som hjälper andra i samma situation. Som kamratstödjare kan man behöva handledning och stöd. RSMH i Västra Götaland vill därför tillsammans med Borås kommun och psykiatrin i Västra Götaland samt ABF i samma område utveckla en handledningsmodell kallad Vägledning. Man vill genom utbildning och praktik bygga upp vägledningsgrupper som skall vara bollplank för
kamratstödjarna.

Kontaktperson: Bo Ragnarsson Telefon: 033-10 00 03

Stiftelsen Spinalis, SOLNA
Projektet Spinalis smärtklinik 740 000 kr
Mer än hälften av dem som drabbas av förvärvad ryggmärgsskada lider av nervsmärta som kan upplevas som värre än förlamning och känslobort-fall. Smärtan kan vara svår att bota eller ens lindra med traditionell medicinsk behandling. Läkare och övrig personal på vanliga s.k. smärtkliniker har stor kunskap om smärtproblematik men bristfällig kompetens om de problem en person med ryggmärgsskada har utöver sina smärtproblem. Stiftelsen vill därför bygga upp en multidisciplinär smärtklinik med kompetens kring såväl ryggmärgsskadeproblemen som neurogen smärta. Syftet är att patienter med ryggmärgsskador och smärta tidigt i rehabiliteringen skall få tillgång till kvalificerad undersökning, bedömning och behandling, tanken är att tidig intervention skall minskade negativa konsekvenser svår smärta medför.

Kontaktperson: Cecilia Budh Telefon:08-555 442 65

Tjänstemännens Bildningsverksamhet (TBV), STOCKHOLM
Projektet Vi ses på nätet 2003 444 000 kr
Sedan 1998 har TBV en daglig verksamhet för vuxna med intellektuella funktionshinder under namnet TBV Mediacenter. Arbetstagarnas idéer, förslag och intressen är grunden för allt man gör. Man vill nu skapa en sajt på nätet för och av personer med utvecklingsstörning. Man vill skapa en mötesplats för i första hand människor med utvecklingsstörning i andra hand för dem som befinner sig i deras närhet som personal, föräldrar vänner, LSS-handläggare m.fl. IT-tekniken rymmer mängder med möjligheter för människor med intellektuella funktionshinder. Det är viktigt att det finns en sida som inte bara riktar sig till personer med funktionshinder utan också är skapat av intellektuellt funktionshindrade personer själva.

Kontaktperson: Erik Hörnkvist Telefon: 070-649 63 41

Hörselskadades Riksförbund (HRF), STOCKHOLM
Dialogprojektet - att utveckla dialogiska lärandemiljöer för elever i hörselklass1 220 000 kr Med detta projekt vill man bryta traditionella kommunikationsmönster i hörselklass. I projektet ingår i första hand fem stora kommunala hörselskolor. Det nyskapande i projektet är perspektivet att inte låta teknik och invanda mönster hindra utvecklingen av dialogiska arbetssätt för hörselskadade, och att hörselskadade elever inte skall falla in i roller av att vuxna styr alla dialoger i klassrummet. I detta projekt skall skolledaren anmäla sig själv och sin skola att aktivt ingå och blir därmed en mycket viktig faktor för att projektets mål skall få genomslagskraft på skolan. Man vill bedriva projektet i tre år och planerar att under det sista projektåret fokusera utvecklingen på elever med cochlea implantat (CI) som är en relativt ny grupp av elever med hörselnedsättning. Samarbetspartners är Specialpedagogiska institutet samt Comfort Audio som bidrar med hörselteknisk
support.

Kontaktperson: Kerstin Torstensson Telefon: 08-457 55 00

Hjärtebarnsföreningen, STOCKHOLM
Förstudie till projektet Hjärtbarn i rörelse 786 000 kr
Genom kontakter med föräldrar och ungdomar vet man att skolsituationen för barn med hjärtfel särskilt inom ämnet idrott och hälsa behöver utvecklas. Barnen utestängs ofta från friluftsdagar och aktiviteter utanför klassrumsundervisningen. Hjärtebarnsföreningen har genom en förstudie undersökt föreutsättningarna för ett projekt som skall drivas tillsammans med fyra universitetssjukhus. Man skall på varje ort (Lund, Göteborg, Stockholm och Umeå) finna 5–10 barn som har liknande form av hjärtfel och funktionshinder. Varje grupp skall träffas under tre terminer och genomföra olika former av rörelseaktiviteter med syfte att känna rörelseglädje. Föräldrarna är en viktig del i projektet och projektledaren skall ha stor kontakt med föräldrar och sjukgymnast/idrottslärare för att entusiasmera och diskutera hinder och möjligheter. Två nationella läger skall också genomföras. Inom projektet skall man försöka etablera studiecirklar kring rörelse för barn med hjärtfel. Studiecirklarna skall erbjudas föräldrar, assistenter till barn med hjärtfel, idrottslärare och intresserade från
idrottsföreningar.

