Socialdepartementet

Regeringen fördelar över 14 miljoner kronor ur Allmänna arvsfonden

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2004 15:52 CEST

Sveriges Makalösa Föräldrar (SMF), STOCKHOLM Filmprojektet Makalösa 1 370 000 kr för år 1 av 3
Föreningen är en frivilligorganisation för ensamstående föräldrar med syfte att synliggöra och stärka gruppen. Föreningen vill nu producera en spelfilm ur barnets synvinkel och också använda filmmaterialet att göra små sekvensfilmer att använda som diskussionsunderlag i t.ex. föräldrautbildningar eller för personer som arbetar med barn/föräldrafrågor. Filmens syfte är inte främst att ge några färdiga svar utan främst att ställa frågor för att berika debatten och nyansera bilden av den ensamstående föräldern och dennes barn. Man vill också höja kunskapsnivån om hur barn till ensamföräldrar upplever sin livssituation.
Kontaktperson: Helen Rydberg Telefon: 08-556 080 49

Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa (sfph), STOCKHOLM Projektet Någon att prata med 800 000 kr
sfph skall tillsammans med Nationella hjälplinjen utveckla en webbsida med information om var och hur man kan få stöd och hjälp i frågor som rör psykiska besvär. Båda föreningarna är positiva till detta samarbete, man kan komplettera varandra på ett heltäckande sätt. Nationella hjälplinjen har redan utvecklat en webbtjänst som var tänkt att användas av yrkesverksamma inom området psykisk hälsa. För att föreningarna skall kunna ha en gemensam webbsida krävs vissa förändringar som skall göra det möjligt även för allmänheten att kunna söka i databasen. Detta arbete skall i första hand gälla området Stockholms läns landsting.
Kontaktperson: Marie-Louise Söderberg Telefon: 08-34 70 65

Sveriges Stamningsföreningars Riksförbund (SSR) Projektet Information om stamning på Arbetsmarknaden 560 000 kr för år 1 av 2
Förbundet skall tillsammans med Stockholmsföreningen öka kunskapen om stamning hos arbetsgivare inom den privata och offentliga sektorn för att få till stånd ett bättre bemötande av stammande personer. Man vill genom fokusgrupper samla information om problem som stammande upplever i arbetet, man vill också intervjua arbetsgivare för att höra deras erfarenheter och synpunkter. Utifrån dessa kartläggningar skall man utarbeta ett informations- och handlingsprogram som skall föras ut till landets stamningsföreningar som sedan skall ta kontakt med arbetsgivare på respektive hemmaort.
Kontaktperson: Benny Prezént Telefon: 08-720 61 12


Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) Projektet Dövrörelsen i förändring inom Region Skåne 485 000 kr för år 1 av 2
Sveriges Dövas Riksförbund genomförde i slutet av 90-talet ett projekt med syfte att skapa positiva attityder till döva och dövas kultur och att göra det möjligt för döva att ta del av den information om möjligheter och skyldigheter som varje svensk medborgare har rätt till. Man genomförde kartläggningar i olika typer av kommuner och undersökte vilken beredskap som fanns hos myndigheter på läns- och lokalnivå att samarbeta med döva. Med kartläggningarna som grund genomfördes dels utbildningar för döva om hur lagar och samhälle fungerar, dels utbildningar för olika personalgrupper om dövas kultur och om att teckenspråket är dövas första språk. En handbok/katalog, För samverkans skull, framställdes.
Förbundet skall nu tillsammans med Skånes Dövas Länsförbund under två år praktiskt tillämpa handboken och därmed skapa en modell som kan anpassas till övriga regioner i landet.
Kontaktperson: Tord Lind Telefon: 08-442 14 61


Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) Stockholms län Projektet Mohikan i vita strumpor 643 000 kr
Föreningen har producerat en pjäs, När Lillan kom till jorden som skildrar vad som kan hända då föräldrarna får information om att deras barn har ett funktionshinder. Pjäsen har med stor framgång spelats över hela landet för personal inom sjukvården, försäkringskassan, socialtjänsten, skolor och politiker. Man vill nu gå vidare och försöka skildra vad som händer när barnet med funktionshinder börjar skolan. Innehållet i pjäsen skall bygga på djupintervjuer med funktionshindrade barn och ungdomar. Målgrupperna är alla som regelbundet möter barn och ungdomar med funktionshinder som lärare, specialpedagoger och annan personal i skolan, personal från färdtjänst och förskola, habilitering, personliga assistenter och föräldrar m.fl.
Kontaktperson: Ammi Sundqvist Telefon: 08-650 58 12


Studieförbundet Vuxenskolan, GÖTEBORG Projektet Family Learning 740 000 kr för år 1 av 3
Studieförbundet Vuxenskolan vill i samarbete med Backa stadsdelsförvaltning i Göteborg bygga upp ett center för Family Learning i Backa. I England och andra länder i Europa ännu inte i Sverige talar man idag om Family Learning, vilket är ett begrepp och en metod som syftar till att stimulera integrering och utveckling av det livslånga lärandet bland grupper som normalt inte efterfrågar eller deltar i detta. Metoden går ut på att barn och vuxna tar del av varandras lärande. I många fall är det barnet som är läraren, som visar på hur man lär och som skapar lust för den vuxne att ta tag i sin egen inlärning och att komma tillbaka till det livslånga lärandet. I projektet kommer man att särskilt anstränga sig för att rekrytera deltagare från de grupper som är mest utsatta i stadsdelen, främst personer med utländsk bakgrund, ensamstående föräldrar, personer med funktionshinder m.fl. Projektet är förankrat i stadsdelen hos bl.a. Backa stadsdelsnämnd, Vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg, Poseidon Bostads AB, Företagarföreningen i Backa, Världskulturmuseet m.fl.
Kontaktperson: Gunnar Derkum Telefon: 031-707 18 16


Hushållningssällskapens Förbund Översättning av utbildningsvideo och folder med barnmatsinformation 365 000 kr
I Sverige finns idag många invånare med invandrarbakgrund som har ett annat språk är svenska. Trots tolkhjälp finns det ett behov av pedagogiska hjälpmedel för att informera om mat och måltider för det lilla barnet. Med hjälp av medel ur Allmänna arvsfonden genomförde hushållningssällskapet ett pilotprojekt i Angereds-Gunnareds stadsdelar som kallades Matstart för invandrade barnfamiljer. Det har framkommit från BVC-sköterskor och distrikssköterskor att behovet och efterfrågan av översatt lättillgänglig barnmatsinformation för småbarnsföräldrar med annan språktillhörighet är mycket stor. Hushållningsällskapet vill nu översätta den video och folder som producerats i Matstartsprojektet till arabiska, persiska, somaliska, SBK (serbiska/kroatiska/bosniska) samt sorani (kurdiska).
Kontaktperson: Margareta Frost Johansson Telefon: 0322-147 05


Riksförbundet VISIR, STOCKHOLM Projektet Skurt och tobak 530 000 kr
Riksförbundet VISIR skall tillsammans med Statens Folkhälsoinstitut framställa en videofilm som vänder sig till barn i förskolan och till grundskolans mellan- och högstadieklasser samt till barn- och ungdomar i idrottsrörelsen. Avsikten med projektet är att informera målgrupperna om de negativa konsekvenserna som rökning och snusning medför. I versionen för de yngre barnen kommer den gröna TV-reportern Skurt att vara reporter. Informationen till de äldre skolbarnen kommer att fokusera på fakta om rökningen och dess negativa inverkan på kroppen. Här kommer även experter och andra förgrundsgestalter att ge sin syn på rökningen. När filmen är klar ska samtliga grundskolor runt om i landet kunna beställa en videofilm per skola utan kostnad. Riksförbundet kommer även att sprida information om videofilmerna i olika lärartidningar. Folkhälsoinstitutet kommer med början i oktober i år att informera om filmerna i samband med sin riksomfattande turné Tobaksfri ungdom.
Kontaktperson: Sven Kinnander Telefon: 040-91 28 89


Reumatikerförbundet Projektet Nätverk för invandrarkvinnor - Nike 1 310 000 kr för år 2 av 3
Projektet Nätverk för invandrarkvinnor Nike syftar till att stärka invandrarkvinnor med reumatism så att de får en god kännedom om sin sjukdom, sina rättigheter och möjligheter som funktionshindrade i det svenska samhället. Reumatikerförbundet har under det första året startat pilotgrupper i Stockholm, Göteborg och Örebro. Informationsmaterial har tagits fram och uppsökande verksamhet har bedrivits bland invandrarorganisationer, reumatikerföreningar och reumamottagningar enligt planen. Projektet genomförs i samarbete med Långholmens folkhögskola, Göteborgs Kvinnofolkhögskola och ABF. Samverkan sker även med socialtjänsten, försäkringskassorna, arbetsförmedlingen, reumatologklinikerna och invandrarorganisationer på respektive ort. En handbok skall tas fram som skall kunna användas i förbundets lokalavdelningar som ett stöd när man vill utveckla verksamhet riktad till personer med utländsk bakgrund.
Kontaktperson: Jan Olov Söderberg Telefon: 08-692 58 00


Ahlséns Forskningsinstitut, ÖREBRO Projektet Ungdomar med hörselskada - inträde i livet efter gymnasieskolan 554 000 kr för år 3 av 3
Ahlséns Forskningsinstitut har fått medel för att tillsammans med Hörselskadades Riksförbund bedriva ett projekt med målgrupp ungdomar med hörselskada. Man vill med detta projekt genom specialutformad utbildning och handledning ge ungdomar ökad självkänsla och stärkt identitet med sin hörselskada och därmed underlätta deras inträde i livet utanför gymnasieskolan, i synnerhet inträde till universitet/högskola och arbetsliv.
Kontaktperson: Erik Borg Telefon: 019-602 14 49


Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) Projekt för att utveckla det frivilliga samhällsarbetet inom socialtjänsten 1 040 000 kr för år 3 av 3
Syftet med projektet är att utveckla samarbetsmodeller mellan socialtjänsten och de frivilliga samhällsarbetare som har uppdrag inom socialtjänsten och att samla erfarenheter och kunskaper som kan utveckla nya metoder i arbetet. Det finns ett stort behov av kunskaps- och metodutveckling inom området för att kunna tillgodose behovet av samarbete mellan socialtjänsten och kontaktpersonerna/organisationen och kompetens hos kontaktpersonerna. Under de två första åren har man sammanställt ett utbildningsmaterial och utbildat kursledare samt utvecklat samarbetet med kommuner och kommundelar genom besök och genom konferenser riktade till personal inom socialtjänsten också med syfte att ge möjligheter för socialtjänsten att få kontakt med lokala RFS-föreningar.
Kontaktperson: Nilla Helgesson Telefon: 08-462 99 40


Sociala kooperativens intresseorganisation (SKOOPI), LULEÅ Projektet Kooperatören i sociala arbetskooperativ - ägare i växande företag 875 000 kr för år 2 av 3
De sociala arbetskooperativen har funnits i Sverige sedan mitten av 1980-talet, de flesta har sitt ursprung i psykiatrin. I de sociala kooperativen finns vanligtvis en eller flera handledare som stödjer kooperatören i den dagliga verksamheten utan att för den skull ta över. SKOOPI de sociala kooperativens intresseorganisation, har till uppgift att stödja de brukarstyrda kooperativen och dess handledare. Kooperatörerna, både de som redan ingår i kooperativ och nytillkommande, behöver anpassad utbildning som ger kompetens i att vara just kooperatör (kunskap om samhället, om att vara entreprenör, att använda IT, att använda och utveckla nätverk m.m.). Man skall inventera befintliga utbildningsmaterial. Utifrån detta skall man arbeta fram ett grundmaterial och i samarbete med kommunerna, FKU (Föreningen Kooperativ Utveckling) och LKU (Lokala Kooperativa Utvecklingscentrum) genomföra utbildningar.
Kontaktperson: Sussanne Blomdahl Telefon: 0920-26 66 44