Kontaktperson: Peter Nordqvist Telefon: 08-442 46 54

Sundsvalls kommun, SUNDSVALL
Projektet Rätten till ett eget språk 400 000 kr
Vid ett dagcenter för personer med betydande och bestående funktionshinder (begåvningsmässigt, fysiskt och även psykiskt efter en hjärnskada i vuxen ålder) har man i liten skala prövat om bildterapi kan öka kommunikationsmöjligheterna för personer med hjärnskada.Kommunen skall tillsammans med Hjärnkraft Västernorrland och Sundsvalls Afasiförening utveckla metoden, utbilda och handleda personal och följa upp verksamheten.

Kontaktperson: Eivor Nilsson Telefon: 060-12 66 00

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), STOCKHOLM Nätverksuppbyggnadsprojekt 1 760 000 kr Västanviks folkhögskola i Leksand är den enda folkhögskolan i Sverige där döva kan studera på egna villkor då all undervisning sker på teckenspråk. Förutom utbildning bedrivs ett omfattande utvecklingsarbete inte minst inom läromedelsproduktion och utveckling av distanskurser.Idag bedrivs utbildning för döva och hörselskadade på olika platser i landet med olika inriktningar. Inom vuxenutbildningen kan nämnas folkhögskolor, AMI, Lernia-Hadar m.fl. Samverkan mellan de olika organisationerna är bristfällig och man konkurrerar sinsemellan bl.a. genom olika villkor för studiestöd under utbildning och möjlighet till medverkan i kunskapsutveckling. Sveriges Dövas Riksförbund och Västanviks folkhögskola skall nu tillsammans med Hörselskadades Riksförbund och Föreningen Sveriges Dövblinda skapa ett nätverk för samordning, kunskapsutbyte, utvecklingsarbete och utbildning inriktat på dövas, hörselskadades och dövblindas behov. Nätverket skall även tydliggöra och formulera dessa funktionshindrades möjligheter att medverka i samhällsutvecklingen på sina egna villkor.

Kontaktperson: Hans Smedberg Telefon: 08-442 14 61

Afrosvenskarnas Riksförbund (ASR), STOCKHOLM
Projektet Läromedel mot rasism 485 000 kr
Afrosvenskarnas Riksförbund är en kulturell och ideell organisation som bl.a. arbetar för att underlätta integrationen för den afrikanska gruppen i det svenska samhället. I arbetet mot rasism, främlingsfientlighet och intolerans spelar attityder en central roll. Dessa attityder grundläggs och befästs i den miljö barnet växer upp i. Huvudmålet med projektet är att på ett kostnadseffektivt sätt motverka rasism samt befrämja ökad förståelse och tolerans genom utveckling av läromedel anpassade för barn och ungdom att användas i och utanför skolarbetet. Läromedlet kommer i första hand att tas fram för Internet. Utbildningen kommer att bestå av en text med hänvisningar till citat av filosofer, statsmän, statsvetare i historien med länkar till Nationalencyklopedin och andra fördjupande studier. Förslag på både skön- och facklitteratur kommer att göras. En inventering skall göras av läromedel för barn och ungdomar inom området rasism.

Kontaktperson: Mkyabela Sabuni Telefon: 08-615 29 71

Stiftelsen Friends - elever mot mobbing, STOCKHOLM Vidareutveckling och anpassning av utbildningskoncept för skolan till barn- och ungdomsidrotten743 000 kr
Stiftelsen arbetar för att mobilisera barns och ungdomars egen kraft för att skapa en trygg miljö för alla genom att utbilda i förebyggande arbete mot mobbning och kränkande behandling. Under de senaste åren har Friends märkt en markant ökad efterfrågan på utbildnig från idrotten och dess föreningar. AIK Fotboll har tagit beslut på att man vill avsätta resurser för att få igång ett arbete mot kränkande behandlingar. Avsikten är att få en idrottsklubb där barn, ungdomar och vuxna respekterar varandra.

Man vill nu i ett projekt utveckla och anpassa ett utbildningskoncept till barn- och ungdomsidrotten. För att utbildningarna skall bli så bra som möjligt kommer en projektgrupp med representanter från AIK, Riksidrottsförbundets utbildningsorganisation SISU och stiftelsen Friends att arbeta tillsammans. Förhoppningen är att alla idrottsföreningar ska bli bättre på att motverka alla former av kränkningar och få ett klimat där alla barn oavsett kön, etnisk bakgrund etc. skall få vara med och där man inte kränks för att man inte tillhör de bästa eller inte är delaktig i
nollningsritualer.