Kriminellas Revansch i Samhället (KRIS) i STOCKHOLM Projektet Bryggan 1 850 000 kr för år 3 av 3
Barn till frihetsberövade är en utsatt och bortglömd grupp. Att växa upp med en kriminaliserad och eller/missbrukande förälder är en riskfaktor när det gäller att utveckla egen kriminalitet och drogmissbruk. KRIS bedriver tillsammans med Föreningen Bryggan Stockholm ett projekt för att utveckla och stödja aktiviteter som direkt kan hjälpa barnen i deras vardag. Man har barn- och ungdomsaktiviteter, gruppverksamheter, föräldragrupper, föräldrautbildning för frigivna föräldrar, föräldrar inom kriminalvård samt deras anhöriga, föräldraläger, rådgivning och man bedriver besöksverksamhet inom kriminalvården. Under det tredje projektåret fortsätter verksamheten med att utveckla och stödja aktiviteter som direkt kan hjälpa barn och ungdomar i deras vardag.
Kontaktperson: Birgitta Grytberg Telefon: 0704-94 07 86

Danshögskolan, STOCKHOLM Projektet Dansterapi för barn och ungdomar med psykisk ohälsa - icke verbal behandling för aggressivt utagerande pojkar och depressiva inåtvända flickor 900 000 kr för år 3 av 3
Danshögskolan genomför tillsammans med bl.a. RSMH-Karlstad detta projekt mot bakgrund av att psykisk ohälsa, som allvarligt handikappar barn och ungdomar, ökar. I projektform skall man pröva och utvärdera en i Sverige relativt ny behandlingsform, som kan vara ett komplement/alternativ till övrig behandling för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Projektet har som mål att pröva och utveckla en ny behandlingsmetod stödjande dansterapi för två grupper inom den barn- och ungdomspsykiatriska vården.
Kontaktperson: Erna Grönlund Telefon: 08-459 05 34


Svenska OCD-förbundet Ananke, STOCKHOLM Projektet Från ensamhet till gemenskap för barn, ungdomar och vuxna med tvångssyndrom 2 030 000 kr för år 3 av 3
Tvångssyndrom (OCD) är ett funktionshinder som ofta leder till bl.a. dåligt självförtroende. Föreningen vill lindra de problem
som är utmärkande för personer som lider av OCD genom att sprida kunskap. Man ska utveckla ett informationsmaterial och genom olika aktiviteter sprida intresse för och kunskap om tvångsyndrom. Man planerar under det tredje projekteåret att etablera stödgrupper för personer med tvångssyndrom och deras anhöriga och att ha internatstudier på Sundsgårdens folkhögskola, Helsingborg, när man startar stödgruppsprojektet. I samband med detta startas en eller flera stödgrupper i Skåne för att utgöra pilotgrupp tillsammans med Uppsala, Umeå och Norrköping. Det tredje är att ha en konferens våren 2005 där man vill nå ut med de senaste forskningsrönen om utredning och behandling av tvångssyndrom. Detta sker i samarbete med OCD-teamet BUP Göteborg samt Folkuniversitetet.
Kontaktperson: Anita Odell Telefon: 08-628 30 30


Adopterades Koreaners Förening (AKF), STOCKHOLM Antologi med vuxna adopterade från Korea 340 000 kr för år 2 av 2
Sedan 50 år tillbaka har utlandsadoptionerna från Korea pågått. Ungefär 150 000 koreanska barn har hittills adopterats till ett 20-tal västländer, varav 8 500 till Sverige. Adoptionsfrågor har länge varit av intresse för aktiva inom adoptionsorganisationerna, blivande adoptivföräldrar och andra som är verksamma inom områden som rör adoptioner. Det är därför viktigt att förstagenerationens adopterade börjar synas, tjäna som förebilder, mentorer och exempel. Det senaste decenniet har man i Sverige och Europa sett hur främlingsfientliga krafter vuxit sig allt starkare. AKF vill gärna fungera som en motkraft och har i ett projekt framställt en antologi där är att ett tjugotal bidrag från både kända och okända skribenter finns med samt gjort uppföljning. Det har visat sig att intresset är väldigt stort och man vill under ett andra projektår nå ut till grund- och gymnasieskolor.
Kontaktperson: Sofia Lindström Telefon: 0708-39 09 11