Kontaktperson: Caroline Stiernstedt Telefon: 08-545
519 90

Hjälpmedelsinstitutet, VÄLLINGBY
Projektet Utveckling av läromedel om webbtillgänglighet och nyttjande av Internet1 080 000 kr Hjälpmedelsinstitutet har under flera år bedrivit kursverksamhet för offentlig sektor för att ge kunskap om hur webbsidorna bör utformas för att vara tillgängliga för personer med funktionshinder. Institutet och Synskadades Riksförbund skall nu producera och sprida två läromedel i ämnet webbtillhörighet, det ena läromedlet som har fokus på webbproduktion skall vända sig till dem som utbildar sig till webbproducenter och de redan yrkesverksamma. Det andra har fokus på hur man som synskadad surfar på och drar nytta av webben med hjälp av sina hjälpmedel.

Kontaktperson: Klara Djurström Telefon: 08-620 17 00

Föreningen Sveriges Dövblinda (FSDB), ENSKEDE
Projektet TP Internet 580 000 kr
När Fruktträdet startade för 11 år sedan bestod det av ett antal lokala databaser i hela landet. Uppgiften var att bilda ett nätverk där alla databaserna fungerade tillsammans genom att de utbytte information mellan sig. Fruktträdet betydde att dövblinda men även personer med andra funktionshinder kunde kommunicera med varandra över hela landet. När Telia gick över till lokal taxa i hela Sverige behövdes inte lokala databaser längre, idag finns två kvar, Jordgubben i Örebro och Träffpunkt 44 i Enskede. Många av användarna kan inte använda Internet då deras datorer inte klarar grafisk miljö och användarna själva vill använda den textbaserade miljö som databaserna erbjuder. Fruktträdet och Föreningen Sveriges dövblinda vill nu med hjälp av Internet och standardiserade metoder öka tillgängligheten till Fruktträdet genom att anpassa och utveckla programvaror. Arbetet skall sedan testas av en grupp dövblinda som har olika anpassningar i sin dator. När systemet fungerar skall andra dövblinda utbildas vid några av folkhögskolorna.

Kontaktperson: Mona Britt Broberg Telefon: 08-39 90 00

Region Skåne, Habiliterings- och Hjälpmedelsförvaltningen,
KRISTIANSTADProjektet Dövblinda i Region Skåne
880 000 kr
Habiliterings- och hjälpmedelsenheten i Region Skåne och Föreningen Sveriges Dövblinda (FSDB) beräknar antalet dövblinda i regionen till ca 300. Funktionshindrets art och grad varierar, men det leder ofta till social isolering och stressreaktioner på grund av att man inte har tillgång till information och inte känner sig delaktig i samhället. Eftersom gruppen inte är så stor saknas i kommunerna erfarenhet och kunskap kring dövblindas situation varför det är svårt att ge service med kvalitet. FSDB och regionens nämnd för Habilitering och hjälpmedel skall därför bygga upp ett regionalt resursteam för dövblinda som kan ge kunskap till såväl dövblinda och deras anhöriga, som till olika
personalgrupper inom regionen.

Kontaktperson: Lena Göransson Telefon:
070-517 48 84

Hörselskadades Riksförbund (HRF), STOCKHOLM
Utvärdering av tre interaktiva träningsprogram för hörselskadade 415 000 kr Hörselskadades Riksförbund har i ett tidigare arvsfondsprojekt utvecklat tre datorbaserade, självinstruerande interaktiva kurser för personer som blivit hörselskadade i vuxen ålder. Programmen ger baskunskaper inom kommunikationsområdena Avläsning (läppavläsning), Hörträning, Hörtaktik samt TSS (Tecken Som Stöd-metoden). Förbundet som ser programmen som viktiga instrument för självträning vill nu utvärdera programmens funktion och effekt och även utvärdera hur programmen förts ut till användare och hörselkliniker. Utvärderingen skall ske genom enkäter till brukare, medlemmar och personal. Man vill också pröva om programmen är lämpliga att använda i samband med hörapparatanpassning.

Kontaktperson: Göran LagerbäckTelefon: 08-4575500


Övriga projekt betalas ut för andra eller tredje året.

Eva Franchell, Pressekreterare
08-405 52 25, 070-244 18 42

Gunhild Malmqvist, Ämnesråd
08-405 33 42

Anita Lönnerheden, Departementssekreterare
08-405 35 